Ordre del dia 18/02/2019 17:00:00 - ordinari

ORDRE DEL DIA:

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE 19 DE NOVEMBRE DE 2018

SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

TERCER. INFORME ANUAL DE LA COMISSIÓ DE GREUGES


A) PART RESOLUTIVA

QUART. RATIFICACIÓ DE DECRETS

CINQUÈ. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT LLUIS I EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA FIGURA DE LA COMISSIÓ DE GREUGES A NIVELL MUNICIPAL (EXP. 03130-2019-000003)

SISÈ. CORRECCIÓ D’ERRADES DE LES BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER COBRIR PLACES DE BOMBER AL CONSELL INSULAR DE MENORCA I APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA (EXP. 0606-2018-000026)

SETÈ. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D’ACCIÓ DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 2018-2025 (EXP. 0910-2017-000039)

VUITÈ. ACORD EN RELACIÓ AL PROJECTE FOTOVOLTAIC DE SON SALOMÓ I LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE BIC DE LA ZONA DE PUNTA NATI (EXP. 0909-2019-000005)

NOVÈ. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA (EXP. 0909-2019-0000008)

DESÈ. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP POPULAR SOBRE LA PREPARACIÓ DE LA TEMPORADA TURÍSTICA (EXP. 0312-2019-000002)

ONZÈ. MOCIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A MENORCA (EXP. 0315-2019-000002)

B) PART DE CONTROL

DOTZÈ. INTERPEL·LACIONS

A) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE INFORMME OBSAM INDICADORS SOCIALS A MENORCA (EXP. 0314-2019-000003)

B) INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POPULAR SOBRE EL PROJECTE DEL TRAM DE LA CARRETERA ME-1 MAÓ – ALAIOR (EXP. 0314-2019-000004)

TRETZÈ. PREGUNTES (EXP. 0316-2017-000003)

A) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2662, DE 5-2-2019), SOBRE ACCIONS FOMENT DE LES TIC DIRIGIDES A LES EMPRESES DE MENORCA

B) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2664, DE 5-2-2019), SOBRE LES BESTRETES

C) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2666, DE 5-2-2019), SOBRE PETICIÓ DE FONS PER MODERNITZACIONS DESTINS TURÍSTICS

D) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2667, DE 5-2-2019), SOBRE REHABILITACIÓ EDIFICI MASIA DE BINTAUFA

E) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2668, DE 5-2-2019), SOBRE RECURSOS INTERPOSATS A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

F) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2675, DE 5-2-2019), SOBRE TERMINI OBRES CTRA. ME-1 TRAM FERRERIES -CIUTADELLA

G) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2676, DE 5-2-2019), SOBRE LES FEINES D’ASFALTAT

H) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2677, DE 5-2-2019), RELATIVA AL CONVENI SOBRE SOLUCIÓ DAVANT LA MANCA DE METGE PER L’AVALUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

I) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2678, DE 5-2-2019), SOBRE ANTELACIÓ PRESENTACIÓ NOU PTI ABANS DE L’APROVACIÓ INICIAL

J) PREGUNTA DEL GRUP POPULAR (RE 2680, DE 5-2-2019), SOBRE DESTINACIÓ APORTACIÓ CIM A LA FUNDACIÓ DE PERSONES DISCAPACITADES