Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials per a l’Illa de Menorca

Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials per a l’Illa de MenorcaEl principal objectiu del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials per a l’Illa de Menorca (PDSECME) és establir l’ordenació i les mesures de foment del sector comercial per aconseguir un desenvolupament harmoniós i coherent de l’ocupació i la utilització del sòl destinat a l’exercici d'activitats comercials.

Ordenar els equipaments comercials requerirà definir les pautes i limitacions necessàries que en regulin la implantació, que hauran d’atendre aspectes d'interès general relacionats amb:

• La distribució comercial en un àmbit territorial limitat
• La protecció ambiental i de l’entorn urbà
• L’ordenació del territori
• La preservació dels espais agrícoles, ramaders i forestals com a reserves estratègiques de sòl rústic
• La protecció del patrimoni històric, artístic i etnològic
• Els àmbits d'aptitud territorial d’acord amb les infraestructures existents
• L’impacte sobre la mobilitat

En aquest sentit, cal destacar que la insularitat, com a fet diferencial i condicionant, amb les característiques territorials, demogràfiques i ambientals especials, així com la condició general de reserva de la biosfera, fan necessària una ordenació de les implantacions comercials que tendeixi a afavorir l’equilibri territorial i a minimitzar la necessitat de desplaçaments, en un ús contingut dels sòls amb el màxim respecte urbà i territorial.

Més informació Més informació
Departaments relacionats Economia i Territori
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa