Articles 63 i 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic

Article 63. Perfil de contractant.

1. Els òrgans de contractació han de difondre exclusivament a través d’Internet el seu perfil de contractant, com a element que agrupa la informació i els documents relatius a la seva activitat contractual per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquests. La forma d’accés al perfil de contractant s’ha de fer constar en els plecs i els documents equivalents, així com en els anuncis de licitació en tots els casos. La difusió del perfil de contractant no obsta la utilització d’altres mitjans de publicitat addicionals en els casos en què així s’estableixi.

L’accés a la informació del perfil de contractant és lliure i no requereix identificació prèvia. No obstant això, la identificació es pot requerir per accedir a serveis personalitzats associats al contingut del perfil de contractant com ara subscripcions, enviament d’alertes, comunicacions electròniques i enviament d’ofertes, entre d’altres. Tota la informació que contenen els perfils de contractant s’ha de publicar en formats oberts i reutilitzables, i ha de continuar accessible al públic durant un període de temps no inferior a 5 anys, sense perjudici que es permeti l’accés a expedients anteriors davant de sol·licituds d’informació.

2. El perfil de contractant pot incloure qualssevol dades i documents referents a l’activitat contractual dels òrgans de contractació. En qualsevol cas, ha de contenir tant la informació de tipus general que es pot utilitzar per relacionar-se amb l’òrgan de contractació com els punts de contacte, números de telèfon i de fax, adreça postal i adreça electrònica, informacions, anuncis i documents generals, com ara les instruccions internes de contractació i models de documents, així com la informació particular relativa als contractes que subscrigui.

3. En el cas de la informació relativa als contractes, s’ha de publicar almenys la informació següent:

a) La memòria justificativa del contracte, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la seva adjudicació quan s’utilitzi un procediment diferent de l’obert o del restringit, el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte o documents equivalents, si s’escau, i el document d’aprovació de l’expedient.

b) L’objecte detallat del contracte, la seva durada, el pressupost base de licitació i l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor afegit.

c) Els anuncis d’informació prèvia, de convocatòria de les licitacions, d’adjudicació i de formalització dels contractes, els anuncis de modificació i la seva justificació, els anuncis de concursos de projectes i de resultats de concursos de projectes, amb les excepcions que estableixen les normes dels negociats sense publicitat.

d) Els mitjans a través dels quals, si s’escau, s’ha publicitat el contracte i els enllaços a aquestes publicacions.

e) El nombre i la identitat dels licitadors participants en el procediment, així com totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d’adjudicació o, en cas que la mesa no actuï, les resolucions del servei o òrgan de contractació corresponent, l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes, si s’escau, els informes sobre les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat a què es refereix l’article 149.4 i, en tot cas, la resolució d’adjudicació del contracte.

Igualment són objecte de publicació en el perfil de contractant la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte, el desistiment del procediment d’adjudicació, la declaració de desert, així com la interposició de recursos i la suspensió eventual dels contractes amb motiu de la interposició de recursos.

4. La publicació de la informació relativa als contractes menors s’ha d’efectuar almenys trimestralment. La informació que s’ha de publicar per a aquest tipus de contractes ha de ser, almenys, el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, i la identitat de l’adjudicatari, i els contractes s’han d’ordenar per la identitat de l’adjudicatari.

Queden exceptuats de la publicació a què es refereix el paràgraf anterior, els contractes amb un valor estimat inferior a cinc mil euros, sempre que el sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui el d’avançament de caixa fixa o un altre sistema similar per fer pagaments menors.

5. Han de ser objecte de publicació en el perfil de contractant, així mateix, els procediments anul·lats, la composició de les meses de contractació que assisteixin els òrgans de contractació, així com la designació dels membres del comitè d’experts o dels organismes tècnics especialitzats per aplicar criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor en els procediments en què siguin necessaris.

En tot cas, s’ha de publicar el càrrec dels membres de les meses de contractació i dels comitès d’experts, i no es permeten al·lusions genèriques o indeterminades o que es refereixin únicament a l’Administració, organisme o entitat a la qual representin o en la qual prestin els seus serveis.

6. La formalització dels encàrrecs a mitjans propis amb un import superior a 50.000 euros, IVA exclòs, ha de ser objecte, així mateix, de publicació en el perfil de contractant.

La informació relativa als encàrrecs d’un import superior a 5.000 euros s’ha de publicar almenys trimestralment. La informació que s’ha de publicar per a aquest tipus d’encàrrecs ha de ser, almenys, el seu objecte, la durada, les tarifes aplicables i la identitat del mitjà propi destinatari de l’encàrrec, i els encàrrecs s’han d’ordenar per la identitat del mitjà propi.

7. El sistema informàtic que suporti el perfil de contractant ha de disposar d’un dispositiu que permeti acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’hi inclogui.

8. No es poden publicar determinades dades relatives a la subscripció del contracte en els supòsits que estableix l’article 154.7.

En tot cas, cada vegada que l’òrgan de contractació decideixi excloure alguna informació d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior, ho ha de justificar en l’expedient.

.../...

Article 347. Plataforma de Contractació del Sector Públic.

1. La Direcció General del Patrimoni de l’Estat del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha de posar a disposició de tots els òrgans de contractació del sector públic una plataforma electrònica que permeti difondre a través d’Internet els seus perfils de contractant, així com prestar altres serveis complementaris associats al tractament informàtic d’aquestes dades.

2. Els perfils de contractant dels òrgans de contractació de totes les entitats del sector públic estatal s’han d’allotjar de manera obligatòria en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i s’han de gestionar i difondre exclusivament a través d’aquesta. Les pàgines web institucionals d’aquests òrgans han d’incloure un enllaç al seu perfil de contractant situat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

3. Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla poden establir serveis d’informació similars a la Plataforma de Contractació del Sector Públic en els quals han d’allotjar els seus perfils de contractant de manera obligatòria, tant els seus propis òrgans de contractació com els dels seus ens, organismes i entitats vinculats o dependents, i s’han de gestionar i difondre exclusivament a través d’aquests, i aquests serveis han de constituir un punt d’accés únic als perfils de contractant dels ens, organismes i entitats adscrits a la comunitat autònoma corresponent.

Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes que no hagin optat per establir els seus propis serveis d’informació, i allotgin, per tant, els seus perfils del contractant directament en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, poden utilitzar tots els serveis que aquesta ofereixi, així com participar en la seva gestió en els termes i condicions que s’estableixin per reglament i d’acord amb els convenis que a aquest efecte se subscriguin entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i l’òrgan de govern de la comunitat autònoma o ciutat autònoma respectiva.

En tot cas, i independentment de l’opció escollida per les comunitats autònomes o les ciutats autònomes, d’entre les que s’assenyalen en els dos primers paràgrafs d’aquest apartat, aquestes han de publicar, ja sigui directament o bé per interconnexió amb dispositius electrònics d’agregació de la informació, en cas que disposin dels seus propis serveis d’informació, la convocatòria de totes les licitacions i els seus resultats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

En relació amb la publicació a què es refereix el paràgraf anterior, tant si es porta a terme directament com si es fa per interconnexió amb dispositius electrònics d’agregació de la informació, en cas d’una eventual discrepància entre la informació recollida en el servei d’informació de la comunitat autònoma i la de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, preval la primera.

Els òrgans de contractació de les administracions locals, així com els de les seves entitats vinculades o dependents, poden optar, de manera excloent i exclusiva, per allotjar la publicació dels seus perfils de contractant en el servei d’informació que a aquest efecte estableixi la comunitat autònoma del seu àmbit territorial, o bé per allotjar-los en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

4. La plataforma ha de disposar d’un sistema de segellat de temps que permeti acreditar fefaentment l’inici de la difusió pública de la informació que s’hi inclogui.

5. La publicació d’anuncis i altra informació relativa als contractes en els perfils de contractant ha de tenir els efectes que preveu aquesta Llei quan aquests estiguin allotjats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic o en els serveis d’informació similars que estableixin les comunitats autònomes o les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i de conformitat amb el que disposen els apartats 2 i 3 d’aquest article, i sempre que, en aquest últim cas, es compleixi amb el que preveu el paràgraf tercer de l’apartat 3 esmentat.

6. L’accés dels interessats a la Plataforma de Contractació del Sector Públic s’ha d’efectuar a través d’un portal únic.

7. Mitjançant ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública s’ha de definir les especificacions relatives a l’operació i la utilització dels serveis que presta la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

8. La informació s’ha de publicar en estàndards oberts i reutilitzables.


 


editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa