Obres

Contracte d’obres per a l’execució de la 3a fase de la construcció d’un centre cultural polivalent i centre de formació a Ferreries, corresponent a l’equipament escènic

Núm. Exp: 4301/000002.Ob/2012

Data aprovació: 30-04-2012

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 1.330.450,09 €

Data límit de presentació d'ofertes: 07-06-2012

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 12-08-2013

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: UTE CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, SA/ ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 1.105.981,26 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 27-08-2013

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: UTE CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, SA/ ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 1.105.981,26 €

Entrada en vigor:
 

Documentació 
plec de clàusules administratives
Projecte d'obres
Composició Mesa de contractació (art. 21.4 RLCSP)
ATENCIÓ: Edicte sobre la classificació del contractista
Informació sobre el projecte d'obres
Anunci publicat al BOIB sobre rectificació errada
Respostes a consultes rebudes, fins a la data, sobre el projecte d'obres
Respostes a noves consultes rebudes fins a data d'avui
Pressupost en format Excel
Respostes altres dues consultes
Edicte sobre documentació a esmenar per les empreses
Convocatòria Mesa contractació per dimarts, dia 30 d'abril de 2013
Acta de la Mesa de contractació de dia 30-4-2013
Convocatòria Mesa contractació per dimecres, dia 5 de juny de 2013
Acta Mesa contractació de dia 5-6-2013
Convocatòria Mesa contractació per dimarts, dia 9 de juliol de 2013
Acta de la Mesa de contractació de dia 9-7-2013
Aprovació classificació i requeriment (15-7-2013)
Anunci Adjudicació del contracte
Anunci Formalització del contracte