Ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i contínuaDarrera modificació: 13/04/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Els presents ajuts s'emmarquen en l'exercici de l'activitat de foment que correspon al Consell Insular en matèria de desenvolupament econòmic i social de conformitat amb l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb l'article 71 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i la Llei 53/2003, d'ocupació. Així mateix responen a les directrius 8 i 9 de l'Estratègia Europa 2020 sobre consecució d'una població activa qualificada a les necessitats del mercat de treball i a la promoció de l'aprenentatge permanent (directriu 8), i a la millora de la qualitat i els resultats dels sistemes educatius i de formació en tots els nivells (directriu 9).

 
Àmbit de responsabilitat: Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats següents, sempre que tenguin activitat ordinària i habitual dins l'àmbit territorial de Menorca:
a) Les associacions o col·lectius empresarials de Menorca, les agrupacions d'associacions empresarials a) de Menorca, les confederacions d'associacions empresarials de Menorca i altres entitats similars que representin col·lectius empresarials, legalment constituïdes com a tals.
b) Les cooperatives legalment constituïdes i inscrites com a tals que tenguin seu social a Menorca.
c) Els col·legis professionals amb seu o delegació a Menorca.
 
Requisits a complir: 1. Poden ser objecte de subvenció l'execució de programes actius de formació ocupacional i contínua.
2. Les activitats subvencionades han de complir els requisits següents:
-Han de ser executades entre l'1 de novembre de l’any anterior a la publicació de les bases d’aquesta convocatòria i el 31 de octubre de l’any en curs.
-La formació ha de ser presencial i executar-se dins el territori de l'illa de Menorca.
-L’objectiu de les accions formatives ha d’estar en consonància amb l’activitat ordinària o l’objecte social de l’entitat sol·licitant.
-Cada acció formativa ha de tenir un mínim de 5 hores lectives.
-La formació pot ser gratuïta o de pagament sempre i quan els ingressos obtinguts, més la suma dels ajuts concedits, no superin el 100% del cost de l'acció formativa subvencionada.
-Les accions formatives que es programin han de contribuir a millorar i adequar les competències professionals de les persones assistents a les necessitats del mercat laboral.
-La formació ha de respondre a una necessitat formativa concreta, que caldrà exposar i justificar en la sol·licitud de subvenció.
-Les persones destinatàries de la formació poden ser tant desocupades com ocupades en el moment d’iniciar la formació.
 
Documentació a presentar: Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model que s'adjunta com a annex I d'aquestes bases.
- Documentació administrativa general
Aquesta documentació només s'ha de presentar una vegada per entitat sol·licitant i és vàlida per a tots els ajuts que es demanin en aquesta convocatòria:
a) Còpia de l’escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament de l’entitat inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
b) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud i, si escau, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en cas que sigui una persona diferent.
c) Còpia del document d’identificació fiscal de l'entitat sol·licitant (CIF).
d) Còpia del NIF de la persona representant de l'entitat.
e) Declaració responsable signada del representant legal amb indicació de que l’entitat no està sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiària o d’entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).
f) Declaració responsable signada pel representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III). S'estableix l'obligació de comunicar al CIM les noves sol·licituds d'ajut o subvenció i els canvis en la situació d'ajuts i subvencions sol·licitats per a les mateixes activitats en el moment en què l'entitat en tengui coneixement, malgrat que sigui amb posterioritat a la concessió i a la justificació corresponent als ajuts de la present convocatòria.
g) Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, tret que en el document de sol·licitud s’autoritzi al Consell Insular de Menorca a comprovar-ho.
h) Declaració responsable signada pel representant legal de la entitat relativa a que els ajuts obtinguts es destinaran exclusivament a les activitats indicades anteriorment i organitzades per aquesta entitat i en cap cas anirà destinat a activitats de les associacions o empreses que formen part d'aquesta entitat. (annex I).
i) Document de designació de compte bancari de l’entitat segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a) b), c), d) i h) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts
a) Document model d’informació d’acció formativa (annex IV), degudament emplenat.
b) Document model de pressupost d’acció formativa (annex V) amb indicació de la previsió d’ingressos i despeses, degudament emplenat.

Els impresos i els documents model esmentats es facilitaran a les diferents seus administratives del Consell Insular de Menorca i també al web www.cime.es

D'acord amb l'art. 28.3 i l'art. 53 c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l’LPACAP).

D'acord amb l'art. 28.5 de l’LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l'autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:
a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l'interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d'interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.
b) Per consultar l'existència i veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l'interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Les sol·licituds i tota la documentació transcrita en els apartats A) i B) de l'apartat 2 s’han de presentar, dins del termini establert en la convocatòria, d'acord amb les indicacions següents:
a) Per mitjans electrònics, pels subjectes legalment prevists d'acord amb allò establert en l'art. 14.1 i 2 de la LPACAP al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei.

Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia que es rebi el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 68 de l’LPACAP.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 13 de maig de de 2019 (30 dies naturals des de la publicació al BOIB)
Terminis del Consell Insular: Sis mesos.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB i al tauler d'edictes.
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Convocatòria dels ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i continua
Bases de la convocatòria dels ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i continua
Model de sol·licitud dels ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i continua (annex 1)
Model de sol·licitud dels ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i continua (annex 2)
Model de sol·licitud dels ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i continua (annex 3)
Model de sol·licitud dels ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i continua (annex 4)
Model de sol·licitud dels ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i continua (annex 5)
Model de sol·licitud dels ajuts a associacions i col·lectius empresarials i cooperatives per al desenvolupament de programes actius de formació ocupacional i continua (annex 6)
Document de designació de dades bancàries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Salut jove Salut jove
Web d'IGA Menorca Web d'IGA Menorca Menorca és des de l’any 2004 membre de la Internacional Island Games Association
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla +TIC Pla +TIC
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Activitats temps lliure Activitats temps lliure Activitats puntuals d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS