Serveis

Contracte de serveis pel manteniment de jardineria en els espais del Consell Insular de Menorca ubicats a la plaça de la Biosfera, de Maó

Núm. Exp: 4301/000006.Ser/2012

Data aprovació: 17-09-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 94.407,60 €

Data límit de presentació d'ofertes: 09-11-2012

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 22-04-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA

Import (IVA exclòs): 74.393,33 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 02-05-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA

Import (IVA exclòs): 74.393,33 €

Entrada en vigor: 02-05-2013
 

Documentació 
Plec Clàusules Administratives Jardineria
Plec Prescripcions Tècniques Jardineria
Composició Mesa de contractació
Edicte Rectificació d'error en els Plecs
Plec Clàusules Administratives Jardineria RECTIFICAT
Anunci publicat en el BOIB de rectificació d'error en el Plecs
Documentació a esmenar pels licitadors
Convocatòria Mesa contractació, per dia 12-12-2012
Acta Mesa contractació de dia 12-12-2012
Convocatòria Mesa contractació, per dia 16-1-2013
Acta Mesa contractació de dia 16-1-2013
Convocatòria Mesa contractació, per dia 30-1-2013
Acta Mesa contractació de dia 30-1-2013
Convocatòria Mesa contractació per dia 14-3-2013
Acta Mesa contractació de dia 14-3-2013
Aprovació classificació i requeriment (25/3/2013)
Anunci adjudicació del contracte
Anunci formalització del contracte