Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:

C) Transparència economicofinancera 
Índex de transparència de les diputacions(INDIP), segons l'enquesta elaborada per Transparencia Internacional España:

C1) Informació comptable i pressupostària

37. Es publiquen les al·legacions formulades als pressuposts en el període d'informació pública i les contestacions i resolucions corresponents.
38. Es publiquen informes periòdics de l'execució dels pressupostos (mínim semestralment) .

39. Es publiquen de forma actualitzada les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i per la Comissió de Govern.

40. S'informa sobre la destinació del superàvit del Consell Insular quan aquest es produeix; en el cas d'incórrer en dèficit es publica el pla econòmic-financer amb detall de les mesures de correcció.

*Superàvit (o dèficit) per habitant (resultat pressupostari ajustat / nre. habitants).
41. Es publiquen els estudis sobre costos/rendiments dels serveis públics prestats, diferenciant entre els serveis obligatoris i no obligatoris.

42. Es publica si el Consell Insular compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària (dèficit zero i dèficit excepcional segons indicadors), la regla de despeses i el límit de deute tant en la formulació del pressupost inicial com en la liquidació del pressupost.C2) Transparència en els ingressos i despeses

43. Es publiquen indicadors d'eficiència i eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part del Consell Insular [en funció del que indiquen el Text refós de la Llei d'hisendes locals (art. 211) i la Llei general pressupostària].

44. Es publica la informació mensual remesa al MINHAP en compliment de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat.

Es publiquen els indicadors financers i pressupostaris següents:

45. *Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals).
46. Ingressos (a) i despeses (b) fiscals per habitant. 

a) Ingressos fiscals per habitant  (ingressos tributaris no cedits / nre. habitants).
b) Despesa fiscal per habitant (obligacions reconegudes netes / nre. habitants).

C3) Transparència en els deutes del Consell Insular

47. Es publiquen expressament l'import del deute públic total del Consell Insular i la seva evolució temporal.

48. Es publiquen elsInformes de morositat trimestrals aprovats pel Ple del Consell Insular

Es divulguen els indicadors següents:

49. a) Endeutament per habitant (passiu exigible (financer) / nre. habitants).


b) Endeutament relatiu (deute del Consell Insular / ingressos corrents del pressupost).


50. Es publica la informació sobre el període  mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària

 editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa