Inici El Consell Tràmits
 

Sol·licitud de distintiu gràfic o segell d’acreditació (artesans, mestres artesans i empreses d’artesania qualificades)Darrera modificació: 03/03/2021Objecte del Tràmit: Regular el procediment per a l’obtenció del segell d’artesania, distintiu gràfic ideat per la Comissió Insular Assessora d’Artesania del CIM.

Cada categoria acreditada o cartes d’artesania (artesà/ana; mestre artesà/ana; document de qualificació professional) disposa d’un color i disseny determinat amb les següents especificacions: família artesanal, nom de l’ofici i numero d’inscripció; per això, el distintiu esdevé individual i intransferible, i la persona/empresa interessada podrà fer-ne l’ús comercial que consideri més oportú.

D’aquesta manera i de forma gratuïta, les persones artesanes i les empreses d’artesania acreditades poden sol·licitar els seus segells gràfics; aquests, s’entregaran en format imatge (jpg), i atès el número d’inscripció que consta en el Registre d’Artesans de les Illes Balears, de forma personalitzada.
 
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Artesania
 
Qui ho pot demanar: Podran sol·licitar el distintiu gràfic les persones físiques o jurídiques amb una carta d’artesania en vigor; això és: carta d’artesà, carta d’artesana; carta de mestre artesà, carta de mestra artesana; document de qualificació artesanal.
 
Requisits a complir: Les esmentades qualficacions d’artesania es poden obtenir d’acord amb allò previst al Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per obtenir les diverses acreditacions d’artesania (BOIB núm. 121, de 6 de setembre de 2014).
 
Documentació a presentar: La sol·licitud (imprès normalitzat degudament emplenat i signat per qui tengui poder), s’ha d’adreçar al Consell Insular de Menorca acompanyant-la, si escau, de la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI o NIE (persones físiques).
- Fotocòpia del CIF (persones jurídiques).
- Document acreditatiu de la representació.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó-Ciuitadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud i, si escau, documentació adjunta.

Terminis de ciutadà: Podrà fer servir el distintiu sempre que l’acreditació sigui vigent
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Notificació electrònica / correu electrònic
 
Marc Legal: Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic, modificat per la Disposició final dinovena de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB Núm. 180 de 20 d’octubre de 2020).
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
 
Observacions: Tota carta d’artesania és una acreditació voluntària que pot sol·licitar qualsevol persona dedicada a la creació, elaboració, producció, transformació o reparació de béns / serveis mitjançant un procés en què la intervenció personal constitueix el factor predominant i del qual s’obté un resultat final individualitzat que no s’acomoda a la producció industrial totalment mecanitzada o en grans sèries.

 


Documents Relacionats: