Pla Territorial Insular (PTI)
PTI. Pla Territorial Insular de Menorca

Aprovació Inicial de la Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca 16/01/2021

Resolució núm. 2021/EOT/000803 del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori, de data 24/05/2021.

1. MEMÒRIA
1. Memòria
1.1 Memòria Annex I
1.2 Memòria Annex II
1.3 Memòria Annex III
1.4 Memòria Annex IV
1.5 Memòria Annex V
1.6 Memòria Annex VI
1.7 Memòria Annex VII
1.8 Memòria Annex VIII

2. NORMATIVA
2. Normativa

3. PLÀNOLS

Planòls d'informació
1.1 Hidrologia i hidrogeologia novembre 2020
1.2 Geologia novembre 2020
1.3 Pendents novembre 2020
1.4 Ús de terra novembre 2020
1.5 Ús de litoral novembre 2020
1.6 Cobertura sòl i vegetació novembre 2020
1.7 Àrees protegides hàbitats interès novembre 2020
1.8 Patrimoni històric novembre 2020
1.9 Riscos novembre 2020
2.1 Planejament Territorial Vigent novembre 2020
2.2.1 PDS producció energia eòlica novembre 2020
2.2.2 PDS producció energia fotovoltaica novembre 2020
2.2.3 PDS Pedreres novembre 2020
2.2.4 PDS Mobilitat novembre 2020
2.2.5 PDS RESIDUS novembre 2020
2.2.6 Pla Hidrològic noviembre2020
2.3 Plans especials ANEI i Pla Gestió XN2000 novembre 2020
2.4 Sòl vacant novembre 2020
3.1 Subministrament d'Aigua novembre 2020
3.2 Sanejament novembre 2020
3.3 Energia novembre 2020
3.4 Xarxa Viària novembre 2020
3.5 Xarxa de Transport novembre 2020
3.6 Equipaments territoriales novembre2020

Plànols d'Ordenació
00 ModeloTerritorial A0 novembre 2020
01 Sòl Rústic A0 novembre 2020
01 Sòl Rústic A3 novembre 2020
02 RN i afeccions A0 novembre 2020
02 RN i afeccions A3 novembre 2020
03 Riscos naturals A0 novembre 2020
03 Riscos naturales A3_ novembre 2020
04 Paisatge i Patrimoni A0 novembre 2020
04 Paisatge i Patrimoni A3 novembre 2020
05 Sistema d'assentaments i xarxa de transport A0 novembre 2020
05 Sistema d'assentaments i xarxa de transporte A3 novembre2020
06.1 Infraestructures del cicle de l'Aigua. Abastament A0 novembre 2020
06.1 Infraestructures del cicle de l'Aigua. Abastament A3 novembre 2020
06.2 Infraestructures del cicle de l'Aigua. Sanejament A0 novembre 2020
06.2 Infraestructures del cicle de l'Aigua. Sanejament A3 novembre 2020
07 Infraestructures d'emmagatzematge i transport d'energia A0 novembre 2020
07 Infraestructures d'emmagatzematge i transport d'energia A3 novembre 2020
08.1 Afeccions acústiques A0 novembre 2020
08.1 Afeccions acústiques A3 novembre 2020
08.2 Servituds Decret A0 novembre 2020
08.2 Servituds Decret A3 novembre 2020
08.3 Servituds PD Desenvolupament Previsible A0 novembre 2020
08.3 Servituds PD Desenvolupament Previsible A3 novembre 2020
08.4 Servituds PD Desenvolupament Actual A0 novembre 2020
08.4 Servituds PD Desenvolupament Actual A3 novembre 2020
08.5 Operació aeronaus A0 novembre 2020
08.5 Operació aeronaus A3 novembre 2020

ANNEX CARTOGRÀFIC novembre 2020

04 Estudi Econòmic Financer i Informe de Sostenibilitat Econòmica
04 EEF i ISE

05 Programació i Gestió de l'Ordenació Turística
05 PGOT
05 ANNEX I Fitxes PGOT

06 Avaluació Ambiental Estratègica
06 EAE
06 EAE Annex I
06 EAE Resumen

07 Resum Executiu
07 Resum Executiu

08 Memòria d'Impacte de Gènere
08 Memòria Impacte Gènere

09 Memòria d'Impacte Normatiu
09 Memòria d'Impacte Normatiu 
 


editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa