Ordre del dia 21/10/2019 10:00:00 - ordinari

ORDRE DEL DIA:

PRIMER. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL ENTORN A L'ESPANYA BUIDADA

SEGON. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE 23 DE SETEMBRE DE 2019

TERCER. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
A) PART RESOLUTIVA

QUART. RATIFICACIÓ DE DECRETS

CINQUÈ. COMPTE GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EXERCICI 2018 (exp. 0411-2019-1)

SISÈ. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA (exp. 0909-2019-8)

SETÈ. PROPOSTA D’ACORD PER INSTAR AENA PERQUÈ CLARIFIQUI EL PLA PILOT DE TORRE REMOTA (exp. 0312-2019-19)

VUITÈ. PROPOSTA D’ACORD PER INSTAR EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS PER TAL D’IMPLEMENTAR EL PROGRAMA COHABITA DE L’IBAVI A MENORCA (exp. 0312-2019-14)

NOVÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE EL MAJORISTA BRITÀNIC THOMAS COOK (exp. 0312-2019-18)

DESÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE L’APLICACIÓ DEL DESCOMPTE DE RESIDENT (exp. 0312-2019-13)

ONZÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR EN RELACIÓ AMB EL CENTRE DE BINTAUFA (exp. 0312-2019-15)

DOTZÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR EN RELACIÓ AMB EL SERVEI DE VALORACIÓ DE DISCAPACITAT A MENORCA (exp. 0312-2019-16)

TRETZÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE DESPLAÇAMENT I ESTADES DELS USUARIS MENORQUINS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (exp. 0312-2019-17)

CATORZÈ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR EN RELACIÓ AMB L’ORGANIGRAMA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA (exp. 0315-2019-6)

QUINZÈ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE EL TRAM DE LA CARRETERA MAÓ-ALAIOR (exp. 0315-2019-7)

B) PART DE CONTROL

SETZÈ. INTERPEL·LACIONS

A) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR EN RELACIÓ AMB EL CAP DE FIBLÓ DEL PASSAT OCTUBRE DE 2018 (exp. 0314-2019-8)

B) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA SITUACIÓ DEL PARKING DE FAVARITX (exp. 0314-2019-9)

DISSETÈ. PREGUNTES (EXP. 0316-2017-000003)

A) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 25927 DE 8-10-2019) SOBRE INSTAL·LACIÓ DE NOUS MOLIN S AL PARC EÒLIC DE MILÀ

B) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 25928 DE 8-10-2019) SOBRE INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES

C) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 25944 DE 8-10-2019) SOBRE AJUDES PER L’HABITATGE

D) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 26028 DE 8-10-2019) SOBRE REPARTIMENT 6 MILIONS ECOTAXA

E) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 26030 DE 8-10-2019) SOBRE EL QUARTER DUC DE CRILLON DES CASTELL

F) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 26034 DE 8-10-2019) SOBRE MESURES PER LA DESESTACIONALITZACIÓ TEMPORADA 2019-2020

G) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 26038 DE 8-10-2019) SOBRE BIBICLETES ELÈCTRIQUES

H) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 26041 DE 8-10-2019) SOBRE PLACES SOCIOSANITÀRIES

I) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 26054 DE 8-10-2019) SOBRE CANVI POSTURA PROJECTE GASIFICACIÓ MENORCA

J) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 26080 DE 9-10-2019) SOBRE EL CREIXEMENT ECONÒMIC