Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu produïts en la joventut de Menorca a conseqüència de la crisi sanitària derivada del Covid-19 per a l'any 2021Darrera modificació: 27/05/2021Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquestes bases és la concessió d’ajuts destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu produïts en la joventut de Menorca a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i a impulsar l’autonomia socioeconòmica i l'emancipació residencial de les persones joves.
 
Àmbit de responsabilitat: Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Requisits generals per a les línies 1, 2a, 2b i 3

Poden ser beneficiàries de les sol·licituds d'ajut per les línies 1, 2a i 2b, les persones físiques amb domicili familiar a Menorca, nascudes entre els anys 1991 i 2003, ambdós inclosos, que hagin realitzat les activitats subvencionables des de l'inici de l'any acadèmic en curs fins a la data a de finalització de presentació de sol·licituds.

Per a la línia 3 les despeses s'han de realitzar els tres mesos posteriors a la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Dins la línia 2b d’ajuts per a participar a activitats formatives no reglades artístiques, culturals, de lleure i esportives, només és pot rebre ajut per una activitat per persona sol·licitant.

La persona sol·licitant ha d'estar empadronada a Menorca com a mínim els 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Requisits específics (veure les bases de la convocatòria)
 
Requisits a complir: S'estableixen quatre línies d’ajuts:

Línia 1: Ajuts a l'adquisició d'equips informàtics, pel finançament de les despeses de compra d'ordinadors, tauletes, impressores, routers, repetidors i altres amb funcionalitats equivalents, necessaris per estudiar o treballar.

Línia 2: Ajuts a la formació no reglada (Inclou dos tipus d'ajuts)

- Línia 2a): Ajuts per a l'obtenció de permisos de conducció
Son ajuts per a l'obtenció de permisos de conducció AM, A1, A2, A i B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i llicències de conduir LMC i LVA.

- Línia 2b): Ajuts per a participar a activitats formatives no reglades artístiques, culturals, de lleure i esportives
Són ajuts al finançament de matrícules i de les quotes per participar a activitats formatives no reglades artístiques, culturals, de lleure i esportives.

Línia 3: Ajuts al lloguer de l'habitatge habitual i permanent
Són ajuts per a l'abonament de part de la renta del lloguer de l'habitatge destinat a domicili habitual i permanent ubicat en Menorca.

Només es pot rebre ajut dins aquesta convocatòria per un màxim de dues línies per persona sol·licitant.
 
Documentació a presentar: Les persones sol·licitants han de presentar les sol·licituds mitjançant el model normalitzat que trobaran al web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) (annex 1 per les Línies 1, 2a, 2b i 3).

Les sol·licituds i tota la documentació que s'hi adjunti s’han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d'acord amb les indicacions següents:

a) La sol·licitud de participació en el procediment de concessió de la subvenció, així com en les actuacions de justificació i comprovació, es farà exclusivament per via telemàtica, per mitjans electrònics, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'art. 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.

b) Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia que es rebi el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de l’LPACAP.

A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
Documentació general (per totes les línies)

a) Document d’identificació fiscal del sol·licitant (DNI, NIE o NIF).
b) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre i NIF del representant.
c) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003). Aquesta declaració està inclosa a l'imprès de sol·licitud, annex 1.
d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat. Aquesta declaració està inclosa a l'imprès de sol·licitud, annex 1.
e) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat (d’acord amb l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, per tractar-se de sol·licituds de subvencions de quantia inferior a 3.000 euros); i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca.
Aquestes declaracions estan incloses a l'annex 1.
f) Document de designació de compte bancari de la persona física o de l’entitat sol·licitant, segons model de l'annex 2.
g) Certificat de convivència emès per l'ajuntament corresponent, de totes les persones que conviuen en el domicili familiar i, només si es dona el cas que en aquest certificat no consta la data d’alta en el municipi, s’haurà de presentar també un certificat d’empadronament de la persona sol·licitant de l’ajut.
h) Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa a la relació de parentiu o anàloga que l'uneix amb la resta de convivents. Aquesta declaració està inclosa a l'imprès de sol·licitud, annex 1.
i) Certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF presentada l’any 2021 referida als ingressos de l’any 2020 de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 18 anys a 31 de desembre de 2020. En el cas que algun d’aquests membres no hagi fet declaració de l'IRPF s'ha de presentar certificat d'imputacions de l'IRPF de 2020. Aquests documents es poden sol·licitar a través de la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o directament a l'enllaç https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml.
j) Si el rendiment anual de la unitat familiar del 2020 estigués per damunt des llindars recollits a la Taula 1, però durant els 3 mesos anteriors a l'inici del termini de la convocatòria, els seus ingressos estiguessin per davall dels llindars recollits a la taula
2, per determinar la renda dels membres computables s'ha de presentar una declaració responsable relativa a si han percebut ingressos durant aquell període i, si n'és el cas, la quantia d'aquests ingressos, juntament amb la documentació acreditativa corresponent (nòmines, certificats d’empresa, certificat d'haver cobrat prestació per atur o subsidi, documentació acreditativa d'estar afectat per un ERTO, etc.).
k) En el cas de sol·licitants no emancipats, quan un dels progenitors no convisqui al domicili familiar, sentència de divorci, acord de separació o en cas que no existeixin els esmentats documents declaració jurada del sol·licitant on s’indiqui si es rep algun tipus de pensió i per quin import.
Només per la línia 3: en el cas de separació o divorci de la persona jove emancipada, sentència de divorci, acord de separació o en cas que no existeixin els esmentats documents declaració jurada del sol·licitant on s’indiqui si rep algun tipus de pensió i
per quin import.
l) En el cas d’al·legar alguna de les situacions familiars que s’especifiquen en la base setena (membres de la unitat familiar), s'ha de presentar la documentació següent o qualsevol altra que ho acrediti:
- Grau de discapacitat reconegut: certificat emès per l'organisme competent en el qual figuri el grau de discapacitat.
- Família nombrosa: carnet de família nombrosa. En el cas que l'hagi emès el Consell Insular de Menorca s'ha d'indicar a l'imprès de sol·licitud i no és necessari presentar-lo.
- Família monoparental o situació de viduïtat de més d'un any: declaració (annex 4) o/i llibre de família.
- En cas de situació d'atur s'ha de presentar certificat acreditatiu o un altre document oficial en què figurin totes les dades següents:
· Que està en situació d'atur.
· Període durant el qual ha estat en aquesta situació.
· Si és perceptor/a de prestació per atur o un altre subsidi i quin és l'import mensual que es percep.
- Joves extutelats/des: certificat emès per l'entitat pública de protecció de menors competent, acreditatiu d’haver estat tutelat/da fins la majoria d’edat, o autorització per comprovar aquesta dada.
- Víctimes o fills/filles víctimes de violència de gènere: reconeixement d’aquesta condició per sentencia judicial o per part d’un centre oficial.
- En el cas que algun membre del nucli familiar tingui un grau de dependència 2 o 3, resolució administrativa de reconeixement del grau.

Documentació específica:
S'ha de presentar la documentació següent per la línia o línies per les quals es sol·licita l'ajut:
m) Per la línia 1, pressupost o factures de compra i justificant de pagament dels equipaments informàtics.
n) Per la línia 2, pressupost o imprès de matriculació i justificant dels pagaments corresponents prevists a la base 5.2. i 5.3, on consti el nom de la persona beneficiària.
o) Per la línia 3:
- Còpia del Contracte d'arrendament (haurà de constar almenys: la identitat dels contractants, la identificació de la finca arrendada, la durada pactada i la renda inicial).
- Justificant d’abonament de la renda mensual del darrer mes mitjançant justificant de transferència bancària a nom del sol·licitant.
- Declaració responsable de:
· no ser titular del ple domini o d'un dret d'ús sobre algun habitatge o acreditació de la no disponibilitat de l’habitatge per causes alienes a la seva voluntat de la persona que sol·licita l’ajut, degudament acreditades.
· no existir vincles familiars de fins a tercer grau amb la persona que lloga l’habitatge o amb qualsevol altre membre de la seva unitat familiar.

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència els punts a), b), f), k), i les relatives, dintre de la lletra l) (situacions familiars) al grau de discapacitat reconegut, família nombrosa i família monoparental o situació de viduïtat de més d'un any, si ja figura als arxius del Consell Insular i es declara a la sol·licitud que continuen vigents. 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Només se pot presentar de forma telemàtica
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 31 de juliol de 2021
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: -Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: