Inici El Consell

Ajuts i subvencions

Cercar per text:
Tipo:
Departament:
   
(DESCATALOGAT) Ajuts a entitats priv. sense ànim de lucre per a programes d'atenció a persones majors i en situació o risc de pobresa Aquestes bases tenen per objecte establir i regular els ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar programes en matèria d'acció social, per part d'entitats sense ànim de lucre, que es corresponguin amb els següents sectors: dependència i promoció de l'autonomia personal de la gent gran, situació o risc de pobresa, malaltia crònica o atenció a la família. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts a les cooperatives agràries de primer grau de Menorca per campanyes de promoció i divulgació dels productes agroalimentaris L'objecte d'aquest ajut és incrementar el coneixement i millorar la percepció dels productes agroalimentaris comercialitzats per les cooperatives agràries de primer grau de Menorca. Aquest objectiu es durà a terme mitjançant campanyes de divulgació i valoració realitzades per les cooperatives agràries des de dia 1 de gener a dia 15 de novembre de 2013. Aquests ajuts es concediran d'acord amb el Reglament comunitari núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, d'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea de dia 28 de desembre de 2006. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts a projectes mediambientals a l'illa de Menorca 2009 Aquesta convocatòria té per objecte establir i regular les ajudes de caràcter econòmic corresponents als anys 2009-2010, adreçades a estimular l’execució de projectes mediambientals dins l’àmbit territorial de l’illa de Menorca. Els ajuts es concedeixen per donar suport a projectes de caire mediambiental, gestionats per persones físiques, jurídiques i/o entitats i institucions relacionades en l’àmbit de la protecció del medi ambient. La finalitat d’aquesta convocatòria és promoure tot tipus d’iniciatives o projectes relacionats amb la investigació, la conservació d’espècies, la conservació d’espais naturals i l’educació i sensibilització ambiental de la població de l’illa. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts a projectes socials a càrrec del pla concertat de prestacions socials bàsiques L'objecte d'aquestes bases és establir i regular les ajudes econòmiques del Consell Insular de Menorca que regiran la concessió de subvencions a les corporacions locals de Menorca per a la realització de projectes de serveis socials bàsics per a l'any 2010. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts als ajuntaments de Menorca que tinguin en el seu municipi escorxadors municipals La finalitat de la convocatòria és donar suport a les inversions que els ajuntaments han fet durant el 2008 als seus escorxadors. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts als ajuntaments per a l'execució del pla d'acció de l'agenda local 21 L’objecte de les ajudes és finançar part de l'execució dels Plans d'Acció de les Agendes 21 Locals de Menorca. La finalitat d’aquestes ajudes és donar continuïtat al procés d'Agenda Local 21 iniciat l'any 2002, i motivar als Ajuntaments en la implantació del Pla d'Acció Ambiental per tal de fer avançar el municipi cap a la sostenibilitat. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts als ajuntaments per a projectes d'inversió de serveis socials L'objecte d'aquestes bases és establir i regular els ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar projectes de construcció, adaptació, ampliació, reconversió i equipament de centres de titularitat municipal que es corresponguin amb la següent tipologia: a) Centres residencials, centres d'estades diürnes i habitatges tutelats adreçats al col·lectiu de gent gran, i centres de clubs de persones majors. b) Centres de serveis socials des dels quals es gestionin prestacions de serveis socials bàsiques. La finalitat de les subvencions és consolidar i millorar l'oferta de serveis socials existents a Menorca mitjançant actuacions que s'adrecin a: - La creació de nous centres. - La modernització i la millora de centres i instal·lacions (rehabilitació, reforma i adaptació). - L'adequació de centres i serveis a les exigències normatives i a la supressió de barreres i a l'accessibilitat. - La renovació d'equipament, maquinària i mobiliari necessari per dur a terme l'activitat pròpia del servei d'acord amb la normativa vigent i vinculada a la millora de l'atenció a la persona o del seu benestar. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts als ajuntaments que tenguin centres de natura La convocatòria té per objecte donar suport als ajuntaments de Menorca que tinguin centres de la natura en el seu terme municipal. Aquests centres han d’estar assessorats per entitats de conservació que promoguin activitats d’educació i comunicació ambiental, elaborin material escolar i ofereixin formació i assessorament ambiental. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts als centres comercials oberts de Menorca La finalitat d’aquesta convocatòria és la promoció i la dinamització dels centres comercials oberts de Menorca entre els consumidors. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts del pla territorial d'instal·lacions i equipaments esportius Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social 2008 FERRERIES - ES MERCADAL - ES MIGJORN GRAN Tenen la consideració d'ajuts econòmics individuals temporals i d'emergència social els emmarcats dins els conceptes següents: · Situacions en què una ajuda econòmica puntual forma part d'un pla d'intervenció, en què no només es pretén resoldre el problema per al qual se sol·licita l'ajuda, sinó que també es pretén actuar d'una manera més integral amb aquella persona/família segons uns objectius pactats prèviament. · Situacions en què una ajuda econòmica puntual pot resoldre el problema per al qual se sol·licita l'esmentada ajuda. · Situacions produïdes per emergències greus i imprevisibles que fan que una persona/família es trobi de sobte en una situació de necessitat; per exemple, incendis, inundacions, accidents, robatoris, etc. Per la seva naturalesa, aquests ajuts no estan sotmesos a un termini concret de sol·licitud, atès que la seva urgència es pot presentar en qualsevol moment de l'any. L'ajut es concep com una eina més per aconseguir els objectius definits pels serveis socials envers la persona o família destinatària, i no com un fi en si mateix. La sol·licitud ha de formar part, per tant, d'un pla d'intervenció mitjançant el qual l'ajut pugui evitar un retrocés en els objectius aconseguits o una pèrdua greu de la qualitat de vida dels membres del nucli familiar. Es procurarà, sempre que sigui possible, que el sol·licitant cofinanci part de l'objecte o del servei al qual va destinat l'ajut. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts en forma de borses de viatge per als fabricants industrials del sector del calçat i la bijuteria de Menorca L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar els desplaçaments dels fabricants industrials del sector del Calçat i la bijuteria de Menorca per a l'assistència a fires professionals fora de l'illa de Menorca des de dia 1 de gener a dia 15 de novembre de 2013. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts pel foment de la diversificació productiva de les indústries agràries de transformació làctia de Menorca (2009) L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport al sector agrari de Menorca, que té especials trets de vulnerabilitat i dificultats, a través de les indústries làcties de transformació de Menorca, que estan fent un esforç diversificant la seva producció des de l'1 de gener a l'1 de novembre de 2009 , amb producte de Menorca. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per a empreses d'alimentació que venguin lots de Nadal amb productes de Menorca L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar que els empresaris d'alimentació de Menorca que venguin lots de Nadal, incloguin en els mateixos, productes agroalimentaris de Menorca, artesania elaborada a Menorca i productes de Comerç just. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per a finques col·laboradores Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les granges experimentals de Menorca per intentar millorar la producció agroalimentària i aconseguir productes de qualitat. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per a l'adquisició de llavors de sorgo i d'enclòver Aquesta convocatòria té per objecte donar suport als titulars de les explotacions agràries menorquines per a l'adquisició de llavor de sorgo o d'enclòver. La finalitat de la convocatòria és fomentar l'increment de la superfície utilitzada per a sorgo i enclòver i així millorar els beneficis que aporta el cultiu d'aquestes espècies. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per a l'assistència a fires d'artesania Convocatòria per a sol·licitar ajuts per a l'assistència a fires d'artesania fora de Menorca. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per a l'electrificació d'explotacions agràries amb energies renovables És objectiu d'aquestes bases la creació d'un règim d'ajuts per protegir el medi ambient de Menorca, tot fomentant l'electrificació de les explotacions agràries de l'illa utilitzant energies renovables, en desenvolupament del Conveni subscrit a aquest efecte entre la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular Menorca, amb càrrec al fons de rehabilitació d'espais turístics. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per a l'organització de fires ramaderes Aquesta convocatòria té per objecte col·laborar amb les associacions i ajuntaments de Menorca que organitzin fires ramaderes a Menorca. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per a la compensació per pèrdues per la climatologia adversa de la tardor de 2004 És objectiu d'aquests bases establir una línia d'ajudes a l'alimentació del bestiar per als titulars d'explotacions ramaderes de Menorca que, a causa de la climatologia adversa de la tardor del 2004, produïda per les pluges tardanes i els forts temporals de vent, han sofert pèrdues en els aprofitaments ramaders superiors al 20% de la producció normal. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per a la rehabilitació d'elements patrimonials que formen part del paisatge rural tradicional de l'illa de Menorca És objectiu d’aquestes bases la creació d’un règim d’ajuts per al foment de la rehabilitació i el condicionament de determinats elements patrimonials que formen part del paisatge rural tradicional de l’illa de Menorca, en desenvolupament del conveni subscrit a aquest efecte entre la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, amb càrrec al fons de rehabilitació d’espais turístics. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per al foment de les cooperatives agràries de primer grau de Menorca de subministrament L'objecte d'aquest ajut de minimis és finançar l’activitat de les cooperatives agràries de primer grau de Menorca de subministrament que es desenvolupi des de dia 1 de gener a 30 de novembre de 2014. L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes és l’illa de Menorca. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per al foment, la promoció i la comercialització dels productes dels artesans de Menorca L' objecte d' aquesta convocatòria és facilitar l’assistència dels artesans de Menorca, com a expositors, a fires professionals i artesanes fora de l’illa de Menorca des de dia 20 de desembre de 2012 a dia 4 de novembre de 2013. Queden exclosos d' aquests ajuts els productors agroalimentaris. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per al programa d'escoles esportives de base 2010 L’objecte de les ajudes és la creació, consolidació i/o millora de les escoles esportives de base per al curs o la temporada 2009-2010. La finalitat d’aquestes ajudes és la de formar els joves en les categories d’iniciació, benjamí, aleví, infantil i cadet. Documentació adjunta
(DESCATALOGAT) Ajuts per al programa d'esdeveniments esportius singulars 2011 L’objecte de les ajudes és promoure esdeveniments esportius extraordinaris que incideixiN en la dinamització turística a l’illa de Menorca. Aquests esdeveniments esportius poden ser: campionats de categoria nacional, torneigs en els quals participin esportistes individuals o equips d’àmbit espanyol o internacional, estades de formació esportiva vinculades a exhibicions de l’esport que es tracti, campanyes de promoció d’un esport determinat en el qual es prevegin conferències exposicions, debats, etc., que es duguin a terme a l’illa de Menorca. La finalitat d’aquestes ajudes és donar suport a l’esdeveniment i promoure les activitats complementàries al mateix esdeveniment i que serveixin per atorgar una dimensió més global de les possibilitats que l’ofereix l’illa, així com que incloguin el joc net, el respecte al medi ambient, la formació d’esportistes locals, estatges, conferències, visites turístiques, la dinamització turística, etc. Documentació adjunta
12345


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia