Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de MenorcaDarrera modificació: 25/05/2019Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquestes bases es donar ajuts a estudis i a l’activitat investigadora que contribueixin a ampliar i millorar el coneixement en l'àmbit de la reserva debiosfera de Menorca, fomentar la recerca i la difusió del patrimoni natural, històric i cultural en l'àmbit de la reserva de biosfera, així com dels principals valors que van sustentar la declaració, i altres aspectes relacionats amb la sostenibilitat.

Els presents ajuts s'emmarquen en les finalitats que corresponen a l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca establertes al seuestatut (article 5), on s’estableixen, entre altres, les següents finalitats:conservar el patrimoni natural i recuperar els nivells de qualitat ambiental allà on s’ha perdut, gestionar el patrimoni natural, gestionar els recursos naturals, i fomentar la cooperació, formació i investigació científica.
 
Àmbit de responsabilitat: Medi Ambient i Reserva de Biosfera
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden ser-ne beneficiaries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de bens, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per una persona amb titulació superior universitària, relacionada amb la temàtica del projecte, responsable de la realització de la investigació.
2. També hi poden optar les entitats associatives el l’objecte de les quals sigui compatible amb l’objecte de les ajudes.
3. Els sol·licitants de l’ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.
4. Els beneficiaris que hagin obtingut un ajut anterior del Consell Insular de Menorca per a investigacions hauran de justificar la finalització dels treballs.
Si encara no ha transcorregut un any d'ençà que es va concedir l'ajut s'haurà de fer constar aquesta circumstancia i presentar el compromís a que fa referencia la base 6.2 B lletra g).
5. No poden ser-ne beneficiaries dels ajuts les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Requisits a complir: 1. Malgrat que la matèria de la investigació es lliure, te com a requisit aquelles propostes que millorin el coneixement del medi ambient a l’illa de Menorca mitjançant projectes d'investigació en temàtiques relacionades amb la Reserva de Biosfera de Menorca.
2. Tindran preferència les propostes que s’ajustin a les línies prioritàries d'investigació en matèria mediambiental que s’estableixen a cada convocatòria.
3. El termini màxim per a realitzar l'activitat subvencionada serà d’un any a comptar des de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a no ser que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d'al·legar per escrit o en format electrònic. A la vista de l'anterior el CIM podrà ampliar el termini de realització de l'activitat i de la seva justificació per un període de sis mesos, improrrogables, a comptar a partir de la data de notificació de l'acord d'ampliació.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunten com a annex 1 d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.
2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa general:
a) Si el sol·licitant es persona física, copia del DNI.
b) Si el sol·licitant es persona jurídica, copia de l’escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l'òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant.
c) Si es una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de bens o altres agrupacions econòmiques sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cadascun dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili a l’efecte de notificacions.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’una altra persona.
e) Copia del document d'identificació fiscal de sol·licitant (NIF o CIF) així com copia del DNI del representant, si escau.
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstancies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions publiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.
g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions publiques o privades per realitzar la mateixa activitat.
Aquesta declaració es pot fer complimentant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit a l’annex 1.
h) Certificat en que consti que està al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. Els sol·licitants poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. Aquesta autorització es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1.
D’acord amb l’establert en el segon paràgraf de l’article 11 f) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquesta acreditació pot substituir-se per la presentació d’una declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant quan es tracti d’ajuts de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Aquesta declaració es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1
i) En el cas que el/s sol·licitant/s es una persona o equip de recerca pertanyent a una Universitat o Centre de Recerca, o una entitat dependent o vinculada a aquestes, les sol·licituds han de ser formalitzades per la persona responsable del projecte, amb el vistiplau del vicerector/a competent per raó de la matèria o del director/a del departament, la institució universitària o centre de recerca
j) Document de designació de compte bancari del sol·licitant o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.
S’eximeix de presentar la documentació a que fan referencia les lletres a, b, d,e, j, quan aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s'haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació especifica requerida per a la concessió dels ajuts:
a) Un projecte d'investigació, signat pel tècnic/a responsable de la investigació, que haurà de tenir titulació superior universitària l'execució del qual no pot superar, temporalment, un any a partir de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut. El projecte deu constar com a mínim:
a. Títol
b.Descripció completa de les característiques del projecte
c. Metodologia
d. Format i extensiu prevists
e.Especificar l’eventual necessitat de compra de material
f.Calendari de feina
g.Un pressupost detallat de les despeses previstes, especificant, si es el cas: remuneració del treball (responsable i col·laboradors/es), despeses corrents, despeses de viatges, material inventariable i altres conceptes significatius per al desenvolupament del projecte d'investigació.
h. Import que se sol·licita, amb indicació d’altres ajuts demanats o concedits per al mateix projecte, si es el cas.
b) Curriculum vitae de l’investigador principal i de l’equip
c) En el cas d’haver obtingut ajuda del Consell Insular de Menorca per a la realització d’activitats durant l’any anterior, han d'incorporar a la sol·licitud el justificant d’haver presentat la memòria de l’activitat que va ser objecte de l’ajuda o el compromís del seu lliurament abans de finalitzar el termini per justificar les despeses d’acord amb la base 12a.
d) Altres documents que permetin valorar els criteris objectius establerts a la Base 7 per a la valoració dels ajuts.

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 24 de juny de 2019
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu: -
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: