Cercar per text:
Tipo:
   
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca Sol·licitud d'arbitratge a la junta arbitral del transport de Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització d'operador de transports (ot) ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir l'autorització per a exercir l'activitat d'operador de transports (OT). La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors Obtenir l'autorització de centre per impartir els cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors. Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi) ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir l'autorització per a realitzar el canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi). La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades) ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir l'ampliació de còpies certificades de l'autorització de transports per al transport públic de viatgers en autobús (VD). La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres) ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir autorització per realitzar el transport regular d'ús especial. La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per al transport sanitari privat (vspc) ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir la targeta de transports per al transport sanitari privat (VSPC). La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per al transport sanitari públic (vs) ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir la targeta de transports per al transport sanitari públic (VS). La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc) ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir la targeta de transports per al transport privat complementari de viatgers (VPC). La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Baixa de còpies d'autorització de transports Es tracta de sol·licitar la baixa de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC). La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Es tracta d'obtenir el canvi de titular d'una targeta d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies. La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses Obtenir la competència professional de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses, així com renovar aquelles que estiguin caducades. Documentació adjunta Gestió en línia
Catalogació de vehicles històrics Obtenir la catalogació de vehicle històric. Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat de competència professional per al transport públic Obtenir la competència professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat de conductor de país no comunitari Obtenir el certificat de conductor de país no comunitari que transportin mercaderies o viatgers en autobús. Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat per a matriculació de determinats vehicles Obtenir el certificat per a matriculació de determinats vehicles, concretament aquells vehicles de transport de viatgers superior a nou places, inclosa la del conductor, així com dels vehicles de transport de mercaderies o mixtes amb una massa màxima autoritzada superior a 6 t i una capacitat de càrrega que excedeixi de 3'5 t, incloses les cabines de tracció. La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) L’objectiu fonamental de la inspecció ITV és comprovar que tant l'estat general com els elements de seguretat del vehicle estan en unes condicions de manteniment mínimes que permeten que aquest vehicle pugui continuar circulant sense que representi cap perill ni per als seus ocupants ni per a qualsevol altra persona o element que es trobi en la via pública. Actualment també es comprova que el vehicle compleixi uns requisits mínims de respecte al medi ambient. A Menorca les efectua "CERTIO", empresa concessionària del Servei d'ITV del Consell Insular. Adreces i telèfons de contacte per demanar cita: - Maó: c. Bajolí, 40, POIMA, 07714, Tel. 971 354502 - Ciutadella: carretera Maó-Ciutadella, Km 42,5, 07760, Tel. 971 480044 Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació de transport turístic amb reiteració Obtenir la conformitat administrativa per realitzar transport turístic amb reiteració d'itinerari i caràcter periòdic, així com còpies acarades de les esmentades autoritzacions. Documentació adjunta Gestió en línia
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, LES TARGETES CAP CADUCADES A PARTIR DE L'1 DE MARÇ SERAN VÀLIDES FINS A 120 DIES DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA O DE LES SEVES PRÒRROGUES. Sol·licitar l'expedició de la targeta de qualificació del conductor. Documentació adjunta Gestió en línia
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors Obtenir l'homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors. Documentació adjunta Gestió en línia
Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC) Es tracta de sol·licitar la inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC). AVÍS IMPORTANT. A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment, previ pagament de la taxa corresponent, a través de l'opció "Genertar document de pagament". Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica. https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/ També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina. Documentació adjunta Gestió en línia
Llibre de reclamacions de transport (expedició i diligència) Lliurar i fer la diligència del llibre de reclamacions a les empreses de transport regular de viatgers en autobús i estacions d'autobusos. Documentació adjunta
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc) ATÈS L'ESTAT D'ALARMA DECRETAT A L'ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT LES INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir la targeta d'empresa de transports per al transport privat complementari de mercaderies (MPC) en vehicles de més de 3500 kg, o sol·licitar la seva rehabilitació. La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi) ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir la nova autorització o la rehabilitació de la targeta de transport públic de viatgers en autotaxi (VT). La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR. Obtenir la targeta d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies pesat i lleuger (MDP, MDL) i augment de còpies certificades, o sol·licitar la rehabilitació. La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer). Documentació adjunta Gestió en línia
12


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 3  |  RSS