Consulta de la informació de les factures i altres obligacions pendents de pagament en l'àmbit del Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny

En aquest espai del web del Consell Insular de Menorca els proveïdors podeu consultar les passes a seguir per acollir-vos al Pla de pagament definit pel Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny.

Les obligacions pendents de pagament que s'han inclòs són aquelles que preveu l'article 3.1 del RDL 8/2013.

Podeu consultar la relació certificada de factures i altres obligacions pendents de pagament que compleixen els requisits que s’estableixen en el RDL 8/2013 tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dels següents ens:
  • Consell Insular de Menorca
  • Fundació Destí Menorca

Un cop realitzada la consulta, els proveïdors podeu acollir-vos al Pla de pagament. 

PASSES A SEGUIR PER PART DELS PROVEÏDORS PER ACOLLIR-VOS AL PLA DE PAGAMENT:
 
1. Consultar la inclusió de les obligacions pendents de pagament en la relació tramesa al Ministeri d'Hisenda
2. Acceptar el procediment de pagament
:  Si la informació és correcta i us voleu acollir al Pla de pagament, heu de comunicar la vostra acceptació.  Com podeu acollir-vos al Pla de Pagament?

 a) Si disposeu de certificat electrònic:
b) Si no disposeu de certificat electrònic:

3. Si una factura NO s'ha inclòs en la relació certificada i heu comprovat que la data d'entrada en el registre de factures del Consell Insular  o la Fundació Destí Menorca és anterior al 31/05/2013, podeu sol·licitar un certificat individual per a la seva inclusió  d’acord amb allò que es preveu en el RDL 8/2013, emplenant el model de sol·licitud massiva de certificats.

  • Si el certificat rebut és positiu (s'accepta la inclusió de la factura sol·licitada), ja implica l'acceptació del procediment de pagament per part del proveïdor (passa 2) i no fa falta presentar cap altre document.
  • Si en un termini de 10 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud del certificat individual no s'ha rebut cap resposta, s'entèn rebutjada (art. 16 del RDL 8/2013) i s'acordarà amb el proveïdor un altre sistema de pagament, si escau.
  • Si el certificat rebut és negatiu, la factura no quedarà inclosa en la llista i s'acordarà amb el proveïdor un altre sistema de pagament, si escau
Les sol·licituds de certificats individuals es poden presentar al Servei d'Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca.  Termini màxim: 06/09/2013Documentació relacionada
:


Normativa:


Per a la consulta de la llista de factures incloses, heu d'introduir la següent informació i prémer el botó "consultar":
- NIF o CIF
- Import d'una de les obligacions pendents de pagament
Data d'actualització: 26/07/2013

NIF: Import: