Perfil de Contractant

Benvinguts al Perfil del contractant. (Art. 42 de la LCSP)

IMPORTANT LLEGIR 
El Consell Insular de Menorca vol recordar a tots els interessats en contractar amb el CIM, que el perfil del contractant és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat contractual dels departaments del Consell Insular de Menorca amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

En el perfil del contractant trobareu informació referent a l’activitat contractual del CIM, com ara les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes (plecs de clàusules administratives, plecs de prescripcions tècniques, convocatòries de meses de contractació, comunicació de documentació a esmenar, etc), així com els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general.


Contractes en licitació per tipus:


Contractes segons fase del procediment:


 Modificacions
 Pròrrogues
 Encomanes de gestió
 Contractes menors de més de 3000 € (des de 2009)


Cercar contractes:Per qualsevol consulta sobre aquesta secció podeu enviar-nos un correu electrònic a contractacio@cime.es o podeu telefonar d'11.30 a 14.00 h. al telèfon 971356050


Informació d'interès:

Legislació

 Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del sector públic
 Llei 34/2010, modificació de la Llei 30/2007
 Text Refós de la LCSP

Registre de licitadors del Consell Insular de Menorca

 Reglament del registre de licitadors

Instruccions

 Instruccions per a la contractació socialment responsable i sostenible del Consell Insular de Menorca

Enllaços d'interès

Lloc web del Ministeri d'Hisenda