Notícies i actualitat

Proposta d'acord del Ple del Consell Insular d'actuacions urgents per millorar l'eficàcia del PTI en relació als seus objectius

Data : 12/03/2012EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La directa incidencia sobre les Normes del Pla Territorial Insular (PTI) de Menorca de normatives aprovades els darrers anys per donar compliment a I' adaptació de regulacions estatals, autonòmiques i locals a les Directives de la UE, d’ aquelles altres lleis i normes promulgades per tal de combatre i reduir els impactes tan negatius de la situació de crisi econòmica i financera per als ciutadans i les famílies, per al teixit productiu i la cohesió social, així com la pròpia previsió de les Normes del Pla Territorial de Menorca de que haurà de ser objecte de revisió quan es reveli en els indicadors socials i econòmics una evolució de la realitat socioeconòmica i territorial que així ho faci procedent, obliguen a una més que necessària i urgent revisió del Pla Territorial Insular.

Tot i que s’ està en la preparació de les actuacions que han conduir a poder iniciar formalment la revisió del PTI, la reglamentària tramitació tant prolongada de l’expedient i, per altre banda, la previsió de la permanència de les actuals dificultats per les activitats econòmiques durant tot l’any 2012 i pot ser part del 2013 fan necessari evitar la vigència de determinades normes del vigent PTI manifestament contradictòries o directament contràries a la Directiva de Serveis, per exemple en matèria de turisme o comerç o d’altres activitats.

En matèria de turisme el decret 13/2011 de 25 de febrer i el decret 20/2011 de 18 de març son dos exemples de normativa adaptada a la Directiva de Serveis i orientats a poder millorar la competitivitat de l’ industria turística afavorint les inversions i reduint la càrrega administrativa. En aquests moments, com és sabut es treballa en el nou projecte de Llei Turística amb un caràcter liberalitzador del mercat, per promoure la inversió i la millora de la competitivitat.

En matèria d’ ordenació territorial i urbanisme es, per exemple, el recent decret llei 2/2012 de 17 de febrer que regula amb major precisió els conceptes de sòl urbà, sòl urbanitzable, solar, serveis bàsics i atorga als ajuntaments facultats per agilitzar l’ activitat administrativa, però que la regulació de l’actual PTI pot impedir o dificulta.

L’ aplicació del propi PTI s’ ha demostrat generador d’activitat administrativa innecessària, o fins i tot lesiu per als ciutadans, per determinades activitats econòmiques productives i, en conseqüència, per a la creació d’ ocupació tot provocant un increment de intervenció pública centralitzada i d’un important augment dels terminis de les tramitacions administratives.

Per tal de poder aplicar quan abans millor les normes autonòmiques adaptades a les directives de la UE i a les necessitats actuals de unes regulacions amb més transparència i seguretat jurídica, per afavorir la confiança dels emprenedors, les inversions en activitats productives i per reduir tot quan sigui possible càrrega administrativa i terminis de tramitació i per poder utilitzar totes les eines que la novació introduïda per aquesta legislació autonòmica permet, es fa necessari canviar o deixar suspesa l’aplicació d’ aquelles disposicions del vigent PTI que hagin quedat disconformes o obsoletes amb relació als nous règims jurídics promulgats o quan de la continuïtat de la seva vigència s’ en pugui preveure una disminució de la claredat i, per tant, del principi de seguretat jurídica i de l’ eficàcia de les normes.

En conseqüència i atès que el Parlament va acordar la tramitació com a projecte de llei del Decret Llei 2/2012 de 17 de febrer i que, escoltats regidors i tècnics i jurídics dels ajuntaments i de col·legis professionals menorquins, convé que el Consell Insular formuli propostes als grups parlamentaris per tal que, mitjançant la tramitació parlamentària, incorporin esmenes per fer l’ aplicació de la norma més congruent amb la situació urbanística i territorial de l’ illa de Menorca i, per tant, més adequada per aconseguir els objectius que es pretenen i compartim.

Atès que aquesta via de formular mitjançant acord del Ple d’ aquest Consell Insular propostes als grups parlamentaris, ja utilitzada en algunes ocasions anteriors per altres Consells , pot resultar eficaç en un termini relativament breu i amb gran seguretat jurídica per avançar l’actualització i adequació de determinades normes del PTI a la legislació vigent que permetran atendre amb major eficàcia i resoldre amb més promptitud les noves necessitats i les dificultats que la situació i circumstàncies socials i econòmiques sobrevingudes plantegen a l’ hora de promoure activitats i executar projectes.

Atès que les principals i més urgents necessitats de adequació del contingut normatiu del PTI son les següents:

1. En relació al Decret Llei 2/2012 de 17 de febrer

a. Incorporar règim transitori per als Nuclis Rurals (PTI) aprovats definitivament i aquells altres en la tramitació ja iniciada.

b. Incorporar règim transitori per a les UA i sols urbanitzables per poder mantenir la regulació vigent en el planejament general durant 24 mesos prorrogables motivadament amb 12 mesos més, amb la finalitat de poder iniciar l’execució dins del termini màxim de 36 mesos a partir de l’ entrada en vigor de la llei.

c. Mantenir les exoneracions, aprovades o sol·licitades motivadament pels municipis abans de la vigència del Decret Llei, previstes a la disposición adicional tercera de la Ley 4/2008, de 14 de mayo.

d. Per facilitar la gestió dels assentaments en el medi rural, preveure entitats urbanístiques de col·laboració i que els ajuntaments puguin gestionar mitjançant ens de gestió.

e. Respecte al sanejament d’ aigües residuals, preveure les solucions adients per evitar la contaminació dels aqüífers i el control dels nitrats.


2. En relació als Decrets 13/2011, de 25 de febrer i 20/2011, de 18 de març

a. Adaptar la regulació turística del PTI a les dels decrets.

b. El Planejament municipal que hagi adaptat les seves determinacions a les àrees de reconversió territorial del PTI podrà mantenir vigent aquesta ordenació.

3. Altres

a. Adequar la redacció a les sentències relatives al Ple de telefonia mòbil (artr. 15)

b. Adaptació del PTI a la Directiva de Serveis (art. 18)

c. Corregir les condicions del punt 3 de l’ article 20 al PDS de Carreteres i de l’ art. 24 a instal·lacions esportives.

d. Corregir les regulacions de les regles 3ª, 4ª i 5ª de l’art. 34 (places i densitats)

e. Modificar el règim jurídic de les Àrees de Prevenció de Riscs per tal que siguin una afecció al sòl rústic, delimitada per les administracions competents en la matèria, preveient mecanismes de minimització o eliminació dels riscs que facilitin la implantació dels usos que pertoquin.

f. Adequar el sòl rústic protegit del PTI a les categories de les DOT, fent-les coherents amb els àmbits dels futurs plans de gestió (ZIC).

g. Suprimir el catàleg de ERE de la disposició final tercera i regular la tramitació directe pels ajuntaments de les llicències d’ obres en sòl rural (rústic) previstes a la transitòria quarta.

h. Que el Consell Insular de Menorca pugui aprovar, amb caràcter singular i excepcional, una Norma Territorial Transitòria per l’adopció d’aquelles mesures urgents d’ordenació territorial en desenvolupament de la Llei 6/1999 de Directrius d’Ordenació Territorial i de la Llei 14/2000 d’Ordenació Territorial, es considerin necessàries per aconseguir
un desenvolupament econòmic i social positiu a l’Illa compatible amb la necessària sostenibilitat i protecció del territori, fins l’entrada en vigor de la revisió del Pla Territorial Insular de l’Illa de Menorca.

i. Revisar, adequar a les previsions de les directives de la UE y simplificar les matrius dels usos en sòl rural.Propòs al Ple del Consell Insular el següent ACORD:

El Consell Insular de Menorca insta als grup parlamentaris del Parlament de les Illes Balears a incorporar mitjançant esmenes en la tramitació com a projecte de llei del Decret Llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l' ordenació urbanística sostenible les mesures següents per tal de contribuir a reduir i aturar la reducció d’activitat econòmica i l’ augment de persones en atur i afavorir les activitats econòmiques, recuperar creixement del nombre de persones ocupades i cohesió social.

1. Un règim transitori per als Nuclis Rurals (PTI) aprovats definitivament i aquells altres en la tramitació ja iniciada.

2. Un règim transitori per a les UA i sols urbanitzables per poder mantenir la regulació vigent en el planejament general durant 24 mesos prorrogables motivadament amb 12 mesos més, amb la finalitat de poder iniciar l’execució dins del termini màxim de 36 mesos a partir de l’ entrada en vigor de la llei.

3. Un règim transitori per mantenir les exoneracions, aprovades o sol·licitades motivadament pels municipis abans de la vigència del Decret Llei, previstes a la disposición adicional tercera de la Ley 4/2008, de 14 de mayo.

4. Que per facilitar la gestió dels assentaments en el medi rural es crein entitats urbanístiques de col·laboració i que els ajuntaments puguin gestionar mitjançant ens de gestió.

5. Que les delimitacions dels assentaments incorporin mesures de gestió eficaç del sanejament per evitar la contaminació dels aqüífers i el control dels nitrats

6. Modificar les determinacions i règims dels nuclis tradicionals i de zones turístiques tant residencials com turístics del PTI amb subjecció a la Llei 6/1999 de Directrius d’ Ordenació Territorial i als decrets 13/2011, de 25 de febrer i 20/2011, de 18 de març.

7. Règim transitori per el Planejament municipal que hagi adaptat les seves determinacions a les àrees de reconversió territorial del PTI per poder mantenir vigent aquesta ordenació.

8. Modificar la regulació l’ us del sòl per a instal·lacions de telecomunicacions, ciència i investigació.

9. Adaptació del PTI a la Directiva de Serveis.

10. Corregir les condicions del punt 3 de l’ article 20 al PDS de Carreteres i de l’ art. 24 a instal·lacions esportives.

11. Corregir les regulacions de les regles 3ª, 4ª i 5ª de l’art. 34 (places i densitats).

12. Que les Àrees de Prevenció de Riscs passin a ser una afecció al sòl rústic, delimitada per les administracions competents en la matèria, preveient mecanismes de minimització o eliminació dels riscs que facilitin la implantació dels usos que pertoquin.

13. Adequar el sòl rústic protegit del PTI a les categories de les DOT, fent-les coherents amb els àmbits dels futurs plans de gestió (ZIC).

14. Suprimir el catàleg de ERE de la disposició final tercera i regular la tramitació directe pels ajuntaments de les llicències d’ obres en sòl rural (rústic) previstes a la disposició transitòria quarta del PTI.

15. Que el Consell Insular de Menorca pugui aprovar, amb caràcter singular i excepcional, una Norma Territorial Transitòria per l’adopció d’aquelles mesures urgents d’ordenació territorial en desenvolupament de la Llei 6/1999 de Directrius d’Ordenació Territorial i de la Llei 14/2000 d’Ordenació Territorial, es considerin necessàries per aconseguir un desenvolupament econòmic i social positiu a l’Illa compatible amb la necessària sostenibilitat i protecció del territori, fins l’entrada en vigor de la revisió del Pla Territorial Insular de l’Illa de Menorca.

16.Deixar suspesa l’aplicació d’ aquelles disposicions del vigent PTI que hagin quedat disconformes o obsoletes amb relació als nous règims jurídics promulgats o quan de la continuïtat de la seva vigència s’ en pugui preveure una disminució de la claredat i, per tant, del principi de seguretat jurídica i de l’ eficàcia de les normes.


A la seu del Consell Insular de Menorca, 12 de Març de 2012

Signa:

Cristóbal Huguet Sintes
Conseller Executiu d’ Ordenació del Territori


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS