Ajuts a les famílies per a finançar la participació a activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que es duguin a terme a MenorcaDarrera modificació: 05/06/2021Objecte del Tràmit: L'objecte dels ajuts és donar suport a les famílies en situació de necessitat econòmica per a la participació de la infància i Ia joventut a les activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil de Menorca.
 
Àmbit de responsabilitat: Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Poden ser beneficiaries dels ajuts les persones físiques amb fills i filles d'entre 3 i 17 anys, ambdós inclosos, que realitzin activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil a Menorca l'estiu d'enguany.
La unitat familiar ha d'estar empadronada a Menorca com a mínim els 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 
Requisits a complir: Les famílies poden presentar sol·licitud de subvenció per a finançar la participació a les activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que responguin als objectius i les finalitats previstes en aquestes bases i compleixin els següents requisits:

1r. Estar regulades pel Decret 23/2018, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. D’acord amb l’artícle 37, punt 4, del Decret, aquestes activitat són en concret:

a) Acampada.
b) Camp de treball, de voluntariat o d’aprenentatge.
c) Escola d’estiu o de vacances.
d) Colònia.
e) Estada, casal, campus i altres activitats de caràcter esportiu.
f) Activitats en una granja escola.
g) Activitats en una aula de natura.
h) Marxa per etapes.
I) Activitats en casals, espais joves i centres infantils o juvenils de temps lliure.
j) Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter mixt: que incloguin activitats de tipus acadèmic i altres pròpiament de temps lliure.
k) Activitats extraordinàries d’aventura o d’esports de risc.
l) Qualsevol altra activitat assimilable, sigui quina sigui la seva denominació.

2n. L'activitat d’educació en el temps lliure ha de tenir lloc a Menorca entre el 15 de juny i el 10 de setembre.

3r. La persona o l’entitat organitzadora ha de presentar la declaració responsable davant el Consell Insular prevista en l’article 45 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. El Consell Insular revisarà d’ofici el compliment d’aquest requisit.
 
Documentació a presentar: Les sol·licituds i tota la documentació que s'hi adjunti s’han de presentar, dins del termini establert en la convocatòria, d'acord amb les indicacions següents:

a) Per mitjans electrònics al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada llei.

b) Facultativament la poden presentar presencialment, d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 de l'LPACAP, les persones físiques, per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l'Administració pública també per mitjans no electrònics, mitjançant el registre del Consell Insular de Menorca (a la Seu del CIM de Maó i a les oficines administratives de Ciutadella) o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada LPACAP.

c) Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia que es rebi el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de l’LPACAP.

A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Sol·licitud de l'ajut signat per la persona o per un/a representant legal (annex 1).
b) DNI, NIE o NIF de la persona que sol·licita l'ajut.
c) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre persona i NIF de la persona representant (annex 3).
d) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (annex 2).
e) Certificat de convivència emès per l'ajuntament corresponent, de totes les persones que conviuen en el domicili familiar i, només si es dona el cas que en aquest certificat no consta la data d’alta en el municipi, s’haurà de presentar també un certificat d’empadronament de la persona sol·licitant de l’ajut.
f) Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa a la relació de parentiu o anàloga que uneix la persona menor d'edat que motiva la sol·licitud amb la resta de convivents. Aquesta declaració està inclosa a l'imprès de sol·licitud (annex 1).
g) Declaració responsable signada per la persona sol·licitant o pel seu /per la seva representant legal de no estar sotmès/esa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de persona beneficiària de les subvencions públiques recollides a l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Subvencions (o en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003. Aquesta declaració està inclosa en la sol·licitud (annex 1).
h) Declaració responsable signada pel/per la sol·licitant o pel seu /per la seva representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat. Aquesta declaració està inclosa a l'imprès de sol·licitud (annex 1).
i) Declaració responsable signada pel/per la sol·licitant o pel seu representant legal d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca. Aquestes declaracions estan incloses en la sol·licitud (annex 1).
j) Justificant de reserva de plaça i pressupost o imprès d'inscripció i justificant de pagament de la matrícula de l’activitat d'educació en el temps lliure.
k) Certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF presentada aquest any referida als ingressos de l’any anterior de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 18 anys a 31 de desembre de l'any anterior. Per determinar la renda dels membres computables que obtenguin ingressos propis i no hagin presentat declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (s'ha de presentar certificat d'imputacions de l'IRPF referit als ingressos de l'any anterior, emès per l'Agència Tributària).
l) Si el rendiment anual de la unitat familiar del any passat estigués per damunt dels llindars recollits a la taula 1, però durant els 3 mesos anteriors a l'inici del termini de la convocatòria d'aquests ajuts els seus ingressos estiguessin per davall dels llindars recollits a la taula 2, per determinar la renda dels membres computables s'ha de presentar una declaració responsable relativa a si han percebut ingressos durant aquell període i, si n'és el cas, la quantia d'aquests ingressos, juntament amb la documentació acreditativa corresponent (nòmines, certificats d’empresa, certificat d'haver cobrat prestació per atur o subsidi, documentació acreditativa d'estar afectat per un ERTO, etc.).
m) Quan un dels progenitors no convisqui al domicili familiar, sentència de divorci, acord de separació o en cas que no existeixin els esmentats documents declaració jurada del/de la sol·licitant on s’indiqui si es rep algun tipus de pensió i per quin import.

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència els punts b), c), d), i e) si ja figura als arxius del Consell Insular i es declara a la sol·licitud que continuen vigents.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: AMB CITA PRÈVIA- Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó - Plaça de la Catedral, 5 07760 Ciutadella
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Recomanam presentar la sol·licitud d'ajut de forma electrònica des del web del Consell Insular de Menorca amb el pin ciutadà, CL@VE o el certificat electrònic. També es pot presentar de forma presencial.
Terminis de ciutadà: Fins el 10 de setembre de 2021
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:

 


Documents Relacionats: