Cercar per text:
Tipo:
   
Ajuts a entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses de les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals per la realització d'activitats i projectes destinats al seu manteniment, recuperació i difusió. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les organitzacions professionals agràries de Menorca L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies de les organitzacions professionals agràries de l’illa de Menorca (d’ara endavant OPA) des de dia 16 de novembre de l'any anterior fins a dia 15 de novembre de l'any en curs. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19 L'objecte d'aquests ajuts és ajudar a impulsar el reinici o la continuïtat de l'activitat econòmica de Menorca, a fi de poder mantenir el teixit productiu, social i associatiu, atorgant liquiditat a determinades empreses i entitats de l'illa, en forma de subvencions directes, per tal de contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials i el manteniment de l'activitat i els llocs de feina, amortitzant d'aquesta manera la reducció dràstica dels ingressos. Aquestes mesures de suport, conferides a l'empara del regim establert en el Marc Nacional Temporal, únicament es poden concedir a partir del 2 d'abril de 2020. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí L’objecte d’aquests ajuts és donar suport a les empreses comercialitzadores de formatge amb denominació d'origen protegida (d'ara endavant DOP) Mahon-Menorca, per les despeses generades per les diferents actuacions promocionals dutes a terme i encaminades a millorar la comercialització únicament dels seus productes amb DOP. El període objecte de subvenció és de dia 1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria a dia 31 d'octubre de l’any en curs. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al foment de les races autòctones de Menorca L'objecte d'aquesta convocatòria de minimis és donar suport a les activitats que hagin portat a terme, des de dia 1 de desembre de l'any 2017 fins a dia 31 de desembre de l'any 2018, les associacions de ramaders de races autòctones de Menorca, per tal de compensar, el cost de les despeses relacionades amb la gestió dels llibres genealògics i la millora genètica, per obtenir productes primaris de qualitat, i també, les despeses derivades de les tasques que realitzen les associacions, per promocionar aquests productes. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca L'objecte d'aquests ajuts de minimis és donar suport a les actuacions de promoció i divulgació dutes a terme des de dia 1 de novembre de 2018 a 30 d’octubre de 2019, pels agents del sector equí de Menorca per tal d'impulsar i dinamitzar aquest sector. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca L'objecte d'aquest ajut de minimis és: - donar suport tècnic als fabricants industrials mitjançant la presència dels productes dels fabricants industrials d'aquests sectors, com a expositors o com a visitants, a fires professionals fora de l’illa de Menorca per tal d'establir relacions comercials. - donar suport a les associacions empresarials de Menorca o agrupació d'associacions empresarials de Menorca per tal de promocionar els productes de les empreses menorquines. Les actuacions s'han de realitzar en el període comprès entre dia 5 de novembre de l'any anterior al de la convocatòria i dia 1 d'octubre de l'any de la convocatòria, exceptuant l'assistència a fires de la línia 1, en què el període subvencionable és de dia 16 d'octubre de l'any anterior al de la convocatòria a dia 1 d'octubre de l'any de la convocatòria. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts en matèria cinegètica L’objecte d’aquests ajuts és donar suport a determinades activitats sense ànim de lucre dutes a terme al territori de Menorca en matèria cinegètica entre dia 1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i que contribueixen a millorar la capacitat, l'aprofitament i la sostenibilitat dels recursos que són objecte d'explotació. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a la formació i assessorament del sector agrari de Menorca L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses originades per les entitats relacionades amb l’activitat agrària per la realització d’accions de formació i capacitació al sector agrari de l’illa de Menorca des de dia 1 de gener de l'any de la convocatòria fins a dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca L’objecte d’aquests ajuts de minimis és donar suport a les actuacions que duguin a terme, entre l’1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria, les agrupacions de defensa vegetal de Menorca (d’ara endavant ADV) constituïdes d'acord amb el Decret 52/2013, de 29 de novembre, que regula les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i crea el Registre oficial d'agrupacions de defensa vegetal de les Illes Balears. Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per al suport a les confraries de pescadors de Menorca L'objecte d'aquest ajut és donar suport a les actuacions de les confraries de pescadors de Menorca per a la realització d’activitats que, d’acord amb la normativa vigent, suposin el compliment de les seves funcions com a òrgans de consulta i col·laboració amb l'Administració, dutes a terme des del dia 15 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria fins a dia 2 de novembre de l'any en curs. Documentació adjunta Gestió en línia
Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB) L’objecte d’aquesta convocatòria de minimis és establir compensacions per els titulars de les explotacions agroramaderes, per la seva contribució a la recuperació i al manteniment del paisatge rural tradicional d'alt valor ambiental i cultural. Les compensacions per als titulars de les explotacions, estaran en funció de les actuacions dutes a terme entre l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB i el 31 de març de l'any següent al de la convocatòria. L’àmbit territorial d’aplicació de les ajudes de minimis que regula aquesta convocatòria és l’illa de Menorca. Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud de pagament del Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB) El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 10 de desembre de 2018, de conformitat amb les bases aprovades en data 19.3.2018 i publicades en el (BOIB núm. 76 de 21.6.2018), va adoptar l’acord d’aprovar la concessió dels ajuts per promoure pràctiques sostenibles a l’illa de Menorca (CARB) per l’any 2019. Segons s’estableix a la base 12 dels ajuts, l’abonament de la prima global dels ajuts que es concedeixin a l’empara del CARB es farà quan s'hagin executat totes les accions objecte de subvenció, i es pagarà un cop els serveis tècnics del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera hagin emès un informe de compliment final dels compromisos. Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia

 
 
Comparteix aquest contingut
     
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 3  |  RSS