Gestió del Servei Públic

Modificació Concessió IB-08: - Autoritzar la modificació de les condicions de prestació del servei de transport públic regular de transports d'ús general, IB-08 - Pel que fa a la reducció del nombre d'expedicions, només es podran posar en pràctica set dies després que el concessionari les hagi anunciat al públic, sense que aquest anunci pugui ser previ al compliment dels terminis que assenyala la normativa vigent o a l'autorització d'aquests per part de l'Administració. - Considerar que, atès que la modificació de les condicions de la concessió es proposa a sol·licitud del mateix concessionari amb l'objectiu que no perilli el seu equilibri econòmic, aquesta modificació no afectarà negativament el règim financer de l'empresa i, per tant, els serveis es prestaran en règim de risc i ventura. - Establir que, pel que fa al calendari dels períodes de reducció del nombre d'expedicions (dos mesos i quinze dies en tot cas com a màxim) i de prestació de serveis a la demanda (resta del període entre l'1 de novembre i el 30 d'abril de cada any), les seves dates d'inici i acabament es podran adaptar a les previsions de demanda del turisme d'hivern, amb l'acord previ del CIM després d'escoltar el concessionari.

Núm. Exp: 4310/000017.GSP/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: