Ordre del dia 15/04/2019 17:00:00 - ordinari

ORDRE DEL DIA:

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE 21 DE DESEMBRE DE 2018 I 17 DE GENER I 7 DE MARÇ DE 2019 I DE LES DE CARÀCTER ORDINARI DE 21 DE GENER I DE 18 DE FEBRER TAMBÉ DE 2019

SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

A) PART RESOLUTIVA

TERCER. RATIFICACIÓ DE DECRETS

QUART. PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2019 AL VIGENT PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA (Exp. 0426-2019-000002)

CINQUÈ. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D’ÚS DE LA MARCA I LOGOTIP «MENORCA RESERVA DE BIOSFERA» (Exp. 0907-2018-000007)

SISÈ. APROVACIÓ DEL VI PLA INSULAR DE GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MENORCA 2019-2020 (EXP. 2108-2019-000015)

SETÈ. APROVACIÓ DE L’ESTRATÈGIA MENORCA 2030 (Exp. 03131-2018-000001)

VUITÈ. ADHESIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA A L’AGENDA URBANA ESPANYOLA (Exp. 0312-2019-000004)

NOVÈ. ADHESIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA A LA «DECLARACIÓ DE DAVOS 2018: PER UNA BAUKULTUR D'ALTA QUALITAT PER A EUROPA» (Exp. 5001-2019-000001)

DESÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL NOU PTI (Exp. 0312-2019-000006)

ONZÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE EL SUPORT A L’ELABORACIÓ DE LA LLEI DE RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA (Exp. 0312-2019-000007)

DOTZÈ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR EN RELACIÓ AMB L’ACCÉS A LA PLATJA DE MACARELLA EN TEMPORADA D’ESTIU I EL SERVEI DE BUS (EXP. 0315-2019-000005)

B) PART DE CONTROL

TRETZÈ. INTERPEL·LACIONS

- INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DURANT LA LEGISLATURA (EXP. 0314-2019-000000)

CATORZÈ. COMPAREIXENCES (EXP. 0318-2017-000001)

- COMPAREIXENÇA DE LA CONSELLERA EXECUTIVA CAP DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I HABITATGE A FI D'INFORMAR SOBRE LES BESTRETES DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

QUINZÈ. PREGUNTES (EXP. 0316-2017-000003)

A) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 5310, DE 5-3-2019), SOBRE DATA SUSPENSIÓ CONTENCIÓS ADMINISTRATIU TEMA BESTRETES

B) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8417 DE 3-4-2019), SOBRE COMPLIMENT MOCIÓ APROVADA PLA CONTINGÈNCIA

C) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8418 DE 3-4-2019), SOBRE ACCIÓ EXTRAORDINÀRIA PREPARACIÓ URBANITZACIONS TURÍSTIQUES I NETEJA DE PLATGES

D) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8420 DE 3-4-2019), SOBRE ELS PONTS DE L’ARGENTINA I RAFAL RUBÍ

E) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8421 DE 3-4-2019), SOBRE INICIATIVA OFERTES DE LLOGUER D’HABITACIONS

F) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8422 DE 3-4-2019), SOBRE LLOC SERVEI DE SUPORT A L’HABITATGE I GESTIÓ DEL SERVEI

G) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8423 DE 3-4-2019), SOBRE INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE CONTRACTES

H) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8424 DE 3-4-2019), SOBRE COMPLIMENT PROPOSTA D’ACORD LLOTS TÒXICS DEPORADORA FERRERIES

I) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8426 DE 3-4-2019), SOBRE PROMOCIÓ MERCATS PER COMBATRE EL BREXIT

J) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8427 DE 3-4-2019), SOBRE COST PER TENIR DISPONIBLES GENERADORS A MENORCA

K) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 8428, DE 3-4-2019), SOBRE CARRIL BICI