Serveis

Contracte de serveis per a l'execució d'operacions de conservació de les carreteres competència del CIM i de les carreteres municipals incloses en els convenis de confinançament signats amb els diferents ajuntaments de l'illa

Núm. Exp: 4301/000010.Ser/2013

Data aprovació: 01-07-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 2.071.505,44 €

Data límit de presentació d'ofertes: 12-08-2013

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 23-09-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE MENORCA CONSERVACIÓ (CONS.OLIVES, SL/INNOVIA COPTALIA,SAU)

Import (IVA exclòs): 1.505.888,26 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 22-10-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE MENORCA CONSERVACIÓ (CONS.OLIVES, SL/INNOVIA COPTALIA,SAU)

Import (IVA exclòs): 1.505.888,26 €

Entrada en vigor: 22-10-2013
 

Documentació 
Plec Clàusules Administratives - conservació carreteres
Annex I-a- A adjuntar a l'oferta econòmica
Plec Prescripcions Tècniques - conservació carreteres
Annex 1- Llistat de carreteres
Annex 2- Fitxes d'operacions de conservació
Annex 3- Unitats complementàries
Annex 4- Pressupost Anual
Annex 5- Instruccions per a programació, seguiment i informació
Annex 6- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Plànol-1
Plànol-2
Composició Mesa de contractació (art. 21.4 RLCSP)
IMD Carreteres Consell Insular, any 2012
IMD Carreteres Consell Insular, MENSUAL
Documentació a esmenar pels licitadors
Convocatòria Mesa de contractació, per dimecres, dia 28 d'agost
Acta Mesa Contractació de dia 28-8-2013
Convocatòria Mesa de contractació, per dimecres, dia 11-9-2013
Acta Mesa Contractació de dia 11-9-2013
Aprovació classificació i requeriment (16-9-2013)
Anunci d'adjudicació del contracte
Anunci formalització del contracte