Inici El Consell Tràmits
 

Cessió de l'ús comercial de la marca de garantia "Artesania de Menorca"Darrera modificació: 20/06/2016

Tramitar

Objecte del Tràmit: Aquest reglament té per objecte regular el procediment per la cessió de l’ús comercial de la marca "Artesania de Menorca", propietat del Consell Insular de Menorca, als artesans i empreses artesanes que produeixin un producte que compleixi els requisits de dit Reglament.
S’entendrà per Artesania de Menorca als efectes d’aquest Reglament, a l’activitat de creació, producció o elaboració de béns sigui realitzada a l’illa de Menorca mitjançant el procés en el qual la intervenció personal constitueix el factor predominant i on s’obté un resultat final individualitzat que no s’acomoda a la producció industrial totalment mecanitzada en grans sèries, que s’elabora a Menorca segons els oficis establerts al repertori d’oficis artesans.
L’ús comercial de la marca es cedirà a productes pertanyent a la branca de l’artesania artística o de creació i artesania popular, quedant exclosos l’artesania de producció de bens de consum i l’artesania de serveis.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei d'artesania
 
Qui ho pot demanar: Podran sol·licitar la cessió de la marca per utilitzar-la en les seves diferents versions o models, els artesans autoritzats i els establiments de venda d’artesania menorquina que siguin autoritzats per l’òrgan o departament competent del CIM en matèria d’artesania i que compleixin els requisits establerts.
 
Requisits a complir: Ésser artesà, mestre artesà o empresa artesana i estiguin inscrits en els registres administratius corresponents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Què l’activitat de creació, producció o elaboració sigui realitzada en tallers artesanals ubicats a l’illa de Menorca; demostrable en tots els productes que tinguin la cessió d’ús de la marca "Artesania de Menorca".
S’entendrà per artesà autoritzat, a l’artesà, mestre artesà o empresa artesana legalment constituïts i inscrits en els registres corresponents que preveu la legislació vigent.
S’entendrà per establiment de venda d’artesania menorquina, als comerços legalment constituïts i registrats i que comercialitzen productes elaborats per almenys 5 artesans autoritzats diferents.
 
Documentació a presentar: Les sol·licituds de cessió de les diferents modalitats de la marca, degudament emplenades en un imprès normalitzat i signades per qui tingui poder, segons l’annexe I, s’han d’adreçar al Consell Insular de Menorca, acompanyades dels següents documents:
- Fotocòpia acarada del DNI o NIF.
- Fotocòpia acarada del document que n’acrediti la inscripció en registres públics d’artesans obligatoris, propis de la seva activitat.
- Fotocòpia acarada dels documents que acreditin que l’empresa no té deutes pendents amb Hisenda i la Seguretat Social.
- Declaració jurada de 5 artesans autoritzats, en el cas d’establiments de comercialització d’artesania de Menorca (Annex II).
S’haurà de fer constar el tipus de material o model en el qual es pretén utilitzar el distintiu, i en el cas d’etiquetes el número d’exemplars que es sol·liciten.
Si la sol·licitud la fa un artesà autoritzat, haurà d’indicar el número assignat en els Registres d’artesans corresponents. Si el sol·licitant és un establiment de venda d’artesania, a més haurà d’adjuntar com a mínim declaració de 5 artesans autoritzats, segons l’annexe II.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud i la documentació.
Terminis de ciutadà: Disposa de 2 anys per a utilitzar la marca
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Per escrit
 
Marc Legal: Reglament de cessió de l'ús de la marca de garantia "Artesania de Menorca".
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: