Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts a les famílies per activitats de temps lliureDarrera modificació: 15/08/2020Objecte del Tràmit: Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud ajuts a les famílies en situació de necessitat econòmica i a les famílies que requereixen suport per a la conciliació familiar i laboral, destinats finançar el pagament de la matrícula per l'assistència dels fills i les filles menors d’edat a les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es dugin a terme a Menorca, per afrontar els efectes provocats per la COVID-19.

Es pot demanar l’ajut a una de les dues línies:
Línia 1: ajuts per situació econòmica.
Línia 2: ajuts per conciliació familiar.
 
Àmbit de responsabilitat: Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Les persones que tinguin la representació legal del les persones menors d’edat participants a les activitats i estiguin empadronades en el mateix domicili.

 
Requisits a complir: Línia 1: ajuts per situació econòmica
• Les famílies que acreditin que els seus ingressos bruts durant el 2019 van ser inferiors al 200% de l'IPREM del 2019 (calculat en base a 14 pagues) o;
• Aquelles famílies que, encara que el seu rendiment anual del 2019 estigués per damunt del 200% de l'IPREM del 2019 (en base a 14 pagues), durant els mesos de març, abril, i maig del 2020 estiguessin per davall del 200% de l'IPREM (en base a 14 pagues) del 2020. En cas que no es puguin aportar nòmines o declaració de la renda de 2019, podrà aportar documentació acreditativa d'haver cobrat el paro o ERTE o declaració responsable de no haver rebut cap ingrés, durant els mesos de març, abril i maig del 2020. En el cas de presentar la renda del 2019 i les nòmines corresponents al mesos de març, abril i maig del 2020, es tindran en compte el menor ingrès mensual.
Segons el que s'estableix més amunt, per ser beneficiari, la unitat familiar ha de complir amb el següent:
• Ingressos bruts anuals 2019 per davall de l'IPREM (en base a 14 pagues) del 2019
• Ingressos bruts març, abril i maig 2020 per davall de l'IPREM (en base a 14 pagues) del 2020: en el cas que les pagues extres estiguin prorratejades, no es tindran en compte.
• La unitat familiar ha d'estar empadronada a Menorca, amb un mínim de 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
• L'activitat de temps lliure matriculada o inscrita ha d'estar regulada pel Decret 23/2018, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
• L'activitat de temps lliure matriculada o inscrita ha de tenir lloc a Menorca entre l’1 de juliol i el 28 d’agost.
• El Consell Insular de Menorca revisarà d'ofici, que l'entitat organitzadora de l'activitat de temps lliure, hagi presentat la declaració responsable davant d'aquesta administració, contemplada en l’article 45 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Línia 2 : ajuts per conciliació familiar
• La/les persona/es tutora/es hauran d’estar treballant en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajut i durant tot el temps que duri l’activitat subvencionada.
• La unitat familiar ha d'estar empadronada a Menorca, amb un mínim de 6 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
• L'activitat de temps lliure matriculada o inscrita ha d'estar regulada pel Decret 23/2018, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

A les dues línies d’ajuts, 1 i 2, les activitats d’educació en el temps lliure on participa el/la persona menor d'edat han de complir els requisits següents:
• L'activitat de temps lliure matriculada o inscrita ha d'estar regulada pel Decret 23/2018, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol III, articles 37-54) (*2).
El Consell Insular de Menorca revisarà d'ofici, que l'entitat organitzadora de l'activitat de temps lliure, hagi presentat la declaració responsable davant d'aquesta administració, segons contemplada en l’article 45 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.
• L'activitat de temps lliure matriculada o inscrita ha de tenir lloc a Menorca entre l’1 de juliol i el 28 d’agost.

(*2) D’acord amb el Decret 23/2018, són activitats de temps lliure: acampada; camp de treball, de voluntariat o d’aprenentatge; escola d’estiu o de vacances; colònia; estada, casal, campus i altres activitats de caràcter esportiu; activitats en una granja escola; activitats en una aula de natura; marxa per etapes; activitats en casals, espais joves i centres infantils o juvenils de temps lliure; activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter mixt; activitats extraordinàries d’aventura o d’esports de risc.
 
Documentació a presentar: Per tal  d'escurçar el termini de concessió i pagament de l'ajut recomanam adjuntar a la sol·licitud tota la documentació requerida. La consulta a les bases de dades d'altres administracions pot allargar aquest procediment.

A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Documentació administrativa:

— Sol·licitud de l'ajut signada pel sol·licitant o pel seu representant legal (annex I).

— DNI de la persona que sol·licita l'ajut.

— Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (annex II).

— Declaració responsable on figurin els membres que conformen la unitat familiar. S'entén per unitat familiar aquella que està composta pels cònjuges no separats legalment, els fills i filles menors i aplicable també a famílies monoparentals, signada pel sol·licitant o pel seu representant legal.

— Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex I).

— Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representat legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d'altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat.

— Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social. S'autoritza el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i el certificat de situació en el Cens d'activitats econòmiques de l'AEAT; l'oposició a l'esmentada comprovació s'ha de manifestar expressament.

— Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre i NIF del representant (annex III).

Línia 1: ajuts atenent a la situació econòmica de la unitat familiar

Documentació específica:

— Certificat d'empadronament en algun dels municipis de l'illa de Menorca, emès per l'ajuntament corresponent, on figurin tots els membres de la unitat familiar. En cas que l'interessat s'hagi traslladat de domicili o municipi es podran presentar certificats complementaris per acreditar el compliment del termini mínim d'empadronament requerit.

— Justificant de la inscripció o justificant de pagament de la matrícula de l'activitat de temps lliure per la qual demanen l'ajut.

— Justificació dels ingressos obtinguts, amb la presentació de la renda del 2019 o les nòmines dels mesos de març, abril i maig del 2020, o en el cas de cobrament d'atur o ERTO aportar el justificant dels ingressos rebuts, segons escaigui. En cas que l'interessat no hagués obtingut ingressos durant els mesos esmentats i la seva renda del 2019 fos superior al 200 % de l'IPREM, haurà de presentar declaració responsable acreditant l'esmentada situació.

Línia 2: ajuts per conciliació familiar

Documentació específica:

Documentació acreditativa de la situació laboral en actiu dels membres de la unitat familiar que tenen ingressos en el moment de presentar la sol·licituds i durant tot el temps que duri l'activitat subvencionada (documentació que s'haurà d'acreditar mitjançant certificat d'empresa o contracte).

Certificat d'empadronament en alguns dels municipis de l'illa de Menorca, emès per l'ajuntament corresponent, on figurin tots els membre de la unitat familiar. En cas que l'interessat s'hagi traslladat de domicili o municipi es podran presentar certificats complementaris per acreditar el compliment del termini mínim d'empadronament requerit.

Justificant de la inscripció o justificant de pagament de la matrícula de l'activitat de temps lliure per la qual demanen l'ajut.

Renda del 2019 dels membres de unitat familiar.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó - Plaça de la Catedral, 5 07760 Ciutadella
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
Recomanam presentar la sol·licitud d'ajut de forma electrònica des del web del Consell Insular de Menorca amb el pin ciutadà o el certificat electrònic. També es pot presentar de forma presencial.
Terminis de ciutadà: Fins el 28 d'agost de 2020
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: -Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut (Títol I, art. 2-20; i Títol II, art. 21-36).
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Els ajuts s’atorgaran un cop es resolgui la convocatòria dels ajuts a famílies per activitats de temps lliure.

 


Documents Relacionats: