Serveis

Pròrroga del contracte de serveis d'assitència mèdica per al servei coordinador de drogodependències depenent del Consell Insualr de Menorca

Núm. Exp: 4311/000003.Ser/2014

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: