L’observatori de la infància de Menorca renova càrrecs i estableix les línies de treball

L’equitat en l’escolarització i els menjadors escolars són dues de les prioritats

Nel Martí assumeix la presidència de l’Observatori

L’Observatori de la Infància i la Família és un òrgan assessor del Consell Insular de Menorca creat l’any 2004 que té com a finalitat assessorar tècnicament en l’àmbit de l’atenció educativa infantil (0-6 anys). Els seus objectius són els de recollir i analitzar la informació disponible sobre la infància i la família; estudiar i analitzar l’estat de l’educació infantil en l’etapa primerenca a Menorca; formular recomanacions i propostes per millorar l’atenció educativa a la infància; avaluar l’impacte de les mesures polítiques que afecten la infància; conèixer, analitzar i valorar l’estat de desenvolupament del Pla i Mapa d’educació infantil 0-3 de Menorca; assessorar el Consell Insular de Menorca en temes relacionats amb la infància i la família; i cooperar amb el Consell Insular de Menorca en el seguiment del grau de compliment de la Convenció dels Drets de la Infància.

Durant aquest dos darrers any l’Observatori ha treballat especialment en la posada en marxa dels menjadors escolars i l’accés de les famílies més vulnerables, la redacció del Reglament dels Centres d’Atenció Infantil que se’n deriva del desenvolupament de la llei 4/2009 i del decret 10/2013 de serveis socials de les Illes Balears, i la redacció del model d'ordenança municipal per a les bonificacions. Tot açò a més d’analitzar i fer propostes per a donar resposta a les necessitats educatives dels infants arran del confinament causat per la pandèmia.

L’Observatori de la Infància i la Família de Menorca està compost per professionals del Departament de Cultura i Educació i del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca; de l’Equip d’Atenció Primerenca de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, i membres a proposta del Consell Escolar de Menorca, del Moviment MenorcaEdu21, de la Federació de Pares i Mares de Menorca i de l’àmbit de l’educació infantil a proposta del conseller/a de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca; dos/dues membres de l’àmbit de polítiques socials d'infància, preferentment professionals dels equips municipals d’infància i família, a proposta del conseller/a de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca i escoltada la consellera de Benestar Social i Família; i un/a membre designat per la persona que exerceixi com a conseller/a de Serveis Socials i Cooperació, que és la conselleria que té competències en atenció primerenca, menors, família i discapacitat.

Per altra banda el Reglament de l’Observatori estableix que la presidència serà elegida pels mateixos membres de l’organisme.

A partir de la renovació de membres de l’Observatori duta a terme el dia 27 d’octubre del 2021, s’hi van integrar en Nel Martí i en Nofre Janer, en substitució den Vicenç Arnaiz i n’Ester Gonyalons, als qui volem agrair públicament la seva bona feina i dedicació pel que fa a l’atenció educativa a la infància. També s’incorporà na Judith Hidalgo com a representant de la FAMPA.

A les primeres reunions (dia 27 d’octubre i dia 24 de novembre) de l’esmentat organisme es van acordar les principals línies de treballs per al present curs escolar, que són aquestes:

- Revisar els barems i els procediments que s'apliquen a cada Ajuntament per aplicar els preus públics i les bonificacions per escolarització.

- Estudiar la viabilitat de l’obertura dels menjadors escolars o alternatives per garantir la necessitat bàsica d’una correcta alimentació, especialment en edats primerenques. No es pot pensar en l'educació de l'infant sense pensar en el seu benestar. I no es pot pensar en el seu benestar sense respondre a aquesta necessitat primera.

- Estudi i seguiment del desenvolupament estatal i autonòmic del Reial decret que ha d’establir l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’educació infantil.

- Dinamització/coordinació de Xarxes per a l’atenció socioeducativa a la primera infància d’àmbit municipal.

- Revisar i fer aportacions a la normativa que es fa des del CIME per a l’atenció educativa en la primera infància i l’escolarització en el primer cicle d’educació infantil.


Nel Martí
Joan Manel Martí Llufriu (Nel Martí), 1 de setembre de 1967

- Professor de Matemàtiques a l’IES M Àngels Cardona, de Ciutadella.
- Llicenciat en Ciències Biològiques i Postgrau de Gestió i Polítiques Educatives a l’Administració Local per la Universitat de Barcelona.
- Ha estat membre del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears (2006-2011) i vocal del Consell Escolar de Menorca (2004-2007).
- En l’àmbit educatiu és autor de «L'art d'educar» (Editorial el Far, 2002) i «Temps d’educar» (Ed. Documenta Balears, 2019), i coautor de treballs diversos, com «La ciutat educadora i l’àmbit esportiu» (Revista especialitzada en joventut i lleure Tresquarts, nombre 13, 2002), «El prisma educatiu. Un debat a la premsa de Menorca» (Conselleria d’educació i Cultura, 2002), «Escoletes de Menorca: què ho ha fet i ho fa possible?» (Anuari de l’educació de les Illes Balears, Fundació Guillem Cifre de Colonya i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, 2007).

Maó, 22 de dessembre de 2021

Imatges relacionades
 
 
Departaments relacionats Cultura, Educació, Joventut i Esports
editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa