Ordre del dia 16/07/2018 16:30:00 - ordinari

ORDRE DEL DIA:

PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE 23 D’ABRIL DE 2018

SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

TERCER. PRÒRROGA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I APROVACIÓ DEL NOU PLA D’OBRES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA CARRETERA ME-1 ENTRE LES PK 30+480 AL 43+340, ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE FERRERIES I CIUTADELLA

QUART. TORN OBERT DE PARAULES