Cercar per text:
Tipo:
   
Ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria de patrimoni històric en el seu àmbit territorial, de conformitat amb l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (articles 70.6 i 73) i amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. Els ajuts van dirigits a diverses accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca i que tenen en cada cas els objectes i finalitats següents: - Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric L’objecte dels ajuts és afavorir la restauració i rehabilitació de béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric de Menorca. La finalitat d’aquestes ajudes és aturar la seva desaparició i contribuir a una millor conservació d’aquest patrimoni i, en els supòsits de béns que no disposin d’una declaració com a Bé d’interès cultural (BIC) o com a Bé catalogat, a potenciar aquesta declaració i l’enriquiment del Registre de BIC o del Catàleg insular del patrimoni històric quan es valori que tenen prou rellevància o significació per a promoure la seva protecció singular. - Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques L’objecte de les ajudes és donar suport econòmic a les intervencions arqueològiques i paleontològiques en jaciments de l’àmbit territorial de Menorca i als treballs de laboratori lligats a aquestes intervencions. Els treballs de laboratori corresponents a intervencions acabades però que es trobin encara dins el termini de presentació de la memòria científica també entren dins aquesta línia d'ajuts. Els treballs vinculats a la finalització de les memòries d'excavació que no formin part d'excavacions en curs i que hagin esgotat el termini de presentació de la memòria científica no es podran presentar a aquesta línia d'ajuts. La finalitat d’aquestes ajudes és ampliar i estimular la investigació de moments cronològics per a la qual es necessita el concurs de la metodologia arqueològica, i així procurar l’enriquiment del coneixement i la difusió del seu valor. - Línia 3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic L’objecte de les ajudes és finançar programes d’investigació i de millora de gestió dels béns del patrimoni de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic. La finalitat és contribuir al millor coneixement del passat de l’illa de Menorca, i a la protecció i a la millora de la gestió i la difusió dels seus béns del patrimoni històric. - Línia 4. Publicacions científiques L’objecte de les ajudes és finançar la publicació dels resultats de projectes d'investigació de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic. La finalitat és contribuir a difondre i posicionar, dins l'àmbit acadèmic estatal i internacional els projectes de recerca sobre el passat de l’illa de Menorca, especialment sobre la prehistòria i protohistòria, en el context de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial. - Línia 5. Organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió L’objecte de les ajudes és finançar l'organització de jornades, seminaris i altres activitats de tema històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic que es duguin a terme durant l'any en curs. La finalitat és contribuir a difondre i divulgar els nous coneixements sobre el passat de l’illa de Menorca, especialment sobre la prehistòria i protohistòria, en el context de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a entitats culturals Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular en matèria de cultura, de conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i la Llei 6/1994 d'atribució de competències als Consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports. L'objecte de les ajudes és promoure i donar suport a la realització de projectes culturals desenvolupats en l'àmbit de Menorca per les entitats culturals de l'illa. La finalitat dels ajuts d'aquesta convocatòria és oferir durant tot l'any activitats culturals arreu de Menorca, potenciant els projectes de les entitats sense ànim de lucre; convocatòria que, per tant, també comporta un vessant social significatiu. Queden excloses d'aquesta convocatòria les activitats consistents en l'ensenyament de les diferents arts plàstiques i escèniques. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva que resideixen fora de Menorca L’objecte de les ajudes és col·laborar i donar suport a les famílies i als esportistes / estudiants en centres de tecnificació esportiva, centres d'alt rendiment o dins el Pla Nacional de Tecnificació Esportiva a les Balears 2019/20 que resideixen fora de l’illa de Menorca per formar-se, mantenir un alt nivell de preparació i promoure la seva tecnificació en l'esport que practiquen durant l’any 2020. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatre Promoció de l'activitat musical i teatral dels grups menorquins a l'illa de Menorca. Aquest tràmit consta de dues parts. Per una banda, se subvenciona econòmicament aquelles entitats interessades en contractar qualsevol dels grups integrants del programa "Menorca música i teatre 2020". D'altra banda, qualsevol grup musical o teatral pot participar i integrar-se al catàleg del programa "Menorca música i teatre 2020", adjuntant la documentació especificada. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) L’objecte de les ajudes és col·laborar en el funcionament de les escoles infantils i donar suport a les activitats educatives que desenvolupen i que van destinades a infants i famílies en edats corresponents al primer cicle de l’educació infantil, 0-3 anys. La finalitat d’aquests ajuts és donar suport al desenvolupament i la millora de l’activitat educativa de les escoles infantils de Menorca i a l'apoderament educatiu de les famílies tant d'infants escolaritzats com no escolaritzats. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les famílies per finançar la participació a les activitats de lleure (3-16 anys) per afrontar els efectes de la COVID-19 Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud d’ajut per a la participació a les activitats de lleure de persones menors d’edat d’entre 3 i 16 anys, per afrontar els efectes provocats per la COVID-19. Es pot demanar l’ajut a una de les dues línies: Línia 1: ajuts per situació econòmica. Línia 2: ajuts per conciliació familiar. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts als ajuntaments en matèria de serveis d'informació juvenil i d'activitats de dinamització per als joves Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria de joventut. L’objecte dels ajuts és col·laborar amb els ajuntaments en el finançament dels projectes de d'activitats que ofereixen durant tot l'any els serveis d'informació juvenil i els casals de joves a la gent jove. Alhora, l'objecte dels ajuts és fomentar la realització de projectes d'activitats de nova creació de caràcter innovador en matèria de joventut. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts als esportistes menorquins o residents a l'illa de Menorca destacats en esports individuals de l'1 de gener al 30 de setembre de 2019 Les presents bases tenen com a objecte finançar la preparació i participació dels esportistes d'esports individuals menorquins, o residents a l'illa de Menorca, amb llicència federativa balear, a partir de la categoria infantil i considerats esportistes d'elit, és a dir destacats per les seves actuacions i classificació en campionats d'Espanya, d'Europa i del món i en competicions o rànquings oficials d'àmbit nacional i internacional, així com seleccionats per la federació corresponent per representar Espanya en competicions internacionals dins el període comprès entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2019. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19 L'objecte d'aquests ajuts és ajudar a impulsar el reinici o la continuïtat de l'activitat econòmica de Menorca, a fi de poder mantenir el teixit productiu, social i associatiu, atorgant liquiditat a determinades empreses i entitats de l'illa, en forma de subvencions directes, per tal de contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials i el manteniment de l'activitat i els llocs de feina, amortitzant d'aquesta manera la reducció dràstica dels ingressos. Aquestes mesures de suport, conferides a l'empara del regim establert en el Marc Nacional Temporal, únicament es poden concedir a partir del 2 d'abril de 2020. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de mínims per a la creació en arts visuals i audiovisuals Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular en matèria de cultura, de conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i Llei 6/1994, d'atribució de competències als Consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports. L’objecte d’aquests ajuts és el foment i el desenvolupament d’activitats en l’àrea de les Arts Plàstiques, Visuals i Audiovisuals a Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a activitats juvenils, promoció del voluntariat i manteniment i funcionament de les entitats juvenils L’objecte dels ajuts és donar suport ales entitats juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut per a la realització d’activitats destinades als joves, la promoció del voluntariat, així com col·laborar amb les despeses de funcionament de les entitats juvenils de Menorca que desenvolupin activitats per als joves durant tot l'any de la convocatòria. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a la pràctica esportiva a la infància i joventut (3-30 anys) La finalitat d’aquests ajuts és ajudar a les famílies dels infants i joves amb dificultats econòmiques fent-los possible l'accés a la pràctica esportiva a través dels clubs esportius i/o altres centres esportius que tenguin com objectiu el foment de la pràctica esportiva, sempre dintre d'un marc de formació integral, i el foment dels valors socials i educatius. Es destinen dues línies d'ajuts amb partides diferents: - Línia 1: per a infants i joves de 3 a 16 anys - Línia 2: per a joves de 17 a 30 anys Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a la promoció de l'activitat fisica per a la gent gran i l'activitat fisica adaptada L’objecte de les ajudes és crear una línia específica d’ajudes destinades als ajuntaments per la promoció de l’activitat física per a gent gran i l’activitat física adaptada durant l’any 2019. La finalitat d’aquestes ajudes és assolir els objectius de la política esportiva insular prioritzant l’accés a l’activitat física i l’esport d’aquells sectors de la població que, per raons d’edat o de capacitats, tenen més dificultats i als quals pot beneficiar la realització d’activitat física. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a les escoles municipals de música de Menorca Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular en matèria de cultura, de conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (articles 70.18 i 73) i Llei 6/1994, d'atribució de competències als Consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports. L’objecte d’aquests ajuts és col·laborar amb els ajuntaments en la tasca de formació musical que es desenvolupa als diferents pobles de Menorca. La finalitat d’aquests ajuts és garantir a tots els ciutadans de Menorca una oferta pública no reglada d’ensenyament musical, consolidant i/o ampliant la xarxa d’escoles municipals de música de la nostra illa. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per al foment de l'esport i de l'activitat física de les entitats esportives sense ànim de lucre La finalitat d’aquesta convocatòria és la difusió, el manteniment, la formació i la promoció de l'activitat esportiva a través de les activitats que desenvolupen les entitats esportives de Menorca donades d'alta en el Registre d'entitats esportives de les Illes Balears, contribuint així al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana per al 2020 Els presents ajuts s’emmarquen en la responsabilitat que té el Consell Insular de Menorca, com a institució pública de les Illes Balears, en la normalització de la llengua catalana en el seu àmbit territorial, d’acord amb els objectius que fixa el Pla estratègic de subvencions de l’any 2020 i d’acord amb els articles 4.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (“Les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears”) i 4 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears (“Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana”). Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca L'objecte dels ajuts és fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca, considerant diversos escenaris o situacions en què el col·lectiu femení continua sent poc nombrós si es pren com a referència el paradigma d'igualtat efectiva. Es plantegen les línies o els àmbits d'actuació següents: Línia 1: Presència de les dones en el món de l'esport. Adreçada a les entitats esportives que fomentin o comptin amb la presència de dones directives, tècniques, coordinadores, delegades, esportistes o altres figures femenines. Línia 2: Adreçada a persones físiques 2.1 Adreçada a les dones que practiquen esport competitiu de forma continuada. 2.2 Adreçada a les dones que practiquin esport o activitat fisica per a la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida, tenint en compte la conciliació de la vida familiar i la seva situació socioeconòmica. El Consell Insular de Menorca inclou en el Pla Estratègic de Subvencions de l'exercici 2019 la nova línia d'ajuts ONA, la finalitat de la qual és incrementar la participació de la dona en el món de l'esport i a l'activitat física a Menorca, fent referència a la Llei 11/2016, d'igualtat de dones i homes (secció 2a Esport, article 34), vinculada a la participació en l'àmbit esportiu, que exposa: "1. El Govern de les Illes Balears, en coordinació amb la resta d'administracions i organismes competents, ha de facilitar la pràctica esportiva de les dones i ha de impulsar-ne la participació en els diferents nivells i àmbits de l'esport. 2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de planificar activitats atenent les necessitats específiques de dones i homes, garantint les etapes del seu cicle vital. 3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de promoure ajuts públics destinats a programes que treballin en la visualització de les dones des de la primera infància, des d'una perspectiva de gènere i en el foment de l'autonomia i el sentit d'equip, a més de promoure la salut en l'esport. 4. Les administracions públiques i les federacions, les associacions i les entitats esportives de les Illes Balears han de vetlar pel respecte al principi d'igualtat d'oportunitats en l'organització de proves esportives i convocatòries públiques de premis esportius, i també pel tractament en igualtat per a les esportistes i els esportistes d'elit." Així, el Consell Insular de Menorca, des del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, planteja la nova línia d'ajuts a la dona per a la temporada 2018-2019, amb la finalitat de promoure les condicions que afavoreixen la igualtat de la dona en el món de l'esport i a l'activitat física a Menorca i la seva incorporació en tots els àmbits i nivells esportius. D'aquesta manera es pretén incorporar l'activa consideració del principi d'igualtat real i efectiva entre dones i homes quant al disseny i l'execució de nous programes, així com en l'efectiva obertura de disciplines esportives a les dones mitjançant el desenvolupament de programes específics en totes les etapes de la vida i en tots els àmbits, inclosos els de responsabilitat i decisió. L'activitat física i l'esport, per la seva força educativa i mediàtica, constitueixen un important motor de canvi social i garanteixen una millor qualitat de vida. Així mateix, la pràctica d'activitat física és essencial per al manteniment, millora de la salut i prevenció de malalties, aportant nombrosos beneficis a tot aquell que l'incorpora com hàbit en la seva vida. Documentació adjunta Gestió en línia
Concurs de joieria "Menorca Talaiòtica" 2019 El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca vol estimular i fomentar la creativitat entre estudiants, treballadors i persones relacionades amb la joieria, per tant aprofitant la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni de la Humanitat, vol premiar obres que tenguin relació amb la Cultura Talaiòtica. Així mateix, amb la finalitat de promoure l'activitat joieria a Menorca, considera oportú crear aquest premi per tal d'oferir als nous artistes la possibilitat de veure reconeguda la seva obra i, per tant, donar promoció del sector joier. Documentació adjunta Gestió en línia
Convocatòria i bases per a la selecció dels tècnics IGA Menorca bienni Gibraltar 2019 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció dels tècnics i tècniques IGA Menorca dels esports que representaran Menorca en els Island Games de Gibraltar 2019, pel procediment obert ordinari. Documentació adjunta Gestió en línia
Places de residència per a estudiants a la Casa de Menorca a Barcelona L’objecte d’aquestes bases és regular l’accés a les places d’allotjament vacants a la Casa de Menorca a Barcelona per al curs acadèmic corresponen a l’any 2020/21, adreçades a estudiants menorquins que vulguin cursar estudis a Barcelona, en règim d’habitació compartida, sempre de conformitat amb el que estableixen aquestes bases. La finalitat d’aquesta iniciativa és que cap persona amb voluntat i capacitat per cursar estudis que no es puguin realitzar a l’illa de Menorca no ho faci per manca de recursos econòmics. Documentació adjunta Gestió en línia
Premi Imagesport de Menorca L'objectiu d'aquesta convocatòria és obrir un concurs de curtmetratges amb la col·laboració de l'associació Tanagra, encarregada del Festival Internacional de Cinema de Menorca, i premiar la tasca de creació de curts que transmetin els valors implícits en l'activitat física i l'esport entre la població en edat escolar i entre tots els agents implicats. Documentació adjunta Gestió en línia
Premi Josep Vivó de glosa escrita L’objecte d’aquest premi és estimular la creació literària especialment en la modalitat de la glosa escrita, gènere propi de la cultura popular de Menorca. La finalitat d’aquest premi és promoure el coneixement de la glosa entre la població menorquina, tant l’adulta com la que es troba en edat escolar, alhora que fomentar el conreu d’aquest gènere literari i l’aparició de nous glosadors i glosadores. Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia