Cercar per text:
Tipo:
   
Activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil reconegudes pel Consell Insular de Menorca d'acord al Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut Les persones o entitats organitzadores de les activitats puntuals de temps lliure que consten en el quadre d'activitats reconegudes pel Consell Insular, han presentat al Consell Insular una declaració responsable on declaren que l’activitat compleix els requisits que estableixen la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i el Decret 23/2018 de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei integral de joventut, i que disposen de la documentació i dels requisits legalment establerts. També han aportat la relació de les persones que integren l’equip dirigent de l’activitat. Documentació adjunta
Autorització de cessió de dades de les persones inscrites en el registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil a les entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure Aquest tràmit autoritza el Consell Insular de Menorca a informar que una persona està en possessió del títol de monitor/a i/o director/a de temps lliure infantil i juvenil i de les seves dades de contacte a les entitats o empreses que vulguin comptar amb personal per dur a terme activitats de temps lliure. Documentació adjunta Gestió en línia
Circuit d'escriptors (Pla SALM) Donar un suport directe als creadors literaris en les seves activitats i com a conseqüència incidir en un doble sentit: fomentar la lectura dels nostres escriptors i facilitar-ne la seva difusió. Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació de modificacions de l'activitat d'una escola de formació Comunicar qualsevol canvi que es produeixi en l'activitat d'una escola de formació de temps lliure infantil i juvenil. Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació de realització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil Comunicar la impartició d'un curs de monitores i de monitors o un curs de directores i de directors de temps lliure infantil i juvenil abans de l'inici. Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per a la realització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil Aquest tràmit permet presentar una declaració responsable per comunicar l'inici de qualsevol activitat de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupi a Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per a l’inici de l’activitat d’una escola d’educadors/es de temps lliure infantil i juvenil a Menorca Aquest tràmit permet comunicar al Consell Insular l’inici de l’activitat d’una escola d’educadors/es de temps lliure infantil i juvenil a Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per a la comunicació d’activitat continuada sense grup estable de persones participants dels casals i centres infantils i juvenils Aquest tràmit permet presentar una declaració responsable per comunicar l'inici d'activitats continuades amb menors d’edat que formin part de la programació periòdica de moviments o casals i centres infantils i juvenils i que no tenen un grup estable de participants, atès que la inscripció està oberta de manera permanent. Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca Aquest tràmit permet comunicar al Consell Insular la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
Dipòsit legal de publicacions menorquines La preservació del patrimoni bibliogràfic de Menorca (escrit, sonor, visual, audiovisual i digital) i permetre-hi l'accés amb finalitats culturals, d'investigació o informació. Documentació adjunta Gestió en línia
Petició de dades de les persones inscrites en el Registre de diplomes d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per part d’entitats o empreses que organitzen activitats d’educació en el temps lliure Aquest tràmit permet sol·licitar al Consell Insular de Menorca la relació de persones que estan en possessió del títol de monitor/a i/o director/a de temps lliure infantil i juvenil i han autoritzat expressament la cessió de les seves dades de contacte a entitats i empreses que necessiten personal per organitzar activitats de temps lliure infantil i juvenil. Documentació adjunta Gestió en línia
Presentació de la memòria i la programació general d'activitats de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil Presentar el resum de les activitats formatives fetes el curs acadèmic anterior i la programació general de les activitats previstes pel curs acadèmic que s'inicia. Documentació adjunta Gestió en línia
Presentació del resum anual d’activitats de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut Aquest tràmit permet a una entitat inscrita en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut presentar la descripció de totes les activitats fetes l'any anterior i manifestar que continua complint els requisits per continuar inscrita en el cens. Documentació adjunta Gestió en línia
Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva) El Gabinet de Medicina Esportiva té la funció de protegir la salut de l’esportista, donant el servei de medicina de l’esport a tota la població d’esportistes de l’illa de Menorca, des de la categoria de pràctica de l’esport en l’edat escolar, federat i de temps lliure. L’objectiu fonamental és el de fer un treball de prevenció, realitzant reconeixements medico esportius, per tal de detectar la presència de patologies que contraindiquin la pràctica esportiva habitual, per comportar un risc per la salut de l’esportista. Es fan les recomanacions adients per la valoració de l’Aptitud esportiva, les indicacions de les proves complementàries a realitzar-se o recomanacions medico esportives per tal d'obtenir un nivell òptim de salut. També es fan reconeixements medico esportius de Valoració funcional, amb la realització de tests medico esportius i tests per l’estudi de les qualitats físiques de l’esportista, assessorament fisiològic de l’entrenament, i es donen les posteriors recomanacions per donar suport en els programes d’entrenament de l’esportista. El contingut dels reconeixements mèdics són: interrogatori dels antecedents familiars i personals, antecedents esportius, exploració física per aparells (aparell locomotor, aparell cardiovascular, aparell respiratori, etc.), estudi antropomètric, proves funcionals en repòs (electrocardiograma i espirometria forçada), prova funcional com el test electrocardiogràfic d’esforç, tests físics per valoració funcional en laboratori i tests de camp, entre d’altres. Es fan consultes medico esportives sobre les diferents patologies o lesions, que pot patir l’esportista al llarg de la temporada de pràctica esportiva i entrenament. Aconsellant els tractaments a seguir per tal de arribar la curació mèdica de la lesió. Les revisions i consultes medico esportives i tota la informació necessària es pot demanar als Gabinets de Medicina Esportiva. Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de Menorca Aquest tràmit permet a les entitats interessades en formar part del Consell de la Joventut de Menorca (CJM) presentar una sol·licitud perquè es reconegui el seu dret a designar representants a aquest CJM. Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil Sol·licitar l'expedició dels carnets i del diplomes de monitores i monitors o de directores i directors de temps lliure. Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils i d’entitats prestadores de serveis a la joventut Aquest tràmit permet sol·licitar la inscripció en el Cens d'Entitats Juvenils i d’Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut. Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens Es tracta d'obtenir la integració d'un servei d'informació juvenil a la xarxa de serveis de Menorca, així com la inscripció en el cens corresponent Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud de duplicat del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil Sol·licitar un duplicat del carnet i/o sol·licitar un certificat del títol que acrediten haver superat un curs de monitors/es o directors/es d'activitats de temps lliure infantil i juvenil a Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia