Cercar per text:
Tipo:
   
Adhesió al programa "Consumenorca" Sol·licitud d’adhesió d’establiments i negocis a la iniciativa que, de forma excepcional i per raons d’interès públic, social i econòmic, atorga subvencions a la ciutadania en general per un import màxim de 200 € perquè consumeixi béns i serveis a les empreses que s’hagin adherit a la campanya. L’instrument previst, els vals de consum, seran sol·licitats per la ciutadania i concedits pel CIM a través d’una plataforma electrònica. Es podran sol·licitar vals a partir de les 09:00 hores del dia 3 de juliol de 2021. Els vals de consum, impresos o en codi QR, podran ser utilitzats en els establiments adherits fins al dia 30 de novembre de 2021. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses de les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals per la realització d'activitats i projectes destinats al seu manteniment, recuperació i difusió. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les agrupacions de defensa sanitària de Menorca Aquesta convocatòria té per objecte compensar el cost des de la data de presentació de les sol·licituds fins a dia 31 de desembre de 2020, de les actuacions de vigilància, eradicació i control de malalties dels animals incloses als programes sanitaris i zootècnics de les agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADS) d’oví i boví de l’illa de Menorca aprovats per la Direcció General de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes Balears. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les organitzacions professionals agràries de Menorca L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies de les organitzacions professionals agràries de l’illa de Menorca (d’ara endavant OPA) des de dia 16 de novembre de l'any anterior fins a dia 15 de novembre de l'any en curs. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19 (convocatòria 2020) L'objecte d'aquests ajuts és ajudar a impulsar el reinici o la continuïtat de l'activitat econòmica de Menorca, a fi de poder mantenir el teixit productiu, social i associatiu, atorgant liquiditat a determinades empreses i entitats de l'illa, en forma de subvencions directes, per tal de contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials i el manteniment de l'activitat i els llocs de feina, amortitzant d'aquesta manera la reducció dràstica dels ingressos. Aquestes mesures de suport, conferides a l'empara del regim establert en el Marc Nacional Temporal, únicament es poden concedir a partir del 2 d'abril de 2020. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí L’objecte d’aquests ajuts és donar suport a les empreses comercialitzadores de formatge amb denominació d'origen protegida (d'ara endavant DOP) Mahon-Menorca, per les despeses generades per les diferents actuacions promocionals dutes a terme i encaminades a millorar la comercialització únicament dels seus productes amb DOP. El període objecte de subvenció és de dia 1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria a dia 31 d'octubre de l’any en curs. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca L'objecte d'aquesta convocatòria de minimis és donar suport a les activitats que hagin portat a terme, des de dia 1 de gener de l'any 2019 fins a dia 31 d'octubre de l'any 2020, les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, per tal de compensar, el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també, les despeses derivades de les tasques que realitzen les associacions, per promocionar aquests productes. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca L'objecte d'aquests ajuts de minimis és donar suport a les actuacions de promoció i divulgació dutes a terme des de dia 1 de novembre de 2018 a 30 d’octubre de 2019, pels agents del sector equí de Menorca per tal d'impulsar i dinamitzar aquest sector. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca L'objecte d'aquests ajuts de minimis és donar suport al teixit empresarial, associatiu i artesanal de Menorca per a l'assistència a fires i per a la promoció dels seus productes; donar suport a les microempreses, petites empreses o mitjanes per a la transformació del model de negoci a través de la digitalització dels actius i un major ús de la tecnologia, i donar suport a la formació i a l'emprenedoria i a la reconversió industrial. Les actuacions s'han de realitzar en el període comprès entre dia 1 de gener i dia 30 de setembre de 2021, exceptuant l'assistència a fires de la línia 1, en què el període subvencionable és de dia 1 de gener de 2020 a dia 30 de setembre de 2021. En el marc d'aquests ajuts s'estableixen dues línies: - Línia 1: Ajuts per al teixit empresarial i artesanal - Línia 2: Ajuts per a les associacions empresarials Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts en matèria cinegètica L’objecte d’aquests ajuts és donar suport a determinades activitats sense ànim de lucre dutes a terme al territori de Menorca en matèria cinegètica entre dia 1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i que contribueixen a millorar la capacitat, l'aprofitament i la sostenibilitat dels recursos que són objecte d'explotació. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses originades per les entitats relacionades amb l’activitat agrària per la realització d’accions de formació i capacitació al sector agrari de l’illa de Menorca des de dia 1 de gener de l'any de la convocatòria fins a dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca L’objecte d’aquests ajuts de minimis és donar suport a les actuacions que duguin a terme, entre l’1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, les agrupacions de defensa vegetal de Menorca (d’ara endavant ADV) constituïdes d'acord amb el Decret 52/2013, de 29 de novembre, que regula les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i crea el Registre oficial d'agrupacions de defensa vegetal de les Illes Balears. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Menorca L'objecte d'aquest ajut és donar suport a les actuacions de les confraries de pescadors de Menorca per a la realització d’activitats que, d’acord amb la normativa vigent, suposin el compliment de les seves funcions com a òrgans de consulta i col·laboració amb l'Administració, dutes a terme des del dia 15 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria fins a dia 2 de novembre de l'any en curs. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per pal·liar els efectes econòmics del mes de gener en diferents sectors econòmics de Menorca com a conseqüència de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària (Covid19) La finalitat d’aquesta convocatòria és pal·liar el greuge econòmic sofert pels titulars dels establiments enumerats en la base 4 com a conseqüència de l'adopció del nivell 4 d’alerta sanitària. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per pal·liar els efectes econòmics en diferents sectors econòmics de Menorca com a conseqüència de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària dels mesos de febrer i març (Covid19) L’objecte d’aquesta convocatòria es la concessió d’ajudes pels mesos de febrer i març (comprenent aquests respectivament, el període comprès entre el 15 de febrer a 15 de març -pel mes de febrer- i 15 de març al 15 d’abril – per el mes de març-) de l’any 2021 a persones físiques i jurídiques, comunitats de béns i entitats sense ànim de lucre amb activitats incloses en els epígrafs de l’impost d'activitats econòmiques definits en la base 4.2 que exercien la seva activiat en el moment de l'apoció del nivell 4 d'alerta sanitària per a la contenció de la COVID-19, acordat pel Consell de Govern de 15 de gener de 2021(BOIB núm. 7 de 16 de gener de 2021) i, que en la data de presentació de la sol·licitud d'aquesta convocatòria d'ajudes continuen exercint la seva activtat i pateixen pèrdues econòmiques derivades de les restriccions imposades pel nivell 4 d'alerta sanitària. Documentació adjunta Gestió en línia
Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB) L’objecte d’aquesta convocatòria de minimis és establir compensacions per els titulars de les explotacions agroramaderes, per la seva contribució a la recuperació i al manteniment del paisatge rural tradicional d'alt valor ambiental i cultural. Les compensacions per als titulars de les explotacions, estaran en funció de les actuacions dutes a terme entre l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB i el 31 de març de l'any següent al de la convocatòria. L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes de minimis que regula aquesta convocatòria és l’illa de Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud de pagament del Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB) El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 12 d'ABRIL de 2021, de conformitat amb les bases aprovades en data 21 de setembre de 2020, va aprovar la concessió dels ajuts del CIM per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca (CARB) 2020, Segons s’estableix a la base 12 dels ajuts, l’abonament de la prima global dels ajuts que es concedeixin a l’empara del CARB es farà quan s'hagin executat totes les accions objecte de subvenció, i es pagarà un cop els serveis tècnics del Departament d'Economia i Territori hagin emès un informe de compliment final dels compromisos. Documentació adjunta Gestió en línia
Subvencions vals "Consumenorca" De forma excepcional i per raons d’interès públic, social i econòmic, s’atorguen subvencions a la ciutadania en general per un import màxim de 200 € perquè consumeixi béns i serveis als negocis locals que s’hagin adherit a la campanya. L’instrument previst, els vals de consum, seran sol·licitats per la ciutadania i concedits pel CIM a través d’una plataforma electrònica. Es podran sol·licitar vals a partir de les 09:00 hores del dia 3 de juliol de 2021. Els vals de consum, impresos o en codi QR, podran ser utilitzats en els establiments adherits fins al dia 30 de novembre de 2021. Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia