Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut (de 3 a 17 anys) corresponent a la temporada/curs 2021/2022Darrera modificació: 23/11/2021

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquestes bases és la concessió d'ajuts destinats a ajudar a les famílies d’infants i joves, nascuts entre l’1 de gener del 2004 i el 31 de desembre del 2018, amb dificultats econòmiques, fent-los possible l'accés a la participació de la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres que tenguin com a objectiu el foment de la pràctica de totes les activitats no incloses en l’educació reglada i que entren en el denominat àmbit d’Educació no formal.
 
Àmbit de responsabilitat: Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Poden ser beneficiàries de les sol·licituds d'ajut per les línies 1 i 2 les persones físiques amb domicili familiar a Menorca, nascudes entre els anys 2004 i 2018, ambdós inclosos, que hagin de realitzar les activitats subvencionables dins de la temporada 2021-2022 (setembre-juny), considerades dins l’àmbit de l’educació no formal, que es duguin a terme a instal·lacions amb les corresponents autoritzacions de les dites activitats, i compleixin determinats requisits econòmics.

La unitat familiar ha d'estar empadronada a Menorca amb anterioritat a la publicació de la convocatòria.
 
Requisits a complir: Activitats dirigides a fillets/es d'entre 3-6 anys, nascudes entre els anys 2015 i 2018, ambdós inclosos, fora de l’horari lectiu.

Han de tenir un caràcter psicomotriu i/o psicosensorial i tenir com a principal objectiu la millora dels diferents aspectes perceptius implicats en el desenvolupament motriu i sensorial de forma global, que no impliquin especialització.

Les activitats subvencionades per aquesta franja d'edat seran:
• Psicomotricitat
• Multiesport o preesport
• Activitats que realitzin les escoles de música i dansa de titularitat municipal i les escoles de música i/o dansa de titularitat privada que estiguin reconegudes per la Conselleria d’Educació segons el Decret 37/1999, de 9 d'abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 49 de 20-04-1999).

No seran objecte de subvenció aquelles activitats que apliquin metodologies no acord a les edats de 3 i 6 anys.

- Activitats dirigides a fillets/es i joves d'entre 7-17 anys, nascudes entre els anys 2004 i 2014, ambdós inclosos, fora de l’horari lectiu.

Han de tenir caràcter formatiu tal com puguin marcar les lleis vigents en l'àmbit balear, com és el decret 38/2015 de l’esport escolar i altres normatives de lleure i cultura. A més han de reunir aquelles condicions que proporcionin una formació integral del fillet/a. Al mateix temps, han de tenir com a objectius principals: aconseguir una base motriu, procedimental i cognitiva sòlida que afavoreixin la pràctica posterior de disciplines que sí poden ser més especialitzades així com s’assegura una base formativa que faciliti majors opcions de pràctica de diferents disciplines esportistes, cultural o artístiques en edats més grans. De la mateixa manera, adquirir una bona consciència de si mateix: explorant les pròpies possibilitats i limitacions, explorant el propi cos; i fomentar la pràctica basada en l’adquisició de valors educatius i formatius i valors socials i solidaris.

Les activitats subvencionades per aquesta franja d'edat seran:
• Qualsevol de les modalitats d’activitats realitzades a un club o centre privat o públic, sempre i quan compleixin amb la normativa vigent en matèria d'esports, quan l’activitat sigui esportiva ( Llei 14/2006 de 17 d'octubre i Decret Llei 38/2015 de l'esport en edat escolar) i els principis basats en aquestes bases en aquelles activitats que no estan sotmeses a normativa aprovada.
• Estudis a les escoles de música i dansa de titularitat municipal o a les escoles de música i/o dansa de titularitat privada que estiguin reconegudes per la Conselleria d’Educació segons el Decret 37/1999, de 9 d'abril, pel qual es regulen les escoles de música i dansa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 49 de 20-04-1999).
• Només es subvencionarà una activitat per infant o jove com a màxim, sent l’import màxim d’ajut per activitat el que s’especifica a la convocatòria.
• Les activitats subvencionades s'hauran de dur a terme a instal·lacions de Menorca amb les corresponents autoritzacions de les dites activitats.
 
Documentació a presentar: Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases, el qual es facilitarà a la seu del Consell Insular de Menorca a Maó i a les oficines administratives de Ciutadella i que també es pot descarregar a la seu electrònica del CIM. El període per presentació de sol·licituds s'especificarà en la corresponent convocatòria.

A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa general:

a) Còpia del DNI, NIE o Passaport del sol·licitant.
b) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, i DNI, NIE o Passaport del representant.
c) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que no té obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.
d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (aquesta declaració es pot realitzar emplenant l'apartat corresponent de l'imprès de sol·licitud, annex I)
e) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que es podrà substituir per una declaració responsable d’acord amb l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, per tractar-se de subvencions de quantia inferior a 3.000 euros (aquesta declaració es pot realitzar emplenant l'apartat corresponent de l'imprès de sol·licitud, annex I). També es podrà autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè comprovi directament el compliment de les esmentades obligacions (es pot realitzar emplenant l'apartat corresponent de l'imprès de sol·licitud, annex I)
f) Document de designació de compte bancari (annex V) segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, en el supòsit de què no s’hagi cedit el dret de cobrament de subvenció al club o centre esportiu (aquesta cessió es pot realitzar emplenant l’apartat corresponent de l’annex III).

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:

g) Certificat de convivència, emès per l'ajuntament de Menorca corresponent, on figurin totes les persones que conviuen en el domicili familiar.
h) En el cas que un dels progenitors no convisqui al domicili familiar, sentència de divorci, acord de separació o, si no existeixen els esmentats documents, una declaració jurada del sol·licitant en què s’indiqui si es rep algun tipus de pensió i per quin import.
i) Certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF presentada l’any 2021, referida als ingressos de l’any 2020 de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 16 anys a 31 de desembre de 2020. En el cas que algun d’aquests membres no hagi fet declaració de l'IRPF s'ha de presentar certificat d'imputacions de l'IRPF. Aquests documents es poden sol·licitar a través de la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o directament a l'enllaç https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml).
j) Resolució o certificat que acrediti el reconeixement de grau de discapacitat emès per l'òrgan públic competent (només en el cas que a la unitat familiar hi hagi algun membre amb discapacitat), si n’és el cas.
k) En el cas de família monoparental, s’haurà d'indicar el núm. del títol de família monoparental.
l) Documentació Imprès de justificació de plaça del club, entitat o centre de formació de l'activitat objecte de subvenció (Annex III)

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), f) i j) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular i es declari que continua vigent. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 23 de desembre de 2021
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Bases dels ajuts per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut (de 3 a 17 anys)
Model de sol·licitud d'ajuts per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut (de 3 a 17 anys)
Model de sol·licitud d'ajuts per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut (de 3 a 17 anys) (annexe 2)
Model de sol·licitud d'ajuts per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut (de 3 a 17 anys) (annex 3)
Document de designació de dades bancàries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico