Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts econòmics individuals per a persones majors i/o amb discapacitat per cobrir necessitats sociosanitàries



Darrera modificació: 28/09/2019



Objecte del Tràmit: Ajuts econòmics individuals del Consell Insular de Menorca destinats a cobrir necessitats sociosanitàries de les persones majors de 65 anys o menors de 65 amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial superior al 33%.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament de Benestar Social
 
Qui ho pot demanar: Les persones físiques majors de 65 anys o menors de 65 amb una discapacitat reconeguda del 33% o més, o els seus representants legals, que compleixin els requisits establerts a la convocatòria i justifiquin la necessitat d’ajudes tècniques o tractaments professionals de caire sociosanitari que s’hi contemplen.
 
Requisits a complir: - Estar empadronat/ada en un municipi de Menorca al temps de presentació de la sol·licitud.
- Tenir 65 anys o més en el moment de realitzar la despesa objecte de l’ajut.
- Tenir menys de 65 anys a la data de presentació de la sol·licitud, amb un grau de discapacitat reconegut del 33 % o més i vigent en la data de presentació de la sol·licitud o ser beneficiari d’una pensió de la Seguretat Social d’incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa (segons RD legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, referent a la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social).
- Que la seva unitat familiar tengui uns ingressos anuals inferiors o iguals als què es detallen a la base 4a.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres prestacions econòmiques pel mateix concepte (Pla Estatal d’habitatge 2018-2021, ajudes tècniques del catàleg del Sistema Nacional de Salut i ajuts econòmics individuals, temporals i d’emergència social dels ajuntaments,...), per la diferència entre el cost real i l’ajut rebut, sempre que de forma aïllada i amb concurrència amb altres ajuts, no superin el cost de la necessitat a atendre.
 
Documentació a presentar: -Sol·licitud d’ajut econòmic individual per persones majors o amb discapacitat (ANNEXES 1 i 1.b)
-Còpia del DNI o NIE del sol·licitant i/o del seu representant, si escau.
-Còpia de l’acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
-Certificat de convivència actualitzat al moment de presentació de la sol·licitud del conjunt de la unitat familiar o d’empadronament en cas de persones institucionalitzades.
-Còpia del llibre de família de la persona beneficiària.
-Certificat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF de l’any 2019 referida als ingressos de l’any 2018 de cada un dels membres computables de la unitat familiar majors de 16 anys o, en cas de no haver-la fet, certificat d’imputacions de l’IRPF dels ingressos de 2018 (documents que es poden sol·licitar a través d'Internet a la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o directament a l'enllaç https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml, en cas de no haver autoritzat la seva consulta.
En cas d’autorització de consulta de dades tributàries, s’ha d’adjuntar el document d’autorització per a la consulta de dades tributàries (segons l’article 95.1, k) de la Llei 58/2003 general tributària) emplenat i signat per el sol·licitant, el seu cònjuge, i cada un dels membres computables de la unitat familiar (ANNEX 2) i en aquest cas, no serà necessària la presentació dels esmentats certificats.
-Acreditació de la situació de salut, dependència o prescripció mèdica o professional que justifiqui la necessitat de l’ajut sol·licitat (en el cas de tractaments professionals sociosanitaris)
-Còpia de la factura o factures oficials que justifiquin el cost de la despesa realitzada a nom de la persona beneficiària de l’ajut o del tutor legal o representant i i justificants del seu pagament, si escau.
Les factures a presentar han de correspondre a despeses realitzades entre el dia 2 de novembre de 2018 i el darrer dia de presentació de sol·licituds de la present convocatòria (1 de novembre de 2019)
-Còpia de la targeta d’inspecció tècnica del vehicle on consti l’adaptació o certificat de l’autoescola indicant que s’ha utilitzat un vehicle adaptat, si escau.
-Còpia del certificat oficial de la condició de discapacitat o de la resolució del reconeixement del grau de dependència, si pertoca, expedida per l’Administració autonòmica competent.
-Documentació de designació de compte bancari de la persona beneficiària o del seu representant o de l’endossatari, en el seu cas, segons model facilitat per el Consell Insular de Menorca (annex 3).
-Qualsevol altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o la unitat familiar que sol·licita l’ajuda.
-Declaració jurada referent als membres computables de la unitat familiar segons el punt 7.c de les bases, si escau. (ANNEX 4)
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion001
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la documentació requerida en les bases
Terminis de ciutadà: Fins l'1 de novembre de de 2019
Terminis del Consell Insular: El Consell Insular haurà de dictar i notificar l’acord en el termini màxim de 45 dies comptats des de l’endemà que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Correu postal
 
Marc Legal: - Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Bases d’execució del Pressupost del Consell Insular en vigor (BEP 2018)

Caràcter supletori:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, de 18/11/2003)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 196, de 31/12/05)
- RD 887/2006, de 21 de juliol, per el què s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
 
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori.
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Bases dels ajuts econòmics individuals per a persones majors i/o amb discapacitat per a 2019
Model de sol·licitud d'ajut econòmic individual per a persones majors i/o amb discapacitat
Modelo de solicitud de ayuda econòmica individual para personas mayores y/o con discapacidad
Model de sol·licitud d'ajut econòmic individual per a persones majors i/o amb discapacitat (annex 2: autorització consulta de dades)
Document de designació de dades bancàries
Model de sol·licitud d'ajut econòmic individual per a persones majors i/o amb discapacitat (annex 4: declaració jurada unitat familiar)
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears
Modelo de representación apud acta electrònico
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Bases de las ayudas econòmicas individuales para personas mayores y/o con discapacidad para 2019