Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca

PDS Objectius Elaboració i tramitació Documents Aprovació

Contacte¿Què és el Pla Director Sectorial?

El Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca (PDS) és:


 • Un pla perquè ha de servir per planificar el futur.
 • Director perquè afectarà a d'altres documents posteriors.
 • Sectorial perquè es desencolupa per regular des de la perspectiva d'un únic sector.
 • De residus no perilloso ja que regula la seva gestió des de la perspectiva de l'interès públic, és a dir, es defineixen les infraestructures al servei de la població.

El PDS està previst a la Legislació d'ordenació del territori de les Illes Balears, per tant la seva perspectiva és territorial, no econòmica.


Objectius

El principal objectiu del PDS és establir la dotació i ordenació de les infraestructures necessàries per poder assolir els objectius de gestió i reducció de residus fixats per la normativa europea i estatal.

Ordenar les infraestructures de gestió de residus requerirà definir les pautes i els requisits tècnics mínims que regulin la seva implantació. En qualsevol cas s’hauran d’atendre aspectes d’interès general com:

 • La distribució en un àmbit territorial limitat.
 • La protecció ambiental i de l’entorn urbà.
 • L’ordenació del territori.
 • La preservació dels espais agrícoles, ramaders i forestals com a reserves estratègiques de sòl rústic.
 • La protecció del patrimoni històric, artístic i etnològic.
 • L’aptitud territorial de les infraestructures existents.
 • L’impacte sobre la mobilitat.

En aquest sentit, cal destacar que la insularitat, com a fet diferencial i condicionant, esdevé una característica territorial, demogràfica i ambiental. A més, la declaració de Menorca Reserva de Biosfera fa necessària una ordenació i limitació de les infraestructures de gestió de residus que tendeixi a afavorir l’equilibri territorial i a minimitzar la necessitat de desplaçaments, en un ús contingut dels sòls amb el màxim respecte urbà i territorial.

El PDS ha de ser coherent amb els objectius establerts a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i d’altra normativa específica per a determinades tipologies de residus no perillosos.

L’objecte principal de l’esmentada Llei consisteix en regular la gestió dels residus impulsant mesures que prevegin la seva generació i mitiguin els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient associats a la seva generació i gestió, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos.


Elaboració i tramitació

La redacció del Pla es desenvoluparà en les següents fases:

 • Fase I: Anàlisis de la situació actual. Diagnòstic
  • I.a. Informe preliminar
  • I.b. Document de diagnosi
 • Fase II: Redacció del Pla Director Sectorial
  • II.a. Aprovació inicial
  • II.b. Aprovación definitiva

El Pla estarà integrat per la següent documentació:

 • I. Memoria justificativa
 • II. Text normatiu i annexos
 • III. Cartografia
 • IV. Estudi econòmic
 • V. Programació i seguiment de les actuacions
 • VI. Documentació relativa a l'evaluació ambiental estratègica
 • VII. Resum executiu

De manera integrada amb la redacció del Pla es portarà a terme la tramitació ambiental que comptarà amb les següents fases:
 • I. Document inicial estratègic
 • II. Consultes prèvies
 • III. Estudi ambiental estratègico
 • IV. Informació pública i consultes amb les administracions i les persones
 • V. Anàlisi tècnic de l'expedient
 • VI. Declaració ambiental estratègica


Aprovació del PDS

El 30 de maig de 2019 es va publicar en el BOIB número 72, que el Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de 20 de maig va aprovar inicialment el PDS.

A partir de l'endemà de publicar-se en el BOIB, s'obrí un termini de quaranta-cinc (45) dies hàbils d'informació pública i consultes a les administracions afectades i persones interessades.

En aquest tràmit es posà a disposició del públic la documentació del PDS, perquè qualsevol persona o entitat pogués formular les al·legacions que estimés pertinents.


Documents del PDS


Aprovació inicial


Aprovació definitiva


Altra documentació relacionada


Enllaços d'interès


Legislació

 
 

Contacte

CONSELL DE MENORCA

Direcció Insular de Medi Ambient

Direcció: Pl. de la Biosfera, 5, 07703, Maó

Tel.: 971356050

Fax: 971368216

Web departament Medi Ambient i Reserva de Biosfera

 
 

Formulari

Volem saber la vostra opinió

Feu-nos arribar les vostres aportacions: