Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de MenorcaDarrera modificació: 08/06/2021Objecte del Tràmit: Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular de Menorca en matèria de patrimoni històric en el seu àmbit territorial, de conformitat amb l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (articles 70.6 i 73) i amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

Els ajuts van dirigits a diverses accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca i que tenen en cada cas els objectes i finalitats següents:

- Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric

L’objecte dels ajuts és afavorir la restauració i rehabilitació de béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric de Menorca.
La finalitat d’aquestes ajudes és aturar la seva desaparició i contribuir a una millor conservació d’aquest patrimoni i, en els supòsits de béns que no disposin d’una declaració com a Bé d’interès cultural (BIC) o com a Bé catalogat, a potenciar aquesta declaració i l’enriquiment del Registre de BIC o del Catàleg insular del patrimoni històric quan es valori que tenen prou rellevància o significació per a promoure la seva protecció singular.

- Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques

L’objecte de les ajudes és donar suport econòmic a les intervencions arqueològiques i paleontològiques en jaciments de l’àmbit territorial de Menorca i als treballs de laboratori lligats a aquestes intervencions. Els treballs de laboratori corresponents a intervencions acabades però que es trobin encara dins el termini de presentació de la memòria científica també entren dins aquesta línia d'ajuts. Els treballs vinculats a la finalització de les memòries d'excavació que no formin part d'excavacions en curs i que hagin esgotat el termini de presentació de la memòria científica no es podran presentar a aquesta línia d'ajuts.
La finalitat d’aquestes ajudes és ampliar i estimular la investigació de moments cronològics per a la qual es necessita el concurs de la metodologia arqueològica, i així procurar l’enriquiment del coneixement i la difusió del seu valor.

- Línia 3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic

L’objecte de les ajudes és finançar programes d’investigació i de millora de gestió dels béns del patrimoni de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic.
La finalitat és contribuir al millor coneixement del passat de l’illa de Menorca, i a la protecció i a la millora de la gestió i la difusió dels seus béns del patrimoni històric.

- Línia 4. Publicacions científiques

L’objecte de les ajudes és finançar la publicació dels resultats de projectes d'investigació de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic.
La finalitat és contribuir a difondre i posicionar, dins l'àmbit acadèmic estatal i internacional els projectes de recerca sobre el passat de l’illa de Menorca, especialment sobre la prehistòria i protohistòria, en el context de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial.

- Línia 5. Organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió

L’objecte de les ajudes és finançar l'organització de jornades, seminaris i altres activitats de tema històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic que es duguin a terme durant l'any en curs.
La finalitat és contribuir a difondre i divulgar els nous coneixements sobre el passat de l’illa de Menorca, especialment sobre la prehistòria i protohistòria, en el context de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial.
 
Àmbit de responsabilitat: Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: No poden ser-ne beneficiàries dels ajuts les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Altres requisits dels beneficiaris:

- Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric
1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’un bé moble o immoble integrant del patrimoni històric de Menorca, o que tenguin autorització del titular.
2. Els beneficiaris que hagin obtingut un ajut anterior del Consell Insular de Menorca per a la restauració de béns mobles o immobles hauran de justificar la finalització dels treballs. Si encara no ha transcorregut un any d'ençà que es va concedir l'ajut s'haurà de fer constar aquesta circumstància i presentar el compromís a què fa referència la base 6.2 B lletra c) corresponent a la Línia 1.

- Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques

1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per un arqueòleg/a professional amb experiència que assumeixi la direcció dels treballs d’acord amb l’establert en el reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears. Els que hagin estat beneficiaris d’un ajut anterior per a intervencions arqueològiques han d’haver lliurat al CIM l’informe o la memòria de la campanya anterior. Una mateixa entitat i/o equip no podrà sol·licitar més d'un ajut per al mateix jaciment.
2. No haver estat sancionat amb caràcter ferm per incompliment de les obligacions o condicions establertes en l’atorgament d’intervencions arqueològiques o paleontològiques anteriors, d’acord amb el que estableix l’art. 109 de la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears.

- Línia 3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic

1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per una persona amb titulació superior universitària responsable de la realització de la investigació històrica o arqueològica.
2. També hi poden optar les associacions vinculades a l’estudi, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric.
3. Els sol·licitants de l’ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.
4. Les persones o entitats sol·licitants que hagin estat beneficiàries d’ajuts d’aquest tipus en convocatòries anteriors han de tenir justificada la subvenció i han d'haver presentat la memòria corresponent dintre del termini establert per fer-ho. Si encara no s'ha complert un any de la concessió de l'ajut anterior, s’ha de fer constar aquesta circumstància.

- Línia 4. Publicacions científiques

1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per una persona amb titulació superior universitària responsable de l’elaboració de les publicacions científiques.
2. També hi poden optar les associacions vinculades a l’estudi, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric.
3. Els sol·licitants de l’ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.

- Línia 5. Organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió

1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat sens personalitat jurídica que presenti un projecte signat per una persona amb titulació superior universitària responsable de la realització de les jornades i/o activitats de difusió
2. També hi poden optar les associacions vinculades a l’estudi, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric.
3. Queden excloses d'aquesta convocatòria aquelles activitats que hagin rebut un ajut dins una altra convocatòria del Departament de Cultura i Educació del CIM.
4. Els sol·licitants de l’ajut únicament poden presentar un projecte per convocatòria.
 
Requisits a complir: - Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric

1. Les intervencions de restauració i rehabilitació s’han d’ajustar als criteris següents, que són els que apareixen assenyalats en l’article 41 de la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears:
- Es conservaran les característiques tipològiques del bé.
- S’evitarà la reconstrucció total o parcial del bé, llevat que se n’utilitzin parts originals i pugui provar-se’n l’autenticitat. Si fos necessari afegir-hi materials o elements indispensables per a l’estabilitat, la conservació o el manteniment del bé, aquests s’hauran de reconèixer per tal d’evitar el mimetisme.
- Es prohibirà l’eliminació de parts del bé, excepte quan en comportin la degradació o quan l’eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, es justificaran i es documentaran les parts que hagin de ser eliminades.
2. Queden excloses d’aquesta convocatòria la rehabilitació de parets de pedra en sec.
3. Queden excloses d'aquesta convocatòria les actuacions de restauració i consolidació de béns mobles i immobles vinculades a projectes d'intervenció arqueològica en curs. Aquestes actuacions queden incloses en la línia d'ajuts per a intervencions arqueològiques. No en queden excloses les actuacions sobre béns arqueològics vinculats a projectes d'excavació ja finalitzats o sense una vinculació directa amb cap projecte d'intervenció arqueològica.
4. L’activitat subvencionada s’haurà d’executar abans que hagi transcorregut un any de la publicació de l'acord de concessió.
5. El termini màxim per a realitzar l'activitat subvencionada serà d'un any a comptar des de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a no ser que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d'al·legar per escrit. A la vista de l'anterior el CIM podrà ampliar el termini de realització de l'activitat i de la seva justificació per un període de sis mesos, improrrogables, a comptar a partir de la data de notificació de l'acord d'ampliació.
6. Abans d’executar-se la restauració, s’hauran d’haver obtingut les autoritzacions administratives exigibles a l’activitat subvencionada.

- Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques

1. Són objecte d’ajut les intervencions arqueològiques realitzades com a metodologia per a un projecte d’investigació i que s’ajustin al Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears.
2. Malgrat que l’objectiu de les intervencions és lliure, tindran preferència les propostes que es duguin a terme en jaciments arqueològics o paleontològics que siguin de titularitat pública i/o accessibles per a la ciutadania i aquelles que comportin l’organització d’un curs d'arqueologia per a la formació de joves investigadors. En el marc d'aquesta convocatòria, s'entén per curs d'arqueologia aquella activitat que, a banda de l'excavació i els treballs de laboratori, comporta l'organització d'un mínim de 7,5 hores setmanals de classes teòriques. Els cursos hauran de comptar amb una plataforma de difusió a internet (pàgina web o xarxes socials) on hi constarà el calendari, els horaris de les sessions pràctiques i teòriques i la forma de matricular-se.
3. En el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut han de tenir concedida l’autorització per fer la intervenció o, si més no, haver lliurat la documentació requerida en el reglament per a la seva sol·licitud.
4. El termini màxim per a realitzar l'activitat subvencionada serà d'un any a comptar des de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a no ser que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d'al·legar per escrit. A la vista de l'anterior el CIM podrà ampliar el termini de realització de l'activitat i de la seva justificació per un període de sis mesos, improrrogables, a comptar a partir de la data de notificació de l'acord d'ampliació.
5. Abans d’executar-se la intervenció, s’hauran d’haver obtingut les autoritzacions administratives exigibles a l’actuació subvencionada.

- Línia 3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic

1. La finalitat d’aquesta línia és contribuir al millor coneixement del passat de l’illa de Menorca, i a la protecció i a la millora de la gestió i la difusió dels seus béns del patrimoni històric.
2. Malgrat que la matèria de la investigació és lliure, tindran preferència les propostes que s’ajustin a les línies prioritàries d’actuació en matèria d’investigacions històriques, artístiques, arquitectòniques, arqueològiques, paleontològiques, historicoindustrials, antropològiques i etnològiques, següents:
- Catalogació de béns del patrimoni històric i catalogació de col·leccions privades.
- Estudis històrics documentals o arxivístics sobre l'època medieval, moderna o contemporània.
- Estudis i treballs que contribueixin a la finalització de memòries científiques d'excavacions arqueològiques que no formin part d'excavacions en curs.
- Estudis i treballs que contribueixin a la millor gestió o difusió dels béns constitutius del patrimoni, en qualsevol dels àmbits abans esmentats (plans directors de jaciments arqueològics o projectes didàctics).
3. També s'haurà de presentar una proposta de metodologia i acreditar com es realitzarà la difusió futura dels treballs.
4. El termini màxim per a realitzar l'activitat subvencionada serà d’un any a comptar des de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a no ser que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d'al·legar per escrit. A la vista de l'anterior el CIM podrà ampliar el termini de realització de l'activitat i de la seva justificació per un període de sis mesos, improrrogables, a comptar a partir de la data de notificació de l'acord d'ampliació.

- Línia 4. Publicacions científiques

1. La finalitat d’aquesta línia és contribuir a difondre i posicionar, dins l'àmbit acadèmic estatal i internacional els projectes de recerca sobre el passat de l’illa de Menorca, especialment sobre la prehistòria i protohistòria, en el context de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial.
2. Són objecte d’ajut l'elaboració d'articles per a revistes científiques indexades al Science Citation Index, Social Citation Index, DICE o SCOPUS, ja siguin en paper o en format digital, i l'elaboració de publicacions monogràfiques o reculls d'articles editats o coeditats en paper per centres de recerca reconeguts.
3. El termini màxim per a realitzar l'activitat subvencionada serà d'un any a comptar des de la publicació de la concessió de l'ajut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a no ser que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d'al·legar per escrit. A la vista de l'anterior el CIM podrà ampliar el termini de presentació de la publicació i de la seva justificació per un període de sis mesos, improrrogables, a comptar a partir de la data de notificació de l'acord d'ampliació.

- Línia 5. Organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió

1. Són objecte d’ajut l'organització de jornades, seminaris i altres activitats, oberts a la ciutadania en general, que comptin amb la participació d'investigadors i especialistes reconeguts i que tractin sobre el patrimoni històric de Menorca.
2. El termini màxim per a realitzar l'activitat subvencionada serà d’un any a comptar des de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a no ser que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que el beneficiari haurà d'al·legar per escrit. A la vista de l'anterior el CIM podrà ampliar el termini de realització de l'activitat i de la seva justificació per un període de sis mesos, improrrogables, a comptar a partir de la data de notificació de l'acord d'ampliació.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant els models normalitzats que s’adjunten com a annex 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5 d’aquestes bases i que es poden descarregar a la seu electrònica del CIM.
2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa general:

a) Si el sol·licitant és persona física, còpia del DNI.
b) Si el sol·licitant és persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant.
c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cadascun dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili a l’efecte de notificacions.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’una altra persona.
e) Còpia del document d’identificació fiscal de sol·licitant (NIF o CIF) així com còpia del DNI del representant, si escau.
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.
g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat. Aquesta declaració es pot fer complimentant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit a l’annex 1 corresponent.
h) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat.
Els sol·licitants poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. Aquesta autorització es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1 corresponent.
D’acord amb l’establert en el segon paràgraf de l’article 11 f) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquesta acreditació pot substituir-se per la presentació d’una declaració responsable de la persona o entitat sol·licitant quan es tracti d’ajuts de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Aquesta declaració es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex 1 corresponent.
i) En el cas d’empreses, han de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. Si l’empresa no està obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.
j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, d, e, i i j quan aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:

- Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric
a) Projecte o memòria de restauració, signat pel tècnic/a competent que hagi de dirigir o d’efectuar els treballs, que almenys ha d'incloure: pressupost, termini de realització i un reportatge fotogràfic de l’estat actual del bé.
b) Currículum del tècnic/a què hagi de dirigir i/o efectuar la restauració.
c) Si es va obtenir una ajuda per a aquesta mateixa línia, i està pendent de justificar, s’ha de presentar un compromís del seu lliurament abans de finalitzar el termini previst a les bases que regulaven la convocatòria.
d) Documentació justificativa de la titularitat del bé i, en cas de que el sol·licitant no sigui el titular, autorització d’aquest per a dur a terme la restauració.
e) Altres documents que permetin valorar els criteris objectius establerts a la Base 7a per a la valoració dels ajuts.
S'eximeix de presentar la documentació a què fa referència la lletra b) si aquesta ja figura en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

- Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques

a) Projecte de la intervenció amb el contingut establert en el Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears (que servirà per valorar el punt 2 de la base 7) signat pel tècnic/a responsable de la intervenció, que haurà de tenir la titulació requerida al Decret 14/2011.
b) Document que haurà de dur com a títol “Informació per valorar els criteris objectius a tenir en compte per a la concessió dels ajuts” en el que s'ha d'especificar la informació que s'ha de tenir en compte a l'hora de puntuar els criteris de la base 7 (excepte el punt 2) i al que s'ha d'adjuntar els documents justificatius que ho acreditin.
c) Pressupost de despeses i ingressos previstos.
d) Currículum de l’investigador principal i de l’equip responsable de la intervenció.
e) En el cas d’haver obtingut ajuda del Departament de Cultura i Educació del Consell per a la realització d’activitats durant l’any anterior, han d'incorporar a la sol·licitud la memòria de l’activitat que va ser objecte de l’ajuda o el compromís del seu lliurament abans de finalitzar l’any.
f) Altres documents que permetin valorar els criteris objectius establerts a la Base 7a per a la valoració dels ajuts.
S’eximeix de presentar la documentació a què fa referència la lletra d quan aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

- Línia 3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic

a) Un projecte d’investigació, signat pel tècnic/a responsable de la investigació, que haurà de tenir titulació superior universitària l’execució del qual no pot superar, temporalment, un any a partir de la publicació de l'acord de concessió de l'ajut.
b) En el cas de catalogacions del patrimoni, aquestes han de contenir, com a mínim, un apartat descriptiu amb les dades que es descriuen seguidament, en suport de paper i informàtic, i una memòria gràfica i fotogràfica:
- Model de fitxa descriptiva amb: codi, signatura, denominació, localització, descripció dels elements historicoartístics més significatius, dades històriques, bibliografia, estat de conservació, proposta de l’entorn afectat per la declaració de bé catalogat, si escau, proposta d’actuació i usos compatibles, titular del dret de la propietat i proposta dels criteris bàsics que, amb caràcter específic, han de regir les intervencions sobre aquests bé.
- Memòria gràfica i fotogràfica, mapa de localització a escala 1:5000, fotografies de l’exterior i de l’interior, si escau, i dels elements d’interès, en paper 10 x 15 amb els negatius i digitalitzades.
- Planimetria de l’element i del conjunt
c) Una proposta de metodologia.
d) Proposta de difusió dels resultats del treball.
e) Un pressupost de les despeses i ingressos previstos que no superi l'import màxim de l'ajut que és de 5.000 euros.
f) Currículum vitae de l’investigador principal i de l’equip
g) Altres documents que permetin valorar els criteris objectius establerts a la Base 7a per a la valoració dels ajuts.
El Consell Insular aportarà el sistema de codis i signatures dels béns del patrimoni històric, amb la finalitat d’uniformar la plasmació de les dades mínimes d’informació.
S’eximeix de presentar la documentació a què fa referència el punt f) en el cas que aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

- Línia 4. Publicacions científiques

a) Un projecte d'article, monografia o recull d'articles científics, signat pel tècnic/a responsable de l’elaboració de la publicació, que haurà de tenir titulació superior universitària. El projecte haurà d'incloure els apartats següents: títol i resum del projecte o projectes d'investigació dels quals sorgeixen les dades a publicar, objectius de la publicació, noms dels autors, títol de la publicació, esquema de la publicació, bibliografia.
b) Nom de la revista on es pretén publicar, en el cas d'articles. En el cas de monografies o reculls d'articles, document signat per un centre de recerca reconegut, amb el compromís d'exercir d'editor o coeditor de la publicació.
c) Un pressupost de les despeses i ingressos previstos.
d) Currículum vitae dels autors.
e) Altres documents que permetin valorar els criteris objectius establerts a la Base 7a per a la valoració dels ajuts.
S’eximeix de presentar la documentació a què fa referència el punt d) en el cas que aquesta ja figuri en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

- Línia 5. Organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió

a) Un projecte de seminari, jornades o altres activitats, signat pel tècnic/a responsable de l'organització de les jornades i/o activitats de difusió, que haurà de tenir titulació superior universitària. El projecte haurà d'incloure els apartats següents: títol, resum de l'estat actual dels coneixements sobre el tema o temes centrals de la trobada, objectius i oportunitat de l'activitat, nom i currículum de l'organitzador o organitzadors, noms i currículums dels ponents, calendari, horari, espai on tindrà lloc l'activitat i tipus de públic al qual es dirigeix.
b) Un pressupost de les despeses i ingressos previstos.
c) Altres documents que permetin valorar els criteris objectius establerts a la Base 7a per a la valoració dels ajuts.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 8 de juliol de 2021.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Bases dels ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca
Imprès de sol·licitud d'ajuts per a la restauració de béns del patrimoni històric (línia 1)
Imprès de sol·licitud d'ajuts per a intervencions arqueològiques i paleontològiques (línia 2)
Imprès de sol·licitud d'ajuts per a investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic (línia 3)
Imprès de sol·licitud d'ajuts per a publicacions científiques (línia 4)
Imprès de sol·licitud d'ajuts per a organitzar i portar a terme jornades i activitats de difusió (línia 5)
Model de declaració responsable
Document de designació de dades bancàries
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico