Ajuts per al foment i la divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de MenorcaDarrera modificació: 05/04/2018

Tramitar.

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquest ajut de minimis és:
- Fomentar l'interès social per la ciència, la tecnologia, la innovació i l'emprenedoria i impulsar la relació entre els diferents agents i actors, tant públics com privats, del sistema.
- Promoure activitats que fomentin la recerca, el desenvolupament, la innovació i les noves tecnologies en el marc d’una economia basada en l’especialització intel·ligent i la innovació.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ocupació, projecció econòmica, joventut i esports
 
Qui ho pot demanar: 1. Podran ser beneficiaris dels ajuts:
a) Les persones físiques i/o jurídiques privades que responguin a la definició de micro, petita o mitjana empresa (PIME) dels sectors o projectes vinculats als àmbits: tecnologia, ciència, robòtica, creativitat, multimèdia i emprenedoria innovadora.
b) Les associacions privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitats relacionades amb els àmbits: tecnologia, ciència, robòtica, creativitat, multimèdia i emprenedoria innovadora.

2. Els beneficiaris hauran de desenvolupar la seva activitat dins l’àmbit territorial de Menorca i mantenir l'activitat durant un any (annex I).

3. No obstant això, no poden ser beneficiaris:
a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex II).
b) Les empreses que, en el moment de dictar-se la proposta de resolució definitiva de la convocatòria, per part de l'òrgan instructor, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.
c) Les empreses que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de mínimis, per un import superior a 200.000€.
 
Requisits a complir: 1. En el marc d'aquests ajuts, es subvencionarà l'organització i el desenvolupament d'esdeveniments singulars de foment, directament relacionats amb els àmbits de la tecnologia, ciència, robòtica, creativitat, multimèdia i emprenedoria innovadora.

2. En cap cas, seran subvencionables aquelles activitats que suposin la comercialització d'un determinat producte o servei, ni tampoc l'assistència a fires, jornades, congressos i demés esdeveniments semblants organitzats per altres empreses i/o entitats.

3. S'estableixen els ajuts a l'organització dels següents esdeveniments:
L'organització d’esdeveniments com ara fires, jornades, congressos, tallers, campus, xerrades, conferències i similars que s'organitzin a l'illa de Menorca.
L'activitat subvencionable és l’organització dels esdeveniments esmentats al paràgraf anterior, sempre i quan tenguin com a eix i motiu principal un o varis dels següents àmbits: tecnologia, ciència, robòtica, creativitat, multimèdia i emprenedoria innovadora.

4. Les actuacions subvencionables s'han de realitzar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 30 de desembre de 2017.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex 1 d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es. Facultativament i només en el cas de les persones físiques, es poden presentar presencialment de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa

a. Si el sol·licitant és persona física, còpia acarada del NIF.
b. Si el sol·licitant és persona jurídica, original o còpia acarada de l’escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent.
c. Si el sol·licitant és persona jurídica, còpia acarada del CIF del sol·licitant.
d. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en cas que el signi una persona diferent (annex I).
e. Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
f. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre i còpia del NIF del representant.
g. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).
h. Declaració de tots els ajuts d'entitats públiques o ens privats finançats amb càrrec públics, que han rebut per a qualsevol activitat,en concepte de minimis, durant els anys 2015, 2016 i 2017. Declaració de Mínimis (annex III).
i. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III).
j. Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.
k. Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social.

B) Documentació específica
l. Memòria descriptiva i signada dels esdeveniments o activitats que es volen dur a terme, data i lloc.
m. Pressupost detallat, equilibrat i signat: per un costat, s’han de concretar les despeses (amb l’IVA desglossat); i, per l’altre, els ingressos externs i/o els recursos propis que permetin, en la seva totalitat, finançar l’esdeveniment o activitat subvencionable. S'entendrà que el pressupost presentat és sense IVA, si no es menciona res al respecte.

Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Aquestes comprovacions es portaran a terme en la mesura que el Consell Insular de Menorca disposi dels convenis adequats que li ho permetin (annex I).

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), c) i j) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 26 d'abril de de 2018 - 15 dies des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Bases dels ajuts per al foment i la divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de Menorca
Model de sol·licitud d’ajudes de mínimis per al foment i divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de Menorca
Annex 2 Model de declaració responsable (ajudes de mínimis per al foment i divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de Menorca)
Annex 3 Model de declaració responsable (ajudes de mínimis per al foment i divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de Menorca
Annex 4 Model de relació nominativa de les despeses dels ajuts del CIM (ajudes de mínimis per al foment i divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de Menorca
Document de designació de dades bancàries

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Salut jove Salut jove
Web d'IGA Menorca Web d'IGA Menorca Menorca és des de l’any 2004 membre de la Internacional Island Games Association
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Pla +TIC Pla +TIC
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
INJOVE INJOVE Consulta tota la informació sobre activitats i serveis adreçats a la joventut.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS