Inici El Consell Tràmits
 

Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions)Darrera modificació: 04/05/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: Sol·licitud o renovació del títol de família nombrosa en els supòsits establerts legalment.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol unitat familiar que compleixi els requisits per tenir la condició de família nombrosa.
 
Requisits a complir: Es considerarà família nombrosa:
· La família constituïda per un o dos ascendents amb tres o més fills/es, siguin o no comuns.
· La família constituïda per un o dos ascendents amb dos fills/es, siguin o no comuns, sempre que almenys un d'aquests fills/es tengui la condició legal de discapacitat o reconeguda la incapacitat laboral.
· La família constituïda per dos ascendents amb dos fills/es, siguin comuns o no:
- Si un dels ascendents té un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
- Si els dos ascendents tenen reconeguda la condició legal de discapacitats.
- Si els dos ascendents tenen reconeguda la incapacitat laboral.
· La família constituïda per pare o mare (vidus, separats o divorciats) amb tres o més fills/es, siguin comuns o no, que estiguin sota la seva dependència econòmica encara que no visquin en el domicili conjugal. En aquest cas, l'ascendent ha de presentar la resolució judicial en la qual es declari l'obligació de prestar aliments, o bé, en el cas que no hi hagi acord entre els pares respecte als fills/es que han de considerar-se a la unitat familiar, operarà el criteri de convivència.
· Dos o més germans/anes orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no estiguin a càrrec seu.
· Tres o més germans/anes orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos si un d'ells és discapacitat, que convisquin i tenguin una dependència econòmica entre ells.
(Es considerarà que es manté dependència econòmica quan:
· El fill/a tengui uns ingressos no superiors, en còmput anual, al salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.
· El fill/a estigui incapacitat per treballar i la quantia de la seva pensió, si en percep, no excedeixi, en còmput anual, el salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.
· El fill/a contribueixi al sosteniment de la família, amb un sol ascendent, si aquest no està en actiu i en els casos i condicions que reglamentàriament es determinen.
· El fill/a contribueixi al sosteniment de la família i el pare i/o la mare tenguin reconeguda la incapacitat laboral, siguin jubilats o més grans de 65 anys, sempre que els ingressos d'aquests no siguin superiors, en còmput anual, al salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.)
· També es considerarà família nombrosa la constituïda pel pare o la mare amb dos fills, quan hagi mort l’altre progenitor.

I tenint en compte les consideracions següents:
· Es reconeixen com a ascendents les parelles de fet reconegudes mitjançant la inscripció al Registre de parelles estables de la CAIB, o bé que tenguin un fill/a en comú i convisquin al mateix domicili sense necessitat d'estar inscrites com a parella estable ni casades en el registre civil.
· També es reconeix la condició de família nombrosa quan es tracta de descendents sotmesos a tutela, acolliment familiar permanent o preadoptiu legalment constituït.
· Ningú no podrà ser computat en dues unitats familiars, a l'efecte de l'obtenció del títol de família nombrosa.
· D'acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de protecció de les famílies nombroses (BOE núm. 277), la definició de família nombrosa pot anar directament relacionada amb els ingressos de la unitat familiar. En aquest sentit, en determinats casos, la sol·licitud haurà d'anar acompanyada de les dades econòmiques de la unitat familiar.
· S'entendrà per discapacitada la persona que tengui reconeguda un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per incapacitada per treballar la persona que tengui reduïda la seva capacitat de treball en un grau equivalent al de la incapacitat permanent absoluta o invalidesa.
· Els fills/es han de ser fadrins/ines i, pel que fa a l'edat, a l'efecte de reconeixement de condició de família nombrosa:
- No hi ha límit d'edat per als fills/es amb discapacitat, sempre que aquests convisquin amb la família.
- Es computaran els fills/es fins als 21 anys.
- En el cas de fills/es majors de 21 anys i menors de 26 anys, hi haurà dret a pròrroga quan estiguin cursant estudis oficials.
· Els membres de la unitat familiar hauran de ser espanyols o de nacionalitats d'un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i tenir la seva residència a territori espanyol o, si tenen la residència en un altre estat membre de la Unió Europea o que sigui part de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu, almenys un dels ascendents de la unitat familiar ha d'exercir una activitat a Espanya.
· També podran sol·licitar el títol els nacionals d'altres països sempre que siguin residents a Espanya tots els membres que donin dret als beneficis del títol.
 
Documentació a presentar: Vegeu el model de sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: -
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació pertinent, segons la situació familiar (SAC Maó / SAC Ciutadella, o per correu postal a l'adreça indicada).
2. Rebre el títol (SAC Maó / SAC Ciutadella, o per correu postal si es sol·licita).

Terminis de ciutadà: Cap, ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: Lliurament del títol de família nombrosa (immediat al SAC o 1 setmana per correu).
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Presencialment se li lliura al SAC, o al seu domicili a través de correu certificat, si es sol·licita.
 
Marc Legal: - Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
- Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
- Reial Decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
- Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social (disposició addicional 13º).
- Llei 25/1971, de 19 de juny, de protecció de la família nombrosa (únicament vigent pel que fa al desenvolupament dels beneficis).
- Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (disp. final quarta)
- Decret 95/0298 (Consell Insular de Menorca)
- Reial decret 1801/1995, de 3 de novembre (ampliació del concepte de família nombrosa)
- Llei 8/1998, de 14 d'abril, d'ampliació del concepte de família nombrosa.
- Reial decret 6/1999, de 8 de gener (modificació del Reial Decret 1801/1995, de 3 de novembre, d'ampliació del concepte de familía nombrosa).
- Llei 47/1999, de 16 de desembre, por la qual es modifica l'article 5 de la Llei 25/1971, de 19 de juny, de protecció a les famílias nombroses.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
 
Observacions: Segons l'art. 95.1 k), de la Llei General Tributària, es requereix el consentiment per a la cessió de dades de caràcter personal necessàries per a la comprovació dels ingressos econòmics de la unitat familiar per part de l'òrgan gestor.

Segons la Llei 26/2015, que entrarà en vigor el 17 d'agost de 2015, els llibres de família nombrosa mantenen la seva vigència inclús si el nombre de fills que compleixen les condicions per formar part del llibre és inferior a l’establert. Aquesta normativa serà amb efectes retroactius fins l'1 de gener de 2015, únicament per a aquells casos d'accés als beneficis en l'ámbit de l'educació relatius als drets de matriculació i examen.

AVÍS IMPORTANT SOBRE EL MANTENIMENT DE LA CATEGORIA ESPECIAL DEL TÍTOL
Atesa la sentència del Tribunal Suprem 409/2019, de 25/03/2019, sobre la interpretació de l'article 6 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, modificat per la disposició final cinquena de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, respecte de la conservació de la categoria especial fins al darrer fill en els títols de família nombrosa que l'haguessin perduda des de l'entrada en vigor de la Llei 26/2015, us informam que la decisió d'aquesta sentència s'aplicarà amb caràcter retroactiu als títols expedits pel Consell Insular de Menorca des d'aquesta data (18/08/2015).
Per tant, les famílies que haguessin obtingut el títol de categoria especial a causa que el nombre de fills/filles fos igual o superior a cinc poden recuperar aquesta categoria.
Cal tenir en compte que la sentència només es refereix a la interpretació de l'article 6, el qual tracta sobre la condició del nombre de fills. Quant a les altres condicions previstes en l'article 4.2 i 4.3 de la Llei 40/2003, fills amb discapacitat o quatre fills i renda inferior a la quantitat establerta, l'esmentada sentència no les té en compte i, per tant, de moment no són d'aplicació. El CIM està a l'espera de les indicacions del Ministeri amb relació a aquests casos.

AVÍS IMPORTANT SOBRE LA PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DELS TÍTOLS DE FAMÍLIA NOMBROSA.
Atès el Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 101/2020 de 30 d’abril, els títols de família nombrosa que caduquin durant el període d’estat d’alarma per la Covid-19 es renovaran automàticament.
El Departament de Benestar Social del Consell Insular ha resolt que els títols de família nombrosa que hagin caducat o caduquin durant el període d’estat d’alarma es prorrogaran automàticament per un termini de dos mesos comptats des de la data de finalització de la vigència de l’estat d’alarma.
Amb aquesta mesura es pretén, d’una banda, atendre les necessitats de confinament derivades de la crisi sanitària de la Covid-19 i per altra garantir els drets de les famílies nombroses. Així i tot, independentment d’aquesta resolució, les famílies a les quals els caduqui el títol en aquest període, hauran de sol·licitar la seva renovació un cop finalitzat l’estat d’alarma.
En el cas de fills que durant el període de pròrroga automàtica compleixin 21 anys o més, i no cursin estudis adequats a la seva edat i titulació o encaminats a l’obtenció d’un lloc de treball, o compleixin 26 anys i, en ambdós casos, no tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, no serà efectiva aquesta pròrroga automàtica i deixaran de ser beneficiaris en no complir els requisits legals.

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i RD 1621/2005 (Reglament)
Reial Decret 1621/2005,de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses
Categories i beneficis dels títols de família nombrosa
Model de sol·licitud del títol de família nombrosa (nous i renovacions)
Declaració responsable (famílies nombroses)
Llei 26/2015, de 28 de juliol. de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència
Model de sol·licitud de certificat acreditatiu de família nombrosa (Llei 26/2015)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico
AVÍS IMPORTANT SOBRE EL MANTENIMENT DE LA CATEGORIA ESPECIAL DEL TÍTOL
Aviso importante sobre el mantenimiento de la categoría especial del título
Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 101/2020 de 30 d’abril, relatiu a la pròrroga de la vigència dels títols de família nombrosa