Llicències urbanístiques (més d'un municipi)Darrera modificació: 16/08/2016

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Obtenir la llicència urbanística quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en una finca situada a dos o més municipis segons l'article 138 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Tota persona interessada.
 
Requisits a complir: Presentar la documentació pertinent.
 
Documentació a presentar: Documentació a presentar en paper i format digital (original o fotocòpia acarada):
1. Instància sol·licitant la llicència urbanística.
2.1 Projecte bàsic:
a) 2 còpies del projecte bàsic (no cal que estiguin visats).
(una més per a cada organisme competent afectat a qui el CIM hagi de demanar informe).
b) 1 còpia del projecte bàsic en format digital.
c) Acreditació de representació (si s'escau).
d) Full estadístic MOPU.
e) Fotocòpia del rebut de la contribució de l'últim any.
f) Fotocòpia de la nota registral (només per a terrenys rústics).
g) Fotografies de l'esquerra i dreta de la façana on es vegin els edificis veïns.
h) Autoliquidació de les taxes corresponents.

2.2 Projecte d'execució:
a) 2 còpies del projecte d'execució visats.
b) 1 còpia del projecte d'execució en format digital.
c) Estudi de seguretat i salut.
d) Assumeix de la direcció d'obra per part de l'arquitecte.
e) Assumeix de la direcció d'execució material d'obra de l'aparellador.
f) Projecte d'infraestructures comunes als edificis d'habitatges per a l'accés a serveis de telecomunicacions (si s'escau, en casos de divisió horitzontal).
g) Nomenament del constructor.
h) Declaració censal d'inici d'activitat de l'empresa constructora.
i) Fitxes justificatives visades per Col·legi de tècnic competent.
j) Contracte signat amb la gestora de residus.
k) Original de l'ingrés de la fiança de Residus dipositades al CIM.
l) Autoliquidació de les taxes corresponents.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella.
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó.
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la documentació relacionada anteriorment, al SAC o ajuntament.
2. Presentar altra documentació esmenant les deficiències que se li indiquin, en cas de que la presentada inicialment no es consideri suficient per resoldre l'expedient, al SAC o ajuntament.

Terminis de ciutadà: ---
Terminis del Consell Insular: 3 mesos.
Tarifes aplicables: Veure observacions.
Resposta al ciutadà: Correu certificat.
 
Marc Legal: -Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribucions de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.
- Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears. Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i mesures tributàries.
- Llei 14/2000 de 21 de desembre, d'ordenació territorial. Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències en matèria d'ordenació del territori.
-Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl.
-Pla territorial insular i Norma territorial transitòria.
-Pla general d'ordenació urbana, el que correspongui.
-Plans directors sectorials vigents.
-Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre).
-Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
-Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.
-Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 18 de març).
-Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
-Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el -Reglament de gestió. urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
-Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació
-Altra normativa aplicable segons el cas.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: Tarifes aplicables:
Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) la part corresponent als diferents ajuntaments.
Taxa per llicència urbanística. La quantia de la taxa està fixada a ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius:
Atorgament de tota classe de llicències, o permisos que siguin competència del Consell i que no estiguin gravats per una altra taxa o preu públic 3,01€.
Informes urbanístics per a particulars que necessitin la intervenció dels tècnics del Consell, per cadascun 30,05 €.

 


Documents Relacionats:
 
 
 
Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Enllaç a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears Consulta aquí l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Reglament orgànic Reglament orgànic Coneix les normes que regeixen l’activitat política i administrativa del Consell.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Web del Servei d'Assessorament Lingüístic Web del Servei d'Assessorament Lingüístic El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell disposa d’una nova pàgina web dedicada a la llengua catalana i l’assessorament lingüístic. Visita-la.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS