Serveis

Contracte de serveis per a la neteja, el manteniment i la instal·lació de plafons informatius a béns d'interès cultural de l'illa de Menorca, any 2016

Núm. Exp: 4301/000003.Ser/2016

Data aprovació: 25-04-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 174.474,14 €

Data límit de presentació d'ofertes: 06-06-2016

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant.

Adjudicació

Publicació adjudicació: 27-12-2016 12:56:22

Aprovació adjudicació: 19-12-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRIATGES MENORCA, SL

Import (IVA exclòs): 162.260,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 03-03-2017

Formalització contracte: 09-02-2017

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: TRIATGES MENORCA, SL

Import (IVA exclòs): 162.260,00 €

Entrada en vigor: 10-02-2017
 

Documentació 
Plec de clàusules administratives
Plec de prescripcions tècniques
Fitxes dels béns d'interés cultural
Model DEUC -Annex XIII del plec de clàusules administratives-
Instruccions DEUC -Reglamento de ejecución (EU) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero-
Composició Mesa de contractació (art. 21.4 RLCSP)
Convocatòria Mesa de contractació per dijous, dia 16/06/2016
Acta Mesa de contractació de dia 16/06/2016
Convocatòria Mesa de contractació per dimarts, dia 27/9/2016
Acta Mesa de contractació de dia 27/9/2016
Convocatòria Mesa de contractació de dia 3/11/2016
Acta Mesa de contractació de dia 3/11/2016
Documentació a esmenar pel licitador primer classificat
Canvi membre composició Mesa de contractació
Acta Mesa de contractació de dia 28/11/2016
Anunci adjudicació del contracte
Anunci formalització del contracte