Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)Darrera modificació: 22/10/2020Objecte del Tràmit: L'objecte de les ajudes és col·laborar en el funcionament de les escoles infantils i donar suport a les activitats educatives que desenvolupen i que van destinades a infants en edats corresponents al primer cicle de l'educació infantil, fins a 3 anys, i a llurs famílies.

La finalitat d'aquests ajuts és donar suport al desenvolupament i la millora de l'activitat educativa de les escoles infantils de Menorca i a
l'apoderament educatiu de les famílies, tant d'infants escolaritzats com no escolaritzats.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de cultura, educació, joventut i esports
 
Qui ho pot demanar: Poden ser objecte de subvenció les activitats educatives destinades a infants en edats corresponents al primer cicle d'educació infantil dutes a terme durant el curs escolar 2019-2020, i a llurs famílies.
Queden excloses d'aquest procediment de concessió d'ajuts les escoles infantils de les quals sigui titular el Govern de les Illes Balears.
 
Requisits a complir: a) Els beneficiaris han de ser titulars d‘escoles infantils de Menorca de primer cicle d'educació infantil, 0-3 anys, que estiguin autoritzades com a centres educatius per impartir el primer cicle d'educació infantil.
b) S'ha de tenir constituït el Consell Escolar del centre i haver nomenat el director o directora.
c) S'ha de disposar del Projecte educatiu del centre, del Pla d'atenció a la diversitat i de la Programació general anual.
d) S'ha de disposar de la Memòria anual del curs 2019-20 aprovada pel Consell Escolar.
e) El centre ha d'estar al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no tenir cap obligació fiscal pendent amb el Consell Insular de Menorca.
f) El centre ha d'estar dins el programa GESTIB de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i l'ha de mantenir actualitzat pel que fa a gestió administrativa de l'alumnat i del professorat.
g) En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM www.cime.es.

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa general (una sola documentació per titular)
a) Document d'identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
b) Si és una entitat pública, nomenament de qui signa la sol·licitud com a representant de l'entitat (b1) i acord de petició de l'ajut de l'òrgan competent (b2).
c) Si el sol·licitant és una persona jurídica, escriptura de constitució o modificació dels estatuts, o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent (c1). Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d'aportar un certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i per designar representant (c2).
d) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sense personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
e) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre i DNI del representant.
f) En el cas d'entitats privades, han de presentar la documentació justificativa d'estar d'alta de l'impost d'activitats econòmiques corresponent, així com del pagament corresponent. Si l'entitat estigués exempta de pagament, ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable.
g) Certificats en què consti que s'està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social. Els sol·licitants poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar directament el compliment d'aquestes obligacions, i en aquest cas no s'han d'aportar els certificats corresponents (en la mateixa sol·licitud, annex 1).
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s'adjunta com a annex 4 d'aquestes bases.
i) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d'altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (inclosa a l'annex 1).
j) Document de designació de compte bancari o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca (annex 5).

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a, b1, c1, d, e i j en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud (annex 1).

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts (una per cada centre per al qual se sol·licita l'ajuda)

S'ha de lliurar la documentació següent:
a) Certificat signat pel secretari o la secretària amb el vistiplau del/de la director/a de l'escola infantil de primer cicle d'educació infantil que desenvolupa l'activitat educativa per a la qual se sol·licita la subvenció, acreditatiu de ser titular d'una escola infantil de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) autoritzada com a centre educatiu per impartir el primer cicle d'educació infantil; de tenir constituït el Consell Escolar i haver nomenat director o directora del centre; de disposar del Projecte educatiu de centre, del Pla d'atenció a la diversitat i de la Programació general anual del curs 2019-2020 aprovats pel Consell Escolar del centre; de disposar de la Memòria anual del curs 2019-20 aprovada pel Consell Escolar, i d'estar dins el programa GESTIB de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i mantenir-lo actualitzat pel que fa a gestió administrativa de l'alumnat i del professorat; i que també acrediti les dades necessàries per determinar l'import de la subvenció (punt 8 de les bases) (annex 2).
S'ha d'acompanyar d'una relació del personal del centre que va seguir donant suport, acompanyament i propostes educatives a les famílies durant la suspensió de les activitats lectives per l'estat d'alarma, i el cost que ha suposat.
b) Memòria anual del curs 2019/20 aprovada pel Consell Escolar.
c) Liquidació econòmica del centre relativa al curs escolar 2019/20 d'acord amb els epígrafs de l'annex 3.
d) Relació classificada de les despeses realitzades subvencionables previstes en la base 8, apartats 1 (despeses extraordinàries en material o RH derivades de l'escolarització d'alumnes amb NEE), 5 (despeses en material de patis o millora de la zones d'accés i espera de les famílies) i 7 (despeses de personal que va seguint donant suport durant la suspensió de les activitats lectives provocades per la crisi sanitària). Annex 6.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 13 de novembre de 2020
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació en el BOIB, sens perjudici de l'obligació de notificar-la individualment a les persones interessades
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la LLei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005)
 
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: