Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:

F) Indicadors de la llei de transparència
Índex de transparència de les diputacions (INDIP), segons l'enquesta elaborada per Transparencia Internacional España:

F1) Planificació i organització de la Diputació (2)

67. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com els informes per a la determinació de les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució. En procés

68. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar els responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència.

F2) Contractes, convenis i subvencions (6)

69. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals, si escau, s'hagin publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.

70. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats (a través d'un enllaç directe i específic a la web). En procés

71. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors que s'hagin formalitzat, amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (a través d'un enllaç directe i específic a la web).

72. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contrates adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. (Infomes del Tribunal de Comptes de les I. Balears) 
73. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes.

74. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat, i beneficiaris. En procés

F3) Càrrecs de la Diputació, de les entitats dependents i de les entitats en què participa (3)

75. Es publiquen les retribucions que perceben el president i els consellers i les conselleres.  
 
76.  Es publiquen els noms i les retribucions dels màxims responsables de les entitats dependents en les quals participa.

77. Es publiquen les declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes que preveu la Llei de bases de règim local.

F4) Informació econòmica i pressupostària (3)

78. Es publiquen els Pressuposts consolidats del Consell Insular, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i despeses i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució.

79. Es publiquen els comptes anuals / Compte General del Consell Insular, amb informació separada del propi Consell Insular i de les seves entitats depenents.  

80. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), del Consell Insular, de les entitats dependents i d'aquelles en què participa. 

 editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa