Inici El Consell Tràmits
 

Acreditació administrativa (serveis socials)Darrera modificació: 10/08/2016

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Mitjançant l’acreditació, l’administració pública competent garanteix que un servei no tan sols compleix les condicions i els requisits mínims de funcionament, sinó que també ofereix una garantia addicional de qualitat per a les persones usuàries d’acord amb els criteris que es fixin reglamentàriament per a cada sector de serveis socials.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social i família
 
Qui ho pot demanar: Les entitats d'iniciativa privada de serveis socials pel que fa als serveis que en depenen i que pretenguin que aquests s’integrin dins la xarxa de serveis socials d’atenció pública. Així mateix, ho han de sol·licitar totes les Administracions Públiques titulars de serveis socials.
 
Requisits a complir: Per tal d’obtenir l’acreditació, es tindran en compte els requisits de qualitat, materials i/o funcionals que es fixin reglamentàriament, els quals han de respondre als aspectes següents:
- Els requisits prevists per obtenir i mantenir l’autorització i el funcionament dels serveis socials en un nivell de qualitat superior.
- La qualitat en l’ocupació del personal professional.
- L’aportació d’informació econòmico-financera i de gestió.
L’entitat titular d’un servei acreditat que vulgui renunciar a l’acreditació ho ha de fer amb la comunicació prèvia al Consell Insular de Menorca amb una antelació de tres mesos, sempre que no tingui obligacions pendents amb l’Administració. En cas contrari, l’entitat resta obligada a complir l’objecte del contracte, concert, subvenció o conveni, d’acord amb la normativa aplicable.
Així mateix, quan l’entitat titular prevegi dur a terme modificacions en les circumstàncies que varen motivar la concessió de l’acreditació, en podrà sol·licitar la suspensió. Transcorregut el termini fixat per a la suspensió temporal, en cas que les causes que la motivaren s’hagin extingit, s’ha d’acordar d’ofici, o a petició de l’entitat titular, l’aixecament de la suspensió. En cas que les causes persisteixin, s’ha d’iniciar el procediment de revocació de l’acreditació i, si escau, el procediment sancionador, alhora que es pot mantenir la suspensió fins a la resolució d’aquest procediment.
 
Documentació a presentar: 1.- Sol·licitud d’acreditació de serveis de titularitat privada.
L’entitat interessada ha de presentar la sol·licitud d’acreditació d’acord amb el model facilitat pel Consell Insular de Menorca. En cas que el servei estigui autoritzat, en aquesta sol·licitud s’ha de fer constar el número de registre de l’entitat titular i del servei i que les dades declarades per obtenir l’autorització administrativa es mantenen vigents i no han sofert cap modificació. En cas contrari, s’ha d’indicar en la sol·licitud que el servei no està autoritzat o que la documentació s’ha modificat i s’hi ha d’adjuntar la documentació detallada en l’article 36 del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.
A més a més, s’ha d’adjuntar a aquesta sol·licitud la documentació que s’estableixi reglamentàriament per a cada tipus de serveis socials i, en tot cas, la documentació següent:
a) L’informe descriptiu del servei i del compliment dels criteris de qualitat.
b) La documentació acreditativa del compliment de les ràtios de personal.
c) El balanç econòmic del darrer exercici i el pressupost per a l’exercici vigent.
d) El pla de gestió de qualitat o el certificat d’avaluació de la qualitat del servei.

2.- Sol·licitud d’acreditació de serveis de titularitat pública.
L’administració pública titular d’un servei, abans de l’obertura i el funcionament, ha de sol·licitar l’acreditació d’aquest servei. A aquesta sol3licitud s’ha d’adjuntar, a més de la que es pugui fixar reglamentàriament d’acord amb la tipologia de servei social de què es tracti, la documentació següent:
a) La sol·licitud del representant de l’entitat.
b) L’informe expositiu dels objectius concrets que es persegueixen, els programes i els mitjans tècnics de què disposa, l’especificació del tipus de persones usuàries a les quals es dirigeix i, si escau, el nombre de places.
c) La relació detallada de l’equipament material.
d) L’estudi econòmic i financer en el qual es detallen les fonts de finançament i el pla econòmic per al sosteniment del servei o centre de serveis socials.
e) El document acreditatiu de l’obtenció de la llicència d’obres i/o de la llicència municipal d’instal·lació, si escau, quan les exigeixi la normativa vigent.
f) El reglament de règim intern del servei.
g) El règim de preus prevists.
h) El model de contracte assistencial entre l’entitat de serveis socials i la persona usuària.
i) La proposta d’assegurança de l’immoble i de responsabilitat civil.
j) El projecte de plantilla de personal, amb l’especificació de la distribució jeràrquica, organitzativa i horària, la classificació dels llocs de treball i la descripció de les funcions que ha de realitzar cada categoria professional. En aquest sentit, el servei ha d’estar dotat, tant a l’inici de l’activitat com en les actuacions ulteriors, del personal necessari d’acord amb les ràtios establertes en la normativa d’aplicació en funció de la tipologia concreta.
k) El pla de gestió de qualitat o el certificat de l’avaluació de qualitat del servei.
l) El pla d’autoprotecció, si escau.

3.- Sol·licitud de renúncia a l’acreditació.
A la comunicació prèvia l’entitat titular ha d’adjuntar la documentació següent:
a) L’informe justificatiu de les causes de la renúncia a l’acreditació.
b) El finançament públic rebut i justificat degudament.
c) Aquella altra documentació que fixi la normativa sectorial de regulació.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
1.- Presentar emplenat el model de sol·licitud facilitat perquè sigui enregistrat d’entrada, junt amb la documentació que l’ha d’acompanyar.
2.- Si és el cas, trametre la informació i documentació que li sigui requerida pel Consell Insular de Menorca.
3.- Mantenir les dades facilitades actualitzades en tot moment.

Terminis de ciutadà: L’acreditació dels serveis de titularitat pública s'ha de sol·licitar abans de l’obertura i el funcionament del servei objecte de la mateixa. D’altra banda, l’entitat titular d’un servei acreditat que vulgui renunciar a l’acreditació ho ha de fer amb la comunicació prèvia al Consell Insular de Menorca amb una antelació de tres mesos.
Terminis del Consell Insular: El Consell Insular de Menorca haurà de dictar i notificar la resolució en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data en què la sol·licitud d’acreditació hagi estat enregistrada. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.
Tarifes aplicables: Es tracta d’un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: ---
 
Marc Legal: - Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.
- Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.
- Decret 123/2001, de 19 d'octubre de definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les Illes Balears. (Parcialment derogat per l'anterior).
- Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.
- Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: 1.- Per poder formar part de la xarxa pública de serveis socials, els serveis que presten les entitats d’iniciativa privada de serveis socials han d’obtenir l’acreditació administrativa.
2.- En qualsevol cas, els serveis de titularitat pública, independentment que es gestionin directament o per mitjà d’una entitat d’iniciativa privada, han d’estar acreditats. L’acreditació d’un servei de titularitat pública és condició indispensable per poder obrir i posar en funcionament aquell servei.
3.- La resolució concedint l’acreditació, així com les incidències que es puguin produir, s’inscriuran d’ofici en el Registre Unificat de Serveis Socials.
4.- Les entitats que prestin serveis socials acreditats, a més de complir les obligacions que es relacionen en l’article 29 de l’esmentat Decret 10/2013, de 28 de febrer, estan obligades a:
a) Mantenir les condicions, els requisits i els estàndards de qualitat pels quals s’acreditaren els serveis.
b) Remetre anualment la memòria d’activitats del servei a l’administració acreditant, en la qual s’ha de fer constar el manteniment dels estàndards de qualitat que varen donar lloc a l’acreditació.
c) Comunicar, dins el termini d’un mes des que es produeixin les variacions de les plantilles de personal que afectin les ràtios i/o les titulacions o les qualificacions professionals exigides o les prestacions que integren la cartera de serveis, i també, si escau, l’obligació de la reserva legal de treball per a persones amb discapacitat.
d) Remetre a l’administració acreditant el balanç econòmic de l’exercici anterior i els pressupostos del centre per a l’any en curs, dins el termini dels quinze dies posteriors a l’aprovació per part del centre o l’entitat.
e) Sotmetre’s a les avaluacions periòdiques del seu nivell de qualitat, així com a les actuacions de control i seguiment.
f) Exhibir en un lloc visible al públic l’acreditació obtinguda, com també el certificat d’avaluació del nivell de qualitat vigent.
g) Aquelles altres que es puguin fixar reglamentàriament per a cada tipus de servei social.

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'acreditació de serveis socials autoritzats de titularitat privada
Model de sol·licitud d'acreditació de serveis socials no autoritzats de titularitat privada
Model de sol·licitud d'acreditació de serveis socials de titularitat pública
Model de sol·licitud de renúncia d'acreditació de serveis socials de titularitat privada
Model de sol·licitud de suspensió d'acreditació de serveis socials de titularitat privada
Model de sol·licitud d'aixecament de suspensió d'acreditació de serveis socials de titularitat privada
Decret 123/2001, de 19 d'octubre
Decret 86/2010, de 25 de juny
Decret 10/2013, de 28 de febrer, de Registre Unificat de Serveis Socials de les I. Balears
Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico