Ordre del dia 18/02/2019 16:30:00 - ordinari

ORDRE DEL DIA:
PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE 21 DE GENER DE 2019
SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
TERCER. RECURS D’ALÇADA CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/820 DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2018, D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES D’ADMINISTRATIU (ugt) (EXP. 0605-2018-000127)
QUART. RECURS D’ALÇADA CONTRA DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/820 DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2018, D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES D’ADMINISTRATIU (EXP. 0605-2018-000110)
CINQUÈ. RECURS D’ALÇADA CONTRA L'ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES, DE (TAE ASSESSOR JURÍDIC, TÈCNIC DE MEDI AMBIENT, TREBALLADOR SOCIAL, TÈCNIC DE TURISME, PATRÓ/GUARDA PESCA, AUXILIAR ADMINISTRATIU, AUXILIAR CUIDADOR) (EXP. 0605-2018-000202)
SISÈ. RECURS D’ALÇADA CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/850 DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2018 D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES, (D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, PSICÒLEG, TÈCNIC DE GESTIÓ, ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA, TÈCNIC DE PESCA, INFERMER/A, EDUCADOR SOCIAL, AGENT DE MEDI AMBIENT, AUXILIAR D'ARXIU, AUXILIAR D'INFERMERIA, GUARDA DE PESCA, ZELADOR VETLLADOR, ZELADOR XOFER) (EXP. 0605-2018-000179)
SETÈ. RECURS D’ALÇADA CONTRA ELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/638 i 2018/819, DE 30 DE JULIOL I 24 D’OCTUBRE DE 2018, D’APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017 (EXP. 0605-2018-000012)
VUITÈ. RECURS D’ALÇADA CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/850 DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2018 S’APROVEN LES BASES ESPECÍFIQUES, (D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, PSICÒLEG, TÈCNIC DE GESTIÓ, ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA, TÈCNIC DE PESCA, INFERMER/A, EDUCADOR SOCIAL, AGENT DE MEDI AMBIENT, AUXILIAR D'ARXIU, AUXILIAR D'INFERMERIA, GUARDA DE PESCA, ZELADOR VETLLADOR, ZELADOR XOFER) (EXP. 0605-2018-000173)
NOVÈ. RECURS D’ALÇADA CONTRA ELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA NÚMS. 2018/638 I 2018/819, DE 30 DE JULIOL I 24 D’OCTUBRE DE 2018, D’APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017 (EXP. 0605-2018-000133)
DESÈ. RECURS D’ALÇADA CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/850 DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2018 S’APROVEN LES BASES ESPECÍFIQUES, (D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, PSICÒLEG, TÈCNIC DE GESTIÓ, ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA, TÈCNIC DE PESCA, INFERMER/A, EDUCADOR SOCIAL, AGENT DE MEDI AMBIENT, AUXILIAR D'ARXIU, AUXILIAR D'INFERMERIA, GUARDA DE PESCA, ZELADOR VETLLADOR, ZELADOR XOFER) (EXP. 0605-2018-000107)
ONZÈ. RECURSOS D'ALÇADA CONTRA LES BASES ESPECÍFIQUES DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (ASSESSOR JURÍDIC) I TÈCNIC DE GESTIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA APROVADES PEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/850 DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2018 I L’ACORD DE CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP. 0605-2018-000181)
DOTZÈ. RECURS D'ALÇADA CONTRA L’ACORD DE CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE NOVEMBRE DE 2018 D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (ASSESSOR JURÍDIC) (EXP. 0605-2018-000213)
TRETZÈ. RECURSOS D'ALÇADA CONTRA TOTES LES BASES ESPECÍFIQUES PELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA NÚM. NÚM. 2018/820 I 821 DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2018, NÚM. 2018/850 DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2018 I L’ACORD DE CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA, EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP. 0605-2018-000130)
CATORZÈ. RECTIFICACIÓ D’ERROR EN L’ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE 17 DE DESEMBRE DE 2018, QUE RESOLIA EL RECURS D’ALÇADA PRESENTAT PER UGT CONTRA LES BASES GENERALS (EXP. 0605-2018-000018)
QUINZÈ. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA MODIFICACIÓ D’UN EQUIPAMENT CONCEDIT EN EL PTIEC 2018 A L’AJUNTAMENT DE SANT LLUIS (EXP. 1546-2018-000004)
SETZÈ. TORN OBERT DE PARAULES