Serveis

Contractació dels serveis auxiliars al museu de Menorca

Núm. Exp: 4301/000022.Ser/2014

Data aprovació: 27-10-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 108.521,70 €

Data límit de presentació d'ofertes: 20-11-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 05-05-2015 14:04:05

Aprovació adjudicació: 04-05-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LIREBA SERVEIS INTEGRATS, SL

Import (IVA exclòs): 77.050,41 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 29-05-2015

Formalització contracte: 28-05-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LIREBA SERVEIS INTEGRATS, SL

Import (IVA exclòs): 77.050,41 €

Entrada en vigor: 29-05-2015
 

Documentació 
Plec de clàusules administratives, serveis auxiliars museo Menorca
Plec de prescripcions tècniques, serveis auxiliars museo Menorca
Composició Mesa de contractació (art. 21.4 RLCSP)
EDICTE sobre rectificació plec de cláusules administratives i ampliació termini
Anunci sobre rectificació plec i ampliació termini publicat al BOIB
Documentació a esmenar pels licitadors
Convocatòria Mesa contractacio, per dia 3/12/2014
Acta Mesa de contractació de dia 3-12-2014
Convocatòria Mesa contactació, per dia 14/1/2015
Acta Mesa contractació de dia 14-1-2015
Convocatòria Mesa contractació, per dia 13/2/2015
Acta Mesa contractaciió de dia 13-2-2015
Convocatòria Mesa contractació, per dia 10/4/2015
Acta Mesa de contactació de dia 10/4/2015
Aprovació classificació ofertes i requeriment al primer classificat
Anunci adjudicació del contracte
Anunci formalització del contracte