Notícies i actualitat

El pressupost 2017 del Consell Insular de Menorca augmenta un 8 %, +6,31 milions d'euros respecte a 2016, amb un total de 84,60 milions d'euros

Data : 02/12/2016

El pressupost 2017 del Consell Insular de Menorca, que s’aprovarà al Ple del proper dia 19 de desembre (a les 11 hores) representa un augment d’un 8 % (+6,31 milions d’euros respecte a 2016). La presidenta Maite Salord i les vicepresidentes Susana Mora i Cristina Gómez han presentat avui una partida de 84,60 milions d’euros pensada per a les persones en el sentit més ampli: benestar, impuls de l'economia i conservació del paisatge, sense oblidar, en cap cas, les premisses que guien el programa d'aquest equip de govern, que són la solidaritat, la participació, l’eficiència i la transparència. D’altra banda, el director insular de Serveis Generals i Participació, Gabriel Pons Moles ha realitzat l’exposició econòmica que podeu consultar al pdf adjunt.

Per a l’equip de govern aquest pressupost 2017 no és, només, un seguit de xifres, una previsió d’ingressos i de despeses, sinó que, sobretot, marca de manera clara la línia de feina de l’equip de govern i, per tant, dibuixa un projecte de futur per a Menorca. Objectius i prioritats que es continuen emmarcant en un eix definitori clau: la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

“El projecte de futur per a Menorca passa, de forma ineludible, per donar resposta als reptes de signe divers que afecten la nostra societat i, d’una manera especial, a les necessitats de les persones, sobretot, les més desfavorides. És per això que mantenim la reducció dels costos dels càrrecs públics i dedicam l’estalvi a mesures contra l’exclusió social, en tres grans àmbits: habitatge, educació i família”, ha dit la presidenta Salord.

Després d’anunciar una pujada salarial prevista de l’1%, en matèria d’oferta d’ocupació pública, Cristina Gómez ha incidit en l'àmbit de les competències sobre exclusió social del Consell Insular de Menorca. “S’'ha redactat el Pla d'Habitatge Social de Menorca, que inclou diferents accions i projectes entre els quals volem destacar l'obertura de l’Oficina Insular d'Habitatge, atesa per un/a advocat, un/a assistent social i un/a auxiliar administratiu. Les seves principals funcions seran la informació i l’assessorament sobre els recursos existents a Menorca en temes d'habitatge en els camps social, jurídic i administratiu; la intervenció en temes d'intermediació en execucions hipotecàries; l’organització d'accions preventives, formatives i divulgatives en temes d'habitatge, i la recopilació i el registre de dades relacionades amb l'habitatge. També tenim prevista la creació d'una borsa de pisos socials d'estada temporal per tal de poder atendre situacions d'emergència. La idea és que n’hi hagi una a cada poble”.
Gómez ha subratllat que el pressupost 2017 blinda una partida de 407.806,49 € per dur a terme aquestes accions; import finançat parcialment per l'estalvi que suposa la reducció de l'organigrama polític i la rebaixa de sous acordada per l'equip de govern (aproximadament 270.000,00 € que es reparteixen entre diferents departaments i dels quals una tercera part es destinen a habitatge).


Quant a la Conselleria de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, els objectius prioritaris per al 2017 són millorar la sanitat vegetal i animal de les espècies agrícoles i ramaderes; millorar la capacitació i l’assessorament del sector agrícola i ramader; reconèixer els serveis ambientals generats per les bones pràctiques agrícoles i donar suport a les bones pràctiques cinegètiques; i, finalment, estalonar la bona gestió dels animals de companyia i evitar els impactes ambientals que les espècies assilvestrades ocasionen al medi natural. “D’altra banda, apostam per la implantació d'energies renovables en els edificis públics del Consell Insular de Menorca en règim d'autoconsum, i treballam en la millora i la reforma dels edificis patrimonials de la institució insular a fi de vetlar per la seva eficiència energètica. Cream, també, una xarxa d'iniciatives administració-ciutadania-empresa per a projectes encaminats cap a la sostenibilitat: mobilitat elèctrica, protecció del cel nocturn, ús eficient de l'aigua, etc. La conservació de la biodiversitat i del patrimoni geològic és una altra de les nostres prioritats, per la qual cosa se'n farà un seguiment acurat, s'invertirà en la seva interpretació i se celebraran a Menorca esdeveniments científics relacionats amb aquests àmbits”, ha assenyalat Gómez.

Pel que fa a la reserva de biosfera, hi ha una aposta clara per la comunicació dels valors de la reserva, l'educació ambiental i la participació activa de la societat en aquesta figura. A més d’incidir en els aspectes que fan referència a la planificació i ordenació: impuls del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera, del Pla Director Sectorial de Residus i del Pla de Pedreres de Menorca. D’altra banda, es promourà la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres de la UNESCO, com a seu dedicada a la sostenibilitat, i ampliar la delimitació de la reserva de biosfera cap al mar, propiciar-ne una nova zonificació i contribuir a la protecció del Mediterrani occidental davant els projectes de prospeccions petrolieres. El pressupost total del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera és de 6.040.475,44 euros.

Per la seva banda, la vicepresidenta Susana Mora ha destacat que aquest pressupost 2017 treballa en la mateixa línia que la de 2016 on la prioritat són les necessitats de les persones. En aquest sentit, “la prioritat del Departament de Benestar Social i Família continua sent un any més la millora de les ajudes i els serveis dirigits als col·lectius més vulnerables. És per això que, en el marc del Pla de Suport a la Família, s’amplia el programa de menjadors escolars d’estiu a tots els ajuntaments de l’illa que ho vulguin amb una partida de 90.000 €, a més del conveni amb Càritas i Creu Roja per proveir les bosses d’aliments amb productes frescos, la posada en marxa d’un programa d’atenció a famílies en risc d’exclusió i amb infants petits, i l’acord amb l’Associació Leader Menorca per oferir quids de suport a la primera infància”, ha assenyalat Mora.

D’altra banda, el Servei Insular de Família comptarà per primera vegada amb una línia d’ajuts per valor de 30.000€ per tal d’afavorir l'exercici de les funcions pròpies de la guarda per tutela i acolliment familiar. També es crearan dues noves línies d’ajuts dirigits a la gent gran i a les persones amb discapacitat, amb un pressupost total de 100.000 € que es distribuiran mitjançant els serveis socials municipals. En l’àmbit de la discapacitat, destaca així mateix la millora del conveni amb la Fundació de Persones amb Discapacitat amb 137.000€ per tal de crear i convenir noves places per aquest col·lectiu, a més de l’increment fins a 100.000 € del pla d’equipaments, la qual cosa permetrà a la Fundació, entra altres, comprar nous vehicles i oferir nous dispositius assistencials.

Un altre projecte important per al 2017 serà l’obertura, a Ciutadella, d'un centre de promoció de l'autonomia, de forma conjunta amb l’Ajuntament, per tal de donar resposta a les necessitats de les persones de la zona de ponent que pateixen deteriorament cognitiu i altres demències. Aquest programa consta d’una partida de 40.000 € per a equipament i una altra de 50.000 € per a obrir el centre.

En l'apartat d'inversions, destaquen les millores a tots els centres residencials, com a la Casa de la Infància, on a més a més de fer les obres de l’annex que permetran portar a terme un programa de preparació per a la vida adulta als joves a partir de 14 anys, s’instal·larà aire acondicionat a tot l’edifici, amb un pressupost total de 150.000 €; la mateixa quantitat que es destinarà a la Residència de Gent Gran també per a climatització i per millorar els equipaments del centre. En el marc del pla de qualitat de Santa Rita, que ara està en fase de redacció, es preveu una inversió de 150.000 € per a fer-hi millores. “No podem oblidar l’inici de l’aplicació del conveni col·lectiu i l’equiparació salarial amb els treballadors del Consell Insular de Menorca”, ha afirmat. Pel que fa al Centre de Trepucó, es preveu l’inici de les obres per crear un espai destinat a persones amb discapacitat i problemes de salut mental o de conducta associats, la qual cosa compta amb un pressupost inicial de 200.000 €.

En matèria d’Ordenació Turística, l’any 2017 es vol reforçar el servei amb més recursos humans a fi de donar resposta a les demandes del sector i fer més àgil la tramitació de projectes interessants per al desenvolupament turístic de Menorca. De fet, un dels objectius per al 2017 és definir el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca, amb la participació de la societat menorquina i els partits polítics representats a Menorca. Es vol treballar conjuntament per tal de definir les tàctiques, accions i estratègies que s’hauran de dur a terme per a gestionar el turisme en un termini de deu anys. I també dins aquesta planificació de la gestió turística, hi entra el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics que es farà amb la revisió del PTI.

“Seguirem fomentant la formació dins el sector turístic, conjuntament amb el Departament d'Ocupació del mateix Consell Insular de Menorca. En aquest sentit, es duran a terme les proves d’habilitació de guies turístics, així com altres cursos per fomentar la qualitat de servei i la professionalització dels treballadors”, ha subratllat Mora.

Pel que fa al Departament d'Ordenació del Territori, el pressupost de 2017 respon a la prioritat marcada per la legislatura: la redacció de la revisió del Pla Territorial Insular. “Enguany es preveu executar la fase del document d'avanç i, per tant, el Consell haurà de treballar al màxim en la coordinació entre els departaments involucrats, el mateix Departament d'Ordenació del Territori i l'equip redactor per a un eficaç desenvolupament de la feina, que ha de concloure amb la revisió d'aquest instrument imprescindible per dur a terme un ús”. Així mateix, Mora ha destacat la creació de l’Oficina del PTI amb un doble objectiu de donar assessorament de primera mà a la ciutadania i aconseguir una finestreta única perquè la revisió del PTI es desenvolupi de manera àgil.

Quant a Joventut, el departament aposta per fer realitat la fase final de redacció i aprovació del I Pla Menorca Jove, l’aplicació del qual marcarà el full de ruta per a l'impuls de les polítiques insulars en matèria de joventut, amb la participació de totes les institucions i de totes les entitats públiques i privades implicades, així com amb la dels i les joves de l'illa. Es recuperarà, també, la presència física autònoma i pròpia de l'Injove per tornar a donar-li el protagonisme i l’accessibilitat per als i les joves que mai no hauria d'haver perdut, i es continuarà impulsant el disseny i l'oferta diversificada i accessible d'activitats per a tot el jovent de Menorca.

“Treballarem i col·laborarem conjuntament amb totes les entitats juvenils i amb els joves de tota l'illa per tal de recuperar el Consell de la Joventut de Menorca com a veritable entorn de diàleg i participació del jovent en el desenvolupament de les polítiques insulars en matèria de Joventut”, ha afirmat Susana Mora. Una tasca a la qual l’Àrea de Joventut destinarà 10.000 €, a més a més de tots els mitjans humans i tècnics dels quals disposa l'àrea.

La vicepresidenta primera ha destacat la inversió en instal·lacions juvenils, amb una aportació de 250.000 € per a finalitzar les obres iniciades el 2016 al campament de Biniparratx, “una de les instal·lacions juvenils més emblemàtiques de l'illa”.
 
“Aquest any cal destacar que l'Àrea d'Esports assumeix la gestió i l'organització dels Jocs IGA Menorca (fases insulars) en coordinació amb les federacions esportives i els ajuntaments de Menorca; a més de la gestió i l’organització dels jocs de Gotland 2017, amb un pressupost de 330.000 € finançat amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, els ajuntaments i el sector empresarial”.

“Dins el nostre marc competencial de l'esport en l'edat escolar, s'aposta d'una manera determinant pels valors que té l'activitat física a través del programa «Posam valors a l'esport», amb activitats orientades als diferents àmbits de l'esport escolar: promoció, iniciació i competició. Les activitats es duran a terme en col·laboració amb els diferents agents del sistema esportiu: Govern balear, altres departaments del Consell Insular, ajuntaments, delegacions federatives i altres entitats, amb un pressupost de 30.000 €”, ha dit la vicepresidenta primera.


Finalment, cal destacar la destinació d'una partida específica de 40.000 € per establir un sistema de beques per als infants i els joves amb necessitats econòmiques o en risc d'exclusió social mitjançant el programa «La promoció de l'esport educatiu a la infància i la joventut», que faciliti l'accés dels al·lots i les al·lotes a l'oferta d'activitats esportives existent en el municipi de residència.

L’aposta per la innovació -una àrea de gran transversalitat- serà un dels eixos estratègics per al desenvolupament socioeconòmic de Menorca, i és per això que es desenvoluparan accions per a la dinamització i el foment de la Innovació i la Tecnologia, a la vegada que col·laborarem i cogestionarem  el Centre Bit Menorca amb el Govern de les Illes Balears i la Fundació Bit “perquè es converteixi en el centre de referència en matèria d'innovació i tecnologia de l'illa. Així mateix, treballarem perquè sigui l’entorn més idoni per a la col·laboració, el disseny i el llançament d'iniciatives, i també un ecosistema professional i empresarial innovador i tecnològic. Finalment, iniciarem el projecte d'esmena de deficiències generades als carrers dels municipis de Menorca durant la construcció de la xarxa de fibra òptica de l'administració pública insular i continuarem amb la connexió per a l’autoprestació de noves seus públiques”.

Pel que fa al Departament de Projecció Econòmica, Mora ha destacat el projecte de promoció «Made in Menorca», concepte que engloba la promoció del producte local produït i elaborat a l’illa i a través del qual es fomenta el consum de proximitat i la introducció d’aquests productes en nous canals de comercialització. “D’altra banda, el comerç de proximitat i l'ajuda als ajuntaments per a la dinamització dels centres és per a aquest equip de govern una prioritat, i per això continuarem apostant per donar suport als ajuntaments amb ajudes directes per dinamitzar els centres i apropar els comerços i mercats als ciutadans. Així mateix, també ho és potenciar l'artesania de Menorca i fomentar la creació artística, per tal d’enfortir l'economia local i mostrar al món els oficis més antics i arrelats al nostre territori. Per assolir aquest objectiu, el pressupost del programa d'Artesania per a actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica del sector artesanal es fixa en 113.000 €. Quant a les polítiques d’ocupació, finalitzarem el procés d'elaboració del Pla d'Ocupació de Menorca, per tal de prioritzar el consens, l'adequació i el realisme en el disseny de polítiques actives en aquesta matèria”.

Finalment, la presidenta Salord ha parlat d’aquest pressupost 2017 com un projecte de futur per “donar resposta als reptes que té la nostra societat”.

En matèria d’Educació, “la prioritat del Departament continua sent la millora del suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys. Com a novetat, destaca l’aplicació, dins el 2017, d’un nou programa d’atenció a famílies en risc d’exclusió i amb infants petits, gràcies a un acord entre el Departament de Benestar Social del Consell, el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Ciutadella i Càritas”.

Cal dir que entre 2016 i 2017, el pressupost del Departament de Cultura ha recuperat una part important dels recursos que havia perdut durant la legislatura anterior, fet que posa de manifest la prioritat política de la Cultura i el Patrimoni per a l’equip de govern actual.
En matèria de Patrimoni, i amb l’objectiu prioritari de culminar els treballs de la candidatura de Menorca Talaiòtica a ser declarada patrimoni mundial, s’ha aprovat el V Pla de Gestió del Patrimoni Històric de Menorca. Per primera vegada aquest pla compta amb una partida específica per a inversions programades, de 100.000 €. I en conjunt, la inversió en patrimoni històric i cultural creix un 81 % respecte de l’any anterior, sumant un total de 371.844,05 €. Aquest esforç referma l’aposta estratègica per fer de Menorca un lloc de referència en protecció, conservació, investigació i difusió del patrimoni arqueològic.
En l’àmbit de la creació cultural, destaca la incorporació de noves línies de suport a les distintes disciplines de la creació artística: arts visuals, producció audiovisual, un pla de foment de les arts escèniques, un pla de suport als autors literaris de Menorca i, en l’àmbit musical, l’aposta per convertir l’OCIM en l’orquestra professional de referència a Menorca. “L’objectiu d’aquestes iniciatives és doble: d’una banda, aconseguir una major incidència de la creació cultural en la societat menorquina; de l’altra, enfortir les estructures professionals i el mercat cultural, ja que la cultura fa una aportació gens menyspreable a l’economia de l’illa. Per assolir aquests objectius, el pressupost del programa de promoció i creació cultural s’incrementa en un 30 % respecte al de l’any anterior”, ha afirmat Salord. Finalment, cal subratllar la destinació d’una partida específica de 20.000 € a activitats de l’Any Pasqual Calbó, declarat com a tal pel Ple del Consell Insular de Menorca el novembre de 2015. Aquesta aportació, juntament amb les que faran el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Maó, permetrà desenvolupar un bon programa d’activitats al llarg de tot l’any a fi de conèixer millor i difondre l’obra d’aquest gran pintor il·lustrat menorquí.

Pel que fa a la Promoció Turística, cal destacar l’aportació directa de l’Agència de Turisme Balear (ATB) a través de la signatura d’un conveni dotat amb 300.000 €, la qual cosa permetrà, des de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, continuar consolidant i millorant el posicionament de l’illa com a destinació única i amb identitat pròpia. En aquest sentit, cal remarcar, també, la inclusió de noves partides pressupostàries per valor de 140.000 € dedicades a la creació de producte turístic i a actuacions de valorització del turisme dins l’illa.

Menció a part mereix el fet que la dotació per al Llatzeret augmenti fins a 500.000 € per tal d’iniciar el compliment de les propostes que plantegi el pla d’usos encarregat dins el 2016, culminació de la feina conjunta entre administració, entitats i associacions per elaborar un full de ruta que en fos la base. Aquest fet posa en evidència el clar compromís de l’equip de govern per rehabilitar i impulsar aquest espai emblemàtic de l’illa, d’extraordinari valor històric i patrimonial, tant per als menorquins com per als nostres visitants. La presidenta ha anunciat que aquest pla d’usos es presentarà pròximament.


Pel que fa al Departament de Mobilitat, Salord ha subratllat que després de reconduir la millora de la carretera Me-1 està previst l’inici durant el 2017 de les actuacions al tram Ciutadella-Ferreries, i a l’entrada d’Alaior. “Seguirem invertint en la millora de les carreteres i els camins, amb un impuls a la reforma de la Me-1, per a la qual cosa es compta amb un import de 6.186.580,00 €, sense oblidar les millores del ferm de les carreteres Me-2 i del primer tram de la Me-7 o de la intersecció de la carretera Me-12 en el nucli urbà de Sant Climent, com a actuacions més destacades. A més, continuarem amb la tramitació per a la redacció de diversos projectes de millora de la xarxa viària, tant a la Me-1, com a la Me-18 o a la intersecció de la Me-6 amb la carretera de Sant Felip”, ha dit.


Dues fites que es marquen per a aquest exercici són la contractació de l'equip redactor del nou Pla Director Sectorial de Carreteres, com a eina de planificació d'una xarxa de carreteres segura, fluida, eficient i dimensionada a la realitat social, econòmica i del trànsit de Menorca, i dur a terme un pla de millora d'eficiència energètica de l'enllumenat de la xarxa viària, amb una partida de 100.000,00 €. D'altra banda, es revisarà el conveni amb els ajuntaments per a la millora de la xarxa local i municipal a fi de satisfer millor les demandes dels municipis, amb 250.000,00 € per a inversions. Així mateix, es duran a terme les actuacions de millora i de recuperació del Camí de Cavalls i es tramitarà la revisió del seu pla especial. Finalment, s’elaborarà un catàleg que reculli la informació més rellevant sobre camins rurals, a fi de poder-ne determinar la titularitat, i donar continuïtat a les tasques de recuperació del camí d'en Kane.
Pel que fa a la qüestió dels transports, s’iniciarà el desplegament del Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera. En aquest sentit, s’ha previst una partida inicial de 286.500,00 € per atendre les despeses derivades de les millores de les parades i de les obres de millora de l'estació d'autobusos de Maó. A més, es treballarà per dotar Ciutadella d'una estació d'autobusos, a la qual es destinen 200.000,00 €, i s’iniciarà la posada en servei d'una aplicació mòbil d'informació instantània del servei de transport regular.
Així mateix, continuarà la col·laboració amb altres administracions. “Amb el Govern de les Illes Balears continuarem amb la implantació del Sistema Tarifari Integrat, amb la redacció del Pla Sectorial de Transports i Mobilitat de les Illes Balears, amb la coordinació per a la licitació de les noves concessions i la posada en servei d'una aplicació mòbil d'informació, al moment, del servei de transport regular. D'altra banda, col·laborarem amb els municipis de l'illa per tal de dotar les parades amb la infraestructura adequada, i concretament amb l'ajuntament de Ciutadella per dotar aquesta població d'una estació d'autobusos. També coordinarem i assessorarem els ajuntaments per a la implantació dels taxis de set places i per a homogeneïtzar les tarifes a escala insular”.

En relació amb el Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles l’equip de govern continuarà amb la tramitació de l'expedient de licitació del servei d'ITV, que caduca el 2017.

“D'altra banda, seguirem reivindicant la implantació de la tarifa plana universal de 30 euros per al transport aeri entre illes i la revisió de l'OSP de la connexió Menorca-Madrid perquè s'adeqüi a les necessitats de la societat menorquina”.

En matèria de Política Lingüística, l'objectiu prioritari és treballar perquè la llengua catalana, la llengua pròpia del territori, tengui l'estatus que li pertoca, tant dins l'àmbit administratiu com en els àmbits social, econòmic, cultural i educatiu. Amb aquest objectiu el Consell Insular de Menorca continuarà promovent actuacions, ja sigui directament des del Departament de Presidència com en col·laboració amb altres departaments de la institució insular, per fomentar la presència del català en la societat menorquina, tant a través d'ajuts als sectors empresarial, esportiu i editorial com mitjançant accions que facin créixer l'estima i el respecte per la llengua pròpia i, per tant, en promoguin l'ús social.

“Finalment, el Consell Insular de Menorca continua al costat dels ajuntaments i afavoreix, de manera directa, les inversions als municipis a través del Pla Insular de Cooperació (amb 1,5 milions d’euros), en el marc del qual augmentam les inversions en equipaments culturals i esportius”, ha assenyalat la presidenta Salord.


Maó, 2 de desembre de 2016


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
Imatges relacionades
foto
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS