Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:

A) Informació sobre el Consell Insular
L'Índex de transparència de les diputacions  (INDIP) segons l'enquesta elaborada per Transparencia Internacional España:

A1) Informació sobre els càrrecs electes i el personal del Consell Insular

1. S'especifquen les dades biogràfiques i l'adscripció política del president i dels consellers i les conselleres.

2. S'especifiquen les adreces electròniques del president i dels consellers i les conselleres, així com els seus perfils (o els del Consell Insular de Menorca) en xarxes socials.

3. Es publiquen les despeses de viatge originades pel president i pels consellers i les conselleres.

4. Es fa pública (i queda emmagatzemada a la web) l'agenda d'activitats i visites dels alts càrrecs i dels consellers i les conselleres.

5. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de llocs de treball (RPT) del Consell Insular, amb especificació anual de les dotacions cobertes i vacants dels empleats públics, així com de les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball. 


6. Es publiquen el règim de dedicació dels càrrecs electes i les seves retribucions (2013, 2014, 2015, 20162017 i 2018)

7. Es publiquen la relació de càrrecs / llocs de confiança del Consell Insular i l'import individual o col·lectiu, actual i si escau futur, de les seves retribucions.


A2) Informació sobre l'organització i el patrimoni del Consell Insular

8. Es publica la relació dels Òrgans col·legiats de la Corporació i la seva composició, així com la remuneraciói dietes per assistència.

9. Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats o adscrits al Consell Insular.


10. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits al Consell Insular

 
11. Al web hi ha un espai per als distints grups polítics representats al Consell (perquè puguin fer públiques les seves activitats, les seves demandes i les seves recomanacions).


12. Es publica la política o la forma de gestió de documents electrònics i les regles d'administració i conservació dels documents i arxius de la institució.


13. Es publiquen de forma permanent i actualitzada les regles i els procediments existents per a l'eliminació de documents en el Consell Insular de Menorca.


14. Es publica l'Inventari de béns i drets del Consell Insular.

15. Es publiquen de forma actualitzada i completa la Relació de llocs de treball (RLT) o les plantilles de personal dels organismes autònoms, els ens dependents, els consorcis i les societats provincials.
 

  • Institut Menorquí d'Estudis (IME)  
  • Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM)
  • Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)
  • Consorci Sociosanitari de Menorca
  • Consorci de Residus i Energia de Menorca 
  • Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca
  • Fundació Foment del Turisme de Menorca 


A3) Informació sobre l'estructura del Consell Insular i l'illa

16. Es publiquen els reglaments orgànics del Consell Insular i la resta de normativa de desplegament de la seva capacitat d'autoorganització.

17. Es publiquen la llista actualitzada i les dades bàsiques de les entitats públiques i privades en què participa el Consell Insular  (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.) així com enllaços als seus webs.

18. Es publica un cens de demarcacions i entitats de l'illa (i la seva respectiva població):
Nota: A Menorca no existeixen ni mancomunitats ni altres entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM)

19. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de l'illa: piràmides de població, renda per càpita, índex de desocupació, % de superfície forestal, % de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial, despesa mitjana per ciutadà, entre d'altres.

20. Es publica informació mediambiental, educativa i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l'àmbit de l'illa.
Nota: El Consell Insular no té competències en educació.


A4) Informació sobre normes i institucions de l'illa

Es divulga informació dels òrgans de govern de Menorca:

21. Ordres del dia de les sessions de Ple amb antelació a la data de celebració.

22. Actes o acords íntegres del Ple.

23. Actes o acords íntegres de les sessions de la Comissió de Govern i del Consell Executiu.

24. Es publiquen i es mantenen actualizats les Ordenances i els Reglaments propis.

25. Existeix i es publica el Codi ètic o codi de bon govern del Consell Insular (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP). 
 editar

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Mapa