Serveis

Contracte de serveis per a la gestió de l’Arxiu d'Imatge i So de Menorca i de la sala d’exposicions de can Victori

Núm. Exp: 4301/000020.Ser/2011

Data aprovació: 05-12-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 30.737,62 €

Data límit de presentació d'ofertes: 02-01-2012

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 05-03-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ASSOCIACIÓ ALADERN

Import (IVA exclòs): 30.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 08-03-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ASSOCIACIÓ ALADERN

Import (IVA exclòs): 30.000,00 €

Entrada en vigor: 08-03-2012
 

Documentació 
Plec de clàusules administratives arxiu imatge i so
Plec de prescripcions tècniques arxiu imatge i so
Composició Mesa de contractació arxiu (Art. 21.4 RLCSP)
Reglament de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca
Memòria Arxiu d'Imatge i So de Menorca, any 2010
Convocatòria mesa contractació per dia 9 de gener de 2012
Anul·lació convocatòria mesa contractació
Convocatòria mesa contractació per dia 11 de gener de 2012
Documentació a esmenar pels licitadors
Convocatòria mesa contractació per dia 16 de gener de 2012
Convocatòria mesa contractació per dia 25 de gener de 2012
Convocatòria mesa contractació per dia 31 de gener de 2012
Acta mesa contractació de dia 31 de gener de 2012
Aprovació classificació proposicions presentades
Anunci adjudicació del contracte
Anunci formalització del contracte