Inici El Consell Tràmits
 

Declaració responsable per a la realització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenilDarrera modificació: 12/03/2021

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit permet presentar una declaració responsable per comunicar l'inici de qualsevol activitat de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupi a Menorca.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Han de presentar una declaració responsable les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, organitzadores d'una activitat de temps lliure infantil o juvenil a Menorca.

Són activitats de temps lliure: acampada; camp de treball, de voluntariat o d’aprenentatge; escola d’estiu o de vacances; colònia; estada, casal, campus i altres activitats de caràcter esportiu; activitats en una granja escola; activitats en una aula de natura; marxa per etapes; activitats en casals, espais joves i centres infantils o juvenils de temps lliure; activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter mixt; activitats extraordinàries d’aventura o d’esports de risc.


 
Requisits a complir: A les activitats de temps lliure han de participar un mínim de deu persones d’entre 14 i 18 anys, amb la finalitat d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, l’aprenentatge de valors, el descans i les relacions de les persones participants, en execució d’un projecte educatiu, i que es duen a terme durant tres dies consecutius, o no consecutius, dins un període de set dies naturals, independentment de si són complets o no. També han de presentar declaració responsable quan hi participin persones d’entre 3 i 14 anys, mentre no s’aprovi una normativa específica que reguli les desenvolupades amb aquest col·lectiu.

Les activitats de temps lliure han de complir els requisits assenyalats en el Decret 23/2018 de 6 de juliol que desplega parcialment la Llei 10/2006 integral de joventut, en particular el títol III de l'esmentat Decret que regula les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.

 
Documentació a presentar: Heu de presentar el formulari de Declaració responsable per a la realització d’activitats de temps lliure infantils i juvenils, adjuntant:
• ANNEX I. Equip dirigent de l'activitat de temps lliure. Una relació amb el nom i llinatges, el document nacional d’identitat o equivalent i la indicació de la titulació de l’equip dirigent de l’activitat d’educació en el temps lliure infantil i juvenil, inclòs el personal amb el carnet de socorrista, per al supòsit d’activitats que es desenvolupin a la mar o a la piscina i la normativa general aplicable no exigeixi la presència de socorristes propis de la platja o de la instal·lació.
• Una memòria ambiental, que ha de presentar la persona interessada, quan l’activitat consisteixi en acampades superiors a un mes en un mateix lloc, i que ha d’enviar d’ofici la mateixa Administració a la Conselleria de Medi Ambient perquè en faci l’informe corresponent.
• En el cas de marxes per etapes o rutes, s’ha de presentar un croquis de l’itinerari, amb la indicació dels dies i dels noms dels llocs per on es passarà i on es pernoctarà, per ordre cronològic. Si l’activitat es fa en un lloc de localització difícil (finques, platges, etc.) se n’ha de presentar un croquis o la descripció exacta del camí per accedir-hi des del poble més pròxim.
Les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil han d'adoptar les mesures previstes en el nou pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinacio per fer front a la COVID-19 aprovat pel Consell de Govern de 27 de novembre de 2020.

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la declaració responsable
Comunicar qualsevol modificació de les condicions que consten a la declaració responsable o en la documentació que ha de disposarTerminis de ciutadà: La declaració responsable s’ha de presentar en el període de quinze dies naturals previs a l’inici de l’activitat corresponent.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: Veure observacions.
 
Marc Legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
-Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària (BOIB núm. 201, de 28 de novembre de 2020), afectat pels Decrets:
- Decret 22/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària (BOIB ext. núm. 209, de 15 de desembre de 2020).
- Decret 3/2021, de 15 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 18/2020, de 27 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’actualitzen les mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells d’alerta sanitària (BOIB núm. 007, de 16 de gener de 2021).
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori.
 
Observacions: La declaració responsable presentada d'acord amb el que estableix la normativa vigent és eficaç des de la tramitació en línia, moment a partir del qual, es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta al CIM per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen. No requereix resolució expressa per part de l'administració.


Tràmits i Gestions Certificat d'Antecedents Penals


 


Documents Relacionats:
 
Nou Pla de mesures urgents COVID-19
Decret de la Presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 150/2020, de 29 de juny, relatiu a les mesures específiques per a les activitats de lleure educatiu i les instal·lacions juvenils de Menorca
Model de declaració responsable de les activitats de temps lliure infantils i juvenils + model annex equip dirigent
Modelo de declaración responsable de las actividades de tiempo libre infantiles y juveniles + modelo anexo equipo dirigente
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Telèfons d'interès i emergències de Menorca
Platges de Menorca amb socorrista
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico

Enllaços Relacionats: