Serveis

Contracte de manteniment dels edificis, les instal·lacions i altres treballs de muntatge i transport del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000007.Ser/2015

Data aprovació: 08-06-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 296.244,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 20-07-2015

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 24-08-2016 14:51:11

Aprovació adjudicació: 01-08-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: FERROVIAL SERVICIOS, SA

Import (IVA exclòs): 236.467,09 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 05-10-2016

Formalització contracte: 28-09-2016

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: FERROVIAL SERVICIOS, SA

Import (IVA exclòs): 236.467,09 €

Entrada en vigor: 29-09-2016
 

Documentació 
Plec de clàusules administratives
Plec de prescripcions tècniques
Annex. Fitxes tècniques dels edificis
Nota informativa sobre visites
Resposta a les Consultes Tècniques rebudes
Composició Mesa de contractació (art. 21.4 RLCSP)
Convocatòria Mesa Contractació per divendres, dia 7/8/2015
Correcció error composició Mesa
Acta Mesa de contractació de dia 7/8/2015
Convocatòria Mesa de contractació per dimarts, dia 23/2/2016
Acta Mesa de contractació de dia 23/2/2016
Convocatòria Mesa de contratació, per dimarts, dia 3/5/2016
Acta Mesa de contractació de dia 3/5/2016
Edicte documentació a esmenar pel licitador primer classificat
Convocatòria Mesa de contractació, per dimecres, dia 29/06/2016
Acta Mesa de contractació de dia 29/6/2016
Anunci Adjudicació del contracte
Anunci Formalització del contracte