Qüestionari sobre l’ús de les TIC a les empreses de Menorca

Col·laboradors:

CAEB  PIME

Objectiu del qüestionari:

Obtenir una visió general del grau d'ús de les TIC en el seu negoci. A través d'aquest servei i omplint aquest senzill qüestionari, és possible establir en quin estat ens trobem en relació amb l'ús que fem dels mitjans tecnològics que tenim al nostre abast. D'aquesta manera, detectarem en quines àrees podem millorar i quines solucions existeixen per optimitzar el nostre negoci. Com millorar la gestió amb programes informàtics, fer ús de les xarxes socials per obtenir més rellevància social, o vendre els nostres productes en línia.

Instruccions:

Ompli el següent test. En el cas que la resposta sigui Sí, indiqui de l’1 al 5 la
valoració de la resposta, essent 5 la valoració de major implantació i 1 la de
menor implantació.
 

Formulari

1. Té la seva empresa una connexió (ADSL, 3G, RDSI, etc) a Internet habitualment?:
Valoració:


2. En cas afirmatiu a la pregunta anterior:
 

De quin tipus de connexió disposa?:
Quina velocitat té contractada?:
Quins serveis addicionals?:
Quin preu està pagant mensualment?:


3. Consideraria positiu per a l’activitat de la seva empresa un augment de la velocitat:
En cas afirmatiu, indiqui quina velocitat creu que hauria de tenir.:Quin preu estaria disposat a pagar pel servei mensualment?:


4. Tenen coneixements en temes TIC en la seva empresa?:
Valoració:

5. Fa ús de les xarxes socials per promocionar la seva empresa?:
Valoració:

6. Utilitza normalment el correu electrònic com a eina de comunicació?:
Valoració:

7. Té espai web (pàgina/blog) actualitzat?:
Valoració:

8. Utilitza Internet com a mitjà per comprar o vendre serveis de l’empresa?:
Valoració:

9. Fa ús d’eines informàtiques de gestió del negoci (ERP, CRM, etc)?:
Valoració:

10. Utilitza de manera habitual els serveis bancaris a través d’Internet?:
Valoració:

11. Té la seva empresa i fa ús de la signatura electrònica?:
Valoració:

12. Fa ús dels tràmits amb l’administració (hisenda, seguretat social, etc) per Internet?:
Valoració:

13. La seva empresa dedica recursos a formació relacionada amb les TIC?:
Valoració:

14. Publicita els seus productes/serveis a Internet?:
Valoració:

15. Es practica el teletreball com a alternativa al treball presencial en una oficina?:
Valoració:

16. Fa ús de dispositius mòbils intel·ligents per a realitzar gestions de l’empresa?:
Valoració:

17. Té en compte mesures de seguretat digital?:
Valoració:

18. Es fa servir la factura electrònica en comptes de la factura tradicional?:
Valoració:

19. Valori la seva consideració sobre com les TIC poden ajudar al seu negoci:

20. Descrigui breument quines considera que són les necessitats en quan a la

formació en aspectes TIC que li són necessàries per a poder ajudar al

desenvolupament de la seva empresa.
 

Sector (*):
Any de creació de l'empresa:
Número de treballadors (*):

Número d'ordinadors:
Facturació del darrer any:(*) Camps obligatoris