Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE)

ANTECEDENTS

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) pretén que la contractació menor disminueixi progressivament i que es vagi substituint per procediments més adients, com el procediment obert simplificat i simplificat abreviat.

Per poder participar en els procediments obert simplificat i el simplificat abreviat, la LCSP estableix l’obligació per als licitadors d’estar inscrits en el ROLECE o en el Registre de Licitadors de la Comunitat Autònoma corresponent, si n’és el cas (obligació vigent a partir del 9 de setembre del 2018).


Què és el ROLECE?

EL ROLECE és el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 

És l’únic registre que serveix per a tot el sector públic estatal i prest servirà per tots els estats de la Unió Europea.


Característiques


• Serveix per acreditar la personalitat, la capacitat d’obrar, la representació, la classificació, la solvència econòmica i financera, i el no estar incurs en prohibició de contractar.

• Permet agilitzar i simplificar els procediments de contractació.
 
Permet a les empreses i empresaris que estan inscrits presentar-se a les licitacions del sector públic amb un sol certificat ROLECE, acompanyat d’una declaració responsable, en la qual es fa constar que les dades que hi figuren no han sofert cap modificació. d'aquesta manera s'evita la necessitat d’aportar a cada procediment de contractació els documents que acreditin la inscripció en el Registre.

• Té caràcter electrònic – Les sol·licituds d’inscripció i l’obtenció de certificats es realitzen telemàticament.


Qui es pot inscriure?


Es pot inscriure en el ROLECE qualsevol empresa/empresari que ho sol·liciti i acrediti la seva personalitat i capacitat d’obrar.

Les empreses amb classificació ja inscrites d’ofici al ROLECE, només obtindran la inscripció amb les dades referides al certificat de classificació, al qual podran afegir altres documents i informació fins obtenir la inscripció completa.


Què es necessita per fer la inscripció?

Per a inscriure’s és necessari que el sol·licitant disposi d’un certificat digital, i aquest ha de ser un representant legal de l’empresa o el mateix empresari quan sigui ell l’interessat.

També, es necessita disposar d’un correu electrònic operatiu a través del qual ROLECE efectuarà les corresponents comunicacions.


Quin cost té la inscripció?


La inscripció no té cap cost, és gratuïta.


Procés inscripció persona jurídica vs persona física

El procés és el mateix tant per la inscripció d’una persona jurídica com per una persona física, s’han de seguir les mateixes passes. L’única diferència radicarà en que alguns apartats a omplir per una persona jurídica no s’hauran d’omplir per una persona física, és a dir, el procés d’inscripció per una persona jurídica és més complert.


PASSES PER FER LA INSCRIPCIÓ AL ROLECE

1. Presentar una sol·licitud telemàtica, omplint els camps obligatoris, firmada amb el certificat electrònic de l’interessat o del seu representant.
Aquesta sol·licitud s’inicia a través de l’aplicació d’inscripció de la pàgina web de ROLECE (https://www.registrodelicitadores.gob.es/).

2. Aportar la documentació acreditativa en cada cas d’allò que es vol inscriure:

- Sol·licitant: ha de ser un representant legal de l’empresa, per tant, ha d’aportar el seu poder de representació per a l’acte d'inscripció. 

- La personalitat i capacitat d’obrar: escriptures de constitució i d’objecte social inscrites en el registre corresponent.

- Administradors i apoderats amb poders per contractar: escriptures de nomenament o d’atorgament de poders inscrites en el registre corresponent.

- Classificacions empresarials vigents.

- Comptes anuals: presentades en el Registre Mercantil en format XBRL .

- Xifra de negocis: el llibre d’inventari i contes anuals, el qual es pot legalitzar en el Registre Mercantil.

- Representats davant ROLECE: són aquelles persones que estan autoritzades a gestionar la informació inscrita de l’operador econòmic, a part dels administradors. S’ha d’aportar acreditació suficient de l’acreditació per part de l’empresa per obrar en representació de la mateixa davant el ROLECE.

- Certificats de les habilitacions professionals de què disposin.

- Pòlisses: pòlissa d’assegurança, certificat de vigència de la pòlissa emès per la companyia asseguradora amb el corresponent segell de la companyia o firma del responsable.


Formes d’enviar la documentació acreditativa:

Els documents requerits per acreditar la inscripció han de ser fefaents (originals o còpies autenticades davant notari) i han d’aportar-se per qualsevol dels següents procediments, juntament amb una còpia del justificant de recepció de la sol·licitud d’inscripció:

- Arxiu electrònic firmat amb la firma electrònica de qui l’expedeix (notari o registrador), no del sol·licitant.

- Correu certificat o ordinari dirigit a la Subdirecció General de Classificació de Contractistes i Registre de Contractes, o bé, a la Junta Consultiva de Contractació de la CAIB, si n’és el cas.

- Presentació presencial dels documents originals o còpies legitimes o autenticades en qualsevol dels punts de registre habilitats, segons l’article 16 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre.

- Originals o còpies legítimes/autenticades, a presentar a qualsevol Delegació del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per a la seva remissió a la Subdirecció General de Classificació de Contractistes i Registre de Contractes, en referencia al procediment iniciat davant ROLECE.

3. Sol·licitar el certificat ROLECE. A partir de que s’ha remès/presentat tota la documentació, comencen els terminis del procediment d’inscripció. 

Un cop estudiat l’expedient, des de ROLECE s’emet un acord. Aquest acord inclou tant els actes inscriptibles com les denegacions motivades, si n’hi hagués.

L’acord serà notificat de forma telemàtica mitjançant un avís a l'adreça electrònica designada per l’interessat. Un cop rebut l’acord d'inscripció en el Registre, es pot descarregar el certificat des de la mateixa web del ROLECE on s’ha fet la sol·licitud.

4. Un cop obtingut el certificat ja es pot utilitzar per acreditar la personalitat i capacitat d’obrar, la representació, classificació i solvència econòmica i financera en qualsevol contractació pública.


Beneficis de la inscripció al ROLECE


• Accés a més licitacions: Les empreses inscrites podran licitar en procediments oberts simplificats. Les que no estiguin inscrites no ho podran fer.

• Reducció considerable de l’elevada càrrega de documentació administrativa a aportar en els processos de licitació, substituint-la per la certificació electrònica del ROLECE.

• Reducció de costos directes (despeses notarials) i indirectes (temps de treball) per cada procés de licitació.

• Accés directe a la sol·licitud del Document Únic Europeu de Contractació (DEUC). Amb la inscripció en el ROLECE part de la informació a incloure en el DEUC es realitza de forma automàtica.

• Acreditació: Les empreses classificades podran acreditar la vigència de les seves classificacions de contractistes a través del certificat ROLECE, demostrant d’aquesta manera la seva capacitat tècnica i econòmica exigida per l’òrgan licitador.

• Visibilitat: Estar donat d’alta en una base de dades a la qual els diferents organismes poden accedir buscant empreses que ofereixin els serveis o productes que necessiten.

• Informació: Accés a bases de dades d'empreses que estiguin interessades en formar unions temporals d’empreses (UTE).

• Col·laboració: Possibilitat d’inscriure l’empresa en la base de dades com interessada en formar una UTE.- Pàgina web del ROLECE: https://www.registrodelicitadores.gob.es/  

editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa